MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Kancelaria szkoły: tel. 261 658 134, fax 261 658 425
Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia: tel. 261 658 162
Sekcja Rekrutacji: tel. 261 658 576, tel./fax 261 658 151
Rzecznik prasowy: tel. 261 658 115
www.awl.edu.pl; www.facebook.com/AWL
e-mail: rekrutacja@awl.edu.pl; rekrutacja2@awl.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwana dalej „Akademią” powstała 1 października 2017 roku w wyniku nadania tej nazwy rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1329). Akademia kształci specjalistów w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, administracji samorządowej i państwowej, na dwóch Wydziałach: Zarządzania oraz Nauk o Bezpieczeństwie. AWL jest nie tylko uczelnią wojskową kształcącą przyszłych oficerów, ale również uczelnią prowadzącą studia dostępne dla osób cywilnych. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia wojskowe, podlegają procedurze rekrutacji według ustalonych zasad Ministerstwa Obrony Narodowej. Studenci wojskowi mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz comiesięczne uposażenie, które na ostatnim roku studiów wynosi około 2000 zł. Studia cywilne pierwszego oraz drugiego stopnia są studiami ogólnodostępnymi, obowiązuje na nich konkurs świadectw, a realizacja cyklu kształcenia umożliwia zdobywanie wiedzy w konkretnej dziedzinie oraz przygotowanie praktyczne do zawodu. Akademia zapewnia wysoki standard jakości kształcenia oraz przygotowanie absolwentów na jak najwyższym poziomie kompetencyjno-zadaniowym do objęcia stanowiska w przyszłym miejscu pracy, w tym w instytucjach gospodarczych, samorządowych, wojskowych i badawczych. AWL posiada rozbudowaną infrastrukturę dydaktyczną, w szczególności – dobrze wyposażone sale audytoryjne, wykładowe i ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe i branżowe oraz nowoczesne symulatory. Studenci mają unikatową możliwość korzystaniaz rozległego campusu akademickiego pozwalającego na realizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym: ośrodek jazdy konnej, basen kryty, siłownia, korty tenisowe, sala walki wręcz, stadiony sportowe, strzelnica, hipodrom, górski ośrodek szkoleniowy „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.
W kołach i sekcjach uczelnianych można realizować swoje zamiłowania kulturalno-oświatowe oraz uczestniczyć w ciekawych projektach naukowo-badawczych. 

 

Akademia w liczbach
Liczba studentów ogółem: 2052
- w tym liczba kobiet: 506
- w tym studenci stacjonarni: 2011
Nauczyciele akademiccy: 276

Władze Akademii:

 • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka – Rektor - Komendant
 • płk dr inż. Jacek Narloch – Prorektor ds. Wojskowych
 • p.o. płk dypl. Krzysztof Grabowski – Prorektor ds. Dydaktycznych
 • dr. hab. inż. Adam Januszko – Prorektor ds. Naukowych
 • dr Aneta Kazanecka– Prorektor ds. Studenckich
 • cz. ppłk dr. inż. Maciej Szukalski – Kanclerz

Informacje dodatkowe

O przyjęcie na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w AWL może ubiegać się kandydat/ka, który/a:
– nie był/a karany/a sądownie;
– posiada obywatelstwo polskie;
– posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (orzeczoną przez Wojskową Komisję Lekarską i Pracownię Psychologiczną);
– ma co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby;
– posiada świadectwo dojrzałości;
– zda egzamin wstępny.

Zasady rekrutacji (na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych):
– Internetowa rejestracja w systemie informatycznym IRKA;
– dostarczenie do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) dokumentów rekrutacyjnych – wniosek, kwestionariusz, życiorys oraz odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia);
– skierowanie do odbycia badań do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Etap I:
 analiza przedstawionych dokumentów, uzupełnienie braków.
Etap II: wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka (lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub historia) oraz język angielski; test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego; sprawdzian sprawności fizycznej.
Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga:

 • Studenci wojskowi (podchorążowie) AWL w trakcie trwania studiów otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, specjalistyczne oporządzenie wojskowe oraz uposażenie miesięczne (żołd). Ponadto Akademia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską, a także możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
 • Absolwent studiów wojskowych w AWL otrzymuje: pierwszy stopień oficerski – podporucznika, dyplom z tytułem zawodowym magistra, świadectwo znajomości języka angielskiego (wg STANAG 6001) oraz inne świadectwa i uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych; następnie kierowany jest bezpośrednio do miejsca pełnienia służby na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt