MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W poniedziałek 1 marca w Wojskowej Akademii Technicznej rusza rekrutacja na studia cywilne pierwszego stopnia. Chętni mogą rejestrować się w internetowym systemie do 16 lipca 2021. Jednocześnie od 1 marca można rejestrować się też na jednolite magisterskie studia wojskowe. Rekrutacja na te studia kończy się 31 maja 2021.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia prowadzone są na wydziałach akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Cybernetyki; Elektroniki; Inżynierii Lądowej i Geodezji; Inżynierii Mechanicznej; Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; Nowych Technologii i Chemii oraz w Instytucie Optoelektroniki.

WAT oferuje 24 kierunki studiów cywilnych I stopnia – licencjackich i inżynierskich.

Studia I stopnia na kierunkach licencjackich:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • obronność państwa
 • zarządzanie

Studia I stopnia na kierunkach inżynierskich:

 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biogospodarka
 • budownictwo zrównoważone
 • chemia
 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kataster
 • informatyka
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • inżynieria systemów bezzałogowych
 • logistyka (profil ogólnoakademicki)
 • logistyka (profil praktyczny)
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, natomiast studia inżynierskie 7 semestrów. Studia II stopnia trwają 3 semestry po kierunkach inżynierskich i 4 semestry po kierunkach licencjackich. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu. Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów/spotkań online: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów/spotkań online w ciągu semestru).

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna. To blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. A także  bogate zaplecze dydaktyczne, nowoczesna infrastruktura i atrakcyjna lokalizacja. WAT od lat jest klasyfikowany w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Wysoki poziom nauczania to gwarancja zatrudnienia dla absolwentów studiów cywilnych. Znajdują oni zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych, w kraju i za granicą. Od lat absolwenci WAT lansują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych.

SZEROKIE HORYZONTY

WAT współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz z około 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Uczestnictwo w programie Erasmus+ umożliwia  wymianę studentów i pracowników naukowych. Od roku akademickiego 2019/2020 w zakresie siedmiu dyscyplin naukowych prowadzona jest Szkoła Doktorska. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni. Wojskowa Akademia Techniczna proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i studiach MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa.

PROCES REKRUTACJI NA KIERUNKI CYWILNE  STUDIÓW I STOPNIA OBEJMUJE:

1) Rejestrację:

 • wypełnienie w terminie od 1 marca do 16 lipca (poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów –IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej (indywidualny numer konta generowany w IRK) – niezwłocznie po zarejestrowaniu się w IRK;
 • wprowadzenie w IRK wyników ze świadectwa dojrzałości – do dnia zakończenia rejestracji w lipcu.

2) Kwalifikację:

 • sporządzenie list rankingowych na podstawie wprowadzonych wyników maturalnych i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu;
 • potwierdzenie chęci studiowania poprzez przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości (kserokopia – oryginał lub odpis do wglądu).

JEŚLI NIE CYWILNE TO WOJSKOWE

Uczelnia kształci wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny lub ekonomiczny. W tym roku aż 837 miejsc czeka na podchorążych, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:

 • elektronikę i telekomunikację (222 miejsca),
 • kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116 miejsc),
 • mechatronikę (110 miejsc),
 • informatykę (107 miejsc),
 • lotnictwo i kosmonautykę (70 miejsc),
 • budownictwo (50 miejsc),
 • mechanikę i budowę maszyn (45 miejsc),
 • geodezję i kartografię (40 miejsc),
 • logistykę (40 miejsc),
 • chemię (25 miejsc),
 • logistykę ekonomiczną (12 miejsc) dla przyszłych finansistów wojskowych.

Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku logistyka ekonomiczna) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się w zakładce dla kandydatów na stronie www.wojsko-polskie.pl/wat.

OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIAMI CYWILNYMI ORAZ WOJSKOWYMI W WAT:

 • studia stacjonarne są bezpłatne – na studiach wojskowych jest dodatkowo bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także, studenci-podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe od 1200 do 2600 zł (w zależności od roku studiów i stopnia wojskowego);
 • studia niestacjonarne są płatne w zależności od kierunku: 2400 ÷ 4900 zł za semestr;
 • opłata rekrutacyjna: niezależnie od liczby wskazanych kierunków (można wskazać po trzy kierunki na każdym rodzaju i formie studiów) wynosi:

          - na studia wojskowe –100 zł,

          - na studia wojskowe i studia cywilne – 100 zł,

          - na studia cywilne – 85 zł.

ŻYCIE STUDENCKIE

Zarówno studenci cywilni, jak i wojskowi rozwijają swoje pasje w licznych organizacjach studenckich takich jak: teatr, chór, orkiestra i wielu innych, jak również w kołach naukowych i ponad 20 sekcjach sportowych. Studenci wojskowi mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania w organizacjach i sekcjach: Organizacja Woda Ląd Powietrze, Sekcja Skoków Spadochronowych S3WAT, Sekcja Nurkowania Octopus, Sekcja Strzelecka S2WAT.

Studenci studiów cywilnych mogą ubiegać się o:

* stypendia Rektora dla najlepszych studentów,

* stypendia socjalne,

* stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,

* jednorazowe zapomogi.

WAT OTWARTY ONLINE

Uczniów klas maturalnych zapraszamy na dzień otwarty WAT, po raz kolejny online. Jesteśmy obecni z naszą ofertę również na wielu Wirtualnych Targach Edukacyjnych. Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, gdzie na bieżąco informujemy o istotnych kwestiach w zakresie rekrutacji oraz przedstawiamy interesujące zagadnienia dla kandydatów na studia.

#ZostańStudentemWAT

#ZostańPodchorążymWAT

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt