MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
tel. 89 621 59 00, fax 89 621 54 83
www.facebook.com/wspolszczytno

www.wspol.edu.pl
www.facebook.com/wspolszczytno

wspol@wspol.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (posiadającą osobowość prawną). Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.

Uczelnia w liczbach:
Rok założenia: 1990

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.:
Liczba studentów ogółem: 2249

Władze Uczelni:

  • insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor
  • insp. dr Andrzej Żyliński – z-ca Komendanta, Prorektor
  • mł. insp. Agnieszka Leśniewska - p.o. Kanclerza

Informacje dodatkowe

Uwaga:

  • przyjęcie na studia do WSPol osoby cywilnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem jej do służby w Policji,
  • rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt