MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-krzysztof-zaremba-nowym-rektorem-politechniki-warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, obecny dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, został 25 czerwca br. wybrany nowym rektorem Politechniki Warszawskiej. 

O stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024 ubiegało się dwóch kandydatów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba oraz prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek. W głosowaniu Kolegium Elektorów, wyłonionego ze wspólnoty akademickiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba otrzymał 71 głosów. Na ogólną liczbę 115 elektorów na posiedzeniu wyborczym wszyscy byli obecni. Wszystkie oddane głosy były ważne.

Rektor elekt przedstawił  w programie wyborczym swoją wizję Uczelni.

- Kandydując do godności Rektora przedstawiam wypracowane stanowisko i w zgodzie z wartościami, które uznaję, poddaję demokratycznej ocenie wizję uczelni partycypacyjnej – Politechniki opartej na tradycyjnych wartościach, awangardowej w działaniu. Zgodnie z tą ideą, jako Rektor dążyłbym do uzgodnienia wszystkich kluczowych decyzji wpływających na kształt uczelni z całą akademicką wspólnotą. Struktura organizacyjna, którą uważam za właściwą, opiera się na utrzymaniu, a nawet wzmocnieniu podmiotowej roli Wydziałów. Znajduje to uzasadnienie w tradycji, w funkcjonalności działania, a wreszcie, co najważniejsze, w zgodności z ukształtowaną przez lata kompozycją różnorodnych środowisk o wspólnych celach, dążeniach i potrzebach. Chciałbym stworzyć praktykę i podstawy formalne dla funkcjonowania Kolegium Dziekanów jako forum doradczego Rektora, uczestniczącego w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialnego za ich skutki. Widzę miejsce dla reprezentantów Wydziałowych Rad Samorządów Studentów i Doktorantów w gremiach opiniujących, w przekonaniu, że stanowią ważny kanał współpracy i przekazu informacji. Za priorytetowy cel przyjmuję dążenie do eliminowania nakładających się kompetencji i konfliktów decyzyjnych. W tej sferze za najistotniejsze uznaję jasne określenie granic kompetencji Rad Naukowych Dyscyplin. Ich rolą powinno być przede wszystkim prowadzenie postępowań awansowych oraz ocena i koordynacja działań w sferze naukowej. Badania, podobnie jak dydaktyka, powinny pozostać w domenie odpowiedzialności Wydziałów - 

Prof. Krzysztof Zaremba (ur. w 1958 r.) Na etapie nauki w szkole podstawowej zajął I miejsca w olimpiadach: matematycznej i fizycznej oraz II miejsce w międzynarodowych zawodach matematycznych w Magdeburgu. Egzamin maturalny zdał w radomskim VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego. W 1976 r. został przyjęty, jako laureat Olimpiady Fizycznej, na Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył z wyróżnieniem i z Nagrodą Specjalną Sekretarza PAN za wybitne wyniki w nauce w 1981 r. i został zatrudniony w Instytucie Radioelektroniki, w Zakładzie Elektroniki Jądrowej. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki uzyskał w 1990 r. Na podstawie rozprawy pt. „Detektor elektronów konwersji z podwójnym obszarem wyładowań do spektrometrii efektu Mössbauera”, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 r., za monografię „Wybrane radiacyjne metody badania składu tkanek i płynów ustrojowych”. Tytuł profesora uzyskał w 2012 r. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, od 2014 r. na stanowisku profesora zwyczajnego (obecnie profesora). Prof.  Zaremba bierze aktywny udział w działalności organizacyjnej. Od 2012 r. jest dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. W latach 2004-2016 był kierownikiem Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej. Pełnił wiele funkcji w ciałach kolegialnych i zespołach zadaniowych Uczelni. Był m.in. członkiem Komisji Rady Wydziału ds. Rozwoju Wydziału (2005-08), Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Studiów Inżynieria Biomedyczna (2008-12), Zastępcą Dyrektora ds. Nauki Instytutu Radioelektroniki, kierownikiem Dziekańskiej Komisji ds. Finansowych (2002-2012) i członkiem Senackiej Komisji Mienia i Finansów (2005-) (od 2016 roku – przewodniczącym). Był członkiem zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej (2018-2019).

Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne rektora-elekta leżą na pograniczu elektroniki i fizyki – dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Prowadzi także badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później - technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice. W latach 1989-90 K. Zaremba przebywał na stypendium w CERN (Genewa) i nawiązał trwałą współpracę z tym ośrodkiem naukowym. Od 1989 r. jest jego członkiem, od 1996 – ze statusem Team Leader. W 1996 r. we współpracę z centrum włączył swój zespół badawczy. Brał udział w budowie i realizacji eksperymentów NMC, SMC i COMPASS realizowanych w CERN, zajmując się konstrukcją detektorów (komory słomkowe, detektory pozycyjne oparte na światłowodach scyntylacyjnych) i układów elektronicznych, ale także tworzeniem narzędzi analizy danych eksperymentalnych. W latach 2004-2008 zespół K. Zaremby współpracował z eksperymentem CBM w GSI Darmstadt, a w 2007 r. włączył się w realizację eksperymentu fizyki neutrin T2K (Tokai, Japonia), którego osiągnięcia zostały uhonorowane w 2015 r. nagrodą Nobla dla prof. Takaaki Kajity. W latach 2012-2016 brał udział w eksperymencie ICARUS (Gran Sasso, Włochy). Udział w wymienionych wyżej eksperymentach realizowany był, i jest, w ramach 16 kierowanych przez K. Zarembę projektów międzynarodowych. 

K. Zaremba jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym ponad 170 z listy JCR, a także kilkunastu raportów technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Jest autorem wielu ekspertyz. Kierował lub kieruje 24 projektami badawczymi, 3 projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi, brał też udział w 22 innych. Za osiągnięcia badawcze, techniczne i organizacyjne był nagradzany przez Rektora Politechniki Warszawskiej (dziesięciokrotnie) i Ministra Edukacji Narodowej. 

W maju 2020 roku liczba cytowań jego publikacji wynosiła wg. bazy Web Of Science 9669 (bez autocytowań – 8961), średnia liczba cytowań na artykuł – 56,9, a indeks Hirsha – 48. Według bazy Scopus: 10406 cytowań (6664 bez autocytowań) i h-index równy 50. Google Scholar podaje liczbę cytowań 19898 (9604 bez autocytowań), a h-index równy 60. 

Poza uczelnią pełnił funkcję Prezesa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (2002-2011) oraz członka Zarządu PTFM (2005- 2011). Jest też członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polish Journal of Medical Physics and Engineering” (2007-). Był członkiem Komisji Inżynierii Biomedycznej Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN (2007-2011), członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2016-2020) i Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (2020-). Był lub jest członkiem Rad Naukowych: Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (2015-2018), Narodowego Centrum Badań Jądrowych (2015-2017), Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (2017-2021), Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT (2017-2019). Dwukrotnie był powoływany do ministerialnych zespołów eksperckich: zespołu ds. kosztochłonności kształcenia (2010) i zespołu do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki (2016). 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt