MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Władze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie już 7 kwietnia 2020 r. zdecydowały o wprowadzeniu nauki zdalnej do końca semestru letniego w roku akademickim 2019/2020. O komentarz poprosiliśmy dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR, prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

Po rozważeniu sytuacji zaistniałej w związku z pandemią uznaliśmy, że należy przyjąć założenie o prowadzeniu na naszej uczelni nauki zdalnej już do końca semestru letniego, czyli w praktyce, zgodnie z kalendarzem roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, do połowy czerwca 2020 r. Najgorszym bowiem elementem w zarządzaniu jest niepewność – w przypadku uczelni byłby to brak jasności co do tego, czy i kiedy w tym semestrze zajęcia wrócą do sal wykładowych. Postanowiliśmy zatem wprowadzić naukę online – w pierwszej fazie (po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego) było to nauczanie korespondencyjne: nauczyciele akademiccy byli zobligowani do umieszczania w chmurze materiałów z zajęć i weryfikacji pracy studentów, a w kolejnej (od połowy marca) upowszechniliśmy prowadzenie zajęć na platformie Moodle, którą uczelnia ma wprawdzie od 15 lat, ale dotąd nie korzystano z niej w tak szerokim zakresie. Po wykonaniu tej ogromnej pracy informatycznej i wdrożeniu aplikacji MS Teams ustaliliśmy, że dysponujemy wystarczającymi narzędziami do nauki zdalnej. W ten sposób nauczyciele zostali zobligowani do wykazania się inwencją twórczą i pokazania, że efekty kształcenia założone w ramach ich przedmiotów są możliwe do realizacji również w innej niż tradycyjna formie. Przyznam, że w tej chwili w połowie jestem zadowolony z efektów, a w połowie mam obawy co do tego, czy zdążymy z przygotowaniem wszystkich materiałów na czas.

Problemy, z jakimi wciąż się mierzymy, to kwestia nauki praktycznej. Chodzi nie tyle o zajęcia laboratoryjne, ile o zajęcia w terenie czy praktyki letnie. W efekcie konsultacji z dziekanami ustaliliśmy, że zajęcia laboratoryjne mają zostać zastąpione filmami naukowymi, które będą nagrywane przez nauczycieli akademickich w czasie przeprowadzanych w laboratoriach eksperymentów – takich, jakie wykonywaliby ze studentami w czasie klasycznych zajęć laboratoryjnych. Następnie  filmy w ramach ćwiczeń mają być przesyłane studentom, omawiane i analizowane. Z kolei studenci mają przesyłać sprawozdania po obejrzeniu tych filmów, w których będą podawać swoje uwagi do wykonanych eksperymentów (co zostało prawidłowo, a co błędnie poprowadzone w trakcie eksperymentów, jakie mają pytania itp.) – i na tej podstawie mają być zaliczane ćwiczenia.

W przypadku praktyk, które miały być przeprowadzone w przedsiębiorstwach czy zakładach, a które zostały anulowane, ponieważ przedsiębiorstwa odmówiły przyjmowania studentów w obecnej sytuacji, zdecydowaliśmy o zastąpieniu tych zajęć różnego rodzaju projektami. Studenci przez zrealizowanie zadań projektowych osiągną w pewnym zakresie zakładane efekty kształcenia. Niestety nie jest to możliwe dla wszystkich kierunków studiów – problemem są np. staże na kierunku weterynaria, których nie można zastąpić niczym innym, konieczna jest nauka bezpośrednia. Planujemy – jeśli tylko będzie taka możliwość – uruchamiać nasze laboratoria i udostępniać zasoby. Myślimy też o ewentualnym  przedłużeniu zajęć, np. na lipiec.

Najgorzej sytuacja przedstawia się w przypadku zajęć, których  realizacja w terenie wymaga  wykorzystana nowoczesnej aparatury, wartej niejednokrotnie kilkaset tysięcy złotych. Szczególnie chodzi tu o zajęcia z pomiarów na potrzeby nauk geodezyjnych, rolnictwa precyzyjnego czy też leśnictwa. Mamy wprawdzie nagrania pokazujące, jak taka aparatura funkcjonuje, ale brakuje nam symulatorów, które mogłyby zastąpić zajęcia praktyczne z tego zakresu. Trwają więc dyskusje, by zmodyfikować programy studiów i te zajęcia przesunąć na semestr zimowy kolejnego roku akademickiego, a w zamian poprowadzić zajęcia zdalne z przedmiotu zaplanowanego w programie studiów na następny semestr.

Reakcje studentów na naukę zdalną? Cóż, zdają sobie sprawę z sytuacji, ale ponieważ są przyzwyczajeni do studiowania w murach uczelni, wielu z nich po prostu tęskni za nauką w normalnym toku.

Not. Magda Tytuła

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt