MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Efekty wdrażania Konstytucji dla Nauki, ustrój uczelni, dobre praktyki, kształcenie, doskonałość naukowa oraz wpływ COVID-19 na system szkolnictwa wyższego i nauki – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas, zrealizowanego w ramach inicjatywy NKN Forum, spotkania z wybranymi na kadencję 2020−2024 rektorami uczelni publicznych. W konferencji uczestniczył minister Wojciech Murdzek oraz wiceminister Anna Budzanowska i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza.

Równowaga w dialogu

Gratulując rektorom wybranym na nadchodzącą kadencję, minister Murdzek podkreślał istotną rolę doświadczenia i dorobku naukowego rektorów: − Jestem przekonany, że dzięki tym dwóm aspektom, nawet w tych trudnych czasach misja kierowania uczelnią się Państwu powiedzie. A my będziemy Państwa w tej misji wspierać. Minister wskazywał także na potrzebę szukania równowagi w dialogu z Senatami, Radami Uczelni i pozostałymi gremiami akademickimi. Dzięki partnerskiemu dialogowi można w łatwy sposób dojść do sytuacji, w której nie będzie mowy o nadmiarze władzy, ale raczej o wyzwaniu odpowiedzialności – mówił minister w kontekście autonomii, jaką gwarantuje uczelniom Konstytucja dla Nauki.
Życzenia na nową kadencję

Rozpoczynająca się właśnie kadencja 2020–2024 niewątpliwie będzie dla nowych władz uczelni czasem mierzenia się z wieloma wyzwaniami. Oprócz obowiązków wynikających z wdrażania reformy nałożą się na nią bowiem obostrzenia związane z obecną sytuacją epidemiologiczną. Minister Murdzek życzył rektorom wytrwałości, kreatywności i dobrych decyzji. Życzę Państwu, by udało się pogodzić realizację misji uniwersyteckiej z wyzwaniami tych specyficznych czasów. Byśmy dążyli do zapewnienia studentom optymalnej w tych warunkach jakości kształcenia przy jednoczesnym zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego – mówił minister.

Idea reformy, autonomia i strategia

Pierwszy panel konferencji w całości poświęcony był rozważaniom i dyskusji o efektach wdrażania Konstytucji dla Nauki. Cały proces przygotowywania reformy był wielkim procesem integracji środowiska akademickiego. To była seria unikatowych spotkań poświęconych rozmowom o wyzwaniach, rozwoju i przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego – akcentował prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki (2016–2018) prof. dr hab. Jarosław Górniak.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, podkreślił rolę KRASP w tworzeniu reformy: Nasze zaangażowanie w prace nad ostateczną formą Konstytucji dla Nauki wynikało także z tego, że poczuliśmy się autonomicznym partnerem ministerstwa w kształtowaniu systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas spotkania rozmawiano także o tym, jaki wpływ na wdrażanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego miała sytuacja związana z COVID-19. Pandemia nie przeszkodziła nam we wdrażaniu reformy. Trochę przestawiła ją na inne tory, to wiadome, ale reforma musi być wdrażana – przekonywała wiceminister nauki Anna Budzanowska. Dyskusja na temat wpływu COVID-19 na system szkolnictwa wyższego i nauki stanowiła odrębną część spotkania z rektorami. Uczestniczyły w niej minister Anna Budzanowska i zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska. Podkreślano konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na uczelniach i podejmowanie, adekwatnych do sytuacji w danych regionach, decyzji dotyczących wyboru sposobu kształcenia. Zwracano też uwagę na to, jak na obecnym etapie wdrażania reformy ważna jest dbałość o zachowanie jakości nauczania.

Dyskusja w gronie ekspertów

W debacie poświęconej zagadnieniom związanym z kształceniem głos zabierali specjaliści z najważniejszych gremiów eksperckich i przedstawiciele uczelni publicznych, zarówno nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki, jak również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jeden z paneli w całości poświęcony był nowym programom strategicznym, tzw. inicjatywom doskonałości, ewaluacji jakości działalności naukowej, powiązaniom uprawnień do nadawania stopni z wynikami ewaluacji, nowemu modelowi kształcenia doktorantów i kwestii międzynarodowej „widzialności” polskich uczelni.

NKN FORUM

NKN FORUM to skierowana do przedstawicieli uczelni wspólna inicjatywa MNiSW i środowiska akademickiego. Służy wymianie wiedzy oraz doświadczeń związanych z wprowadzeniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Źródło: https://www.gov.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt