MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
tel. 71 375 22 37, 71 343 01 43

www.rekrutacja.uni.wroc.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych (założony w 1702 r.) i największych polskich uczelni. Na dziesięciu wydziałach pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry, kształci się 25 000 studentów. Szeroka oferta dydaktyczna daje możliwość studiowania na blisko 80 kierunkach i specjalnościach, w tym na unikatowych w skali kraju.

Na kolejny rok akademicki Uniwersytet Wrocławski będzie prowadził rekrutację na:

 • blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich)
 • 3 kierunki studiów I stopnia (inżynierskich)
 • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
 • blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich)
 • międzyobszarowe studia indywidualne I i II stopnia

W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, międzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 25 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kształcimy w  obszarach: przyrodniczym, ścisłym, technicznym, prawnym, społecznym, humanistycznym. Uniwersytet Wrocławski uczestniczy w programie MOST - systemie mobilności studentów, który jest adresowany do studentów pragnących realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystą uczelnią.
Co roku około 700 studentów, korzystając z różnych form współpracy UWr. z uczelniami zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi, wyjeżdża za granicę, aby tam kontynuować studia.
Każdego roku około 6000 osób kończy studia uzyskując tytuł licencjata lub magistra, a około 1400 osób kształci się na studiach doktoranckich.

Rok założenia: 1702
Studenci ogółem: 25 549
– w tym na studiach stacjonarnych: 19 915

Władze uczelni w kadencji 2016-2020: 

 • prof. dr hab. Adam Jezierski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
 • prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. Nauczania
 • prof. dr hab. Rafał Wojciechowski – Prorektor ds. Studenckich
 • prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz – Prorektor ds. Nauki

 

 

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji:
1. Jeżeli egzamin z danego przedmiotu był zdawany na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie korzystniejszy wynik.
2. UWr stosuje wyższy przelicznik dla poziomu rozszerzonego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów pisemnych.
4. Kandydaci, którzy posiadają dyplom IB, są przyjmowani na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą. Dla potrzeb rankingu osoby z maturą IB otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45.
5. Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt