MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

00-910 Warszawa, al. gen. A. Chruściela 103

REKRUTACJA ON-LINE
www.rekrutacja.akademia.mil.pl

Masz problem z rejestracją online?
e-mail: support@akademia.mil.pl
tel. 261 813 063

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE:
Studia I i II stopnia
tel. 261 813 137 lub 261 813 822
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
godz. 8.00-15.00 pn-pt

Studia podyplomowe
tel. 261 814 438
e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
godz. 8.00-15.00 pn-pt

DZIEKANAT
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/student-kontakt/

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

 

Informacje dodatkowe

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI: Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

Studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, jednolite studia magisterskie
przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej);
- podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Studia II stopnia
przyjęcie kandydatów odbywa się według następujących zasad:

  • kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,
  • podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych
    w toku studiów I stopnia.

- decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów. Decyzję kandydaci otrzymują na piśmie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt