MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się 23 września 2021 uroczystość nadania doktoratu honoris causa Profesorowi Michałowi Kleiberowi - wybitnemu polskiemu naukowcowi, byłemu prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz byłemu ministrowi nauki i informatyzacji, a od wielu lat przewodniczącemu Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. – Profesor Michał Kleiber jest przede wszystkim człowiekiem wielkiego umysłu, mistrzem, autorytetem moralnym – mówiła rektor Akademii WSB, prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, otwierając uroczystość. – Nadając najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa, społeczność Akademii WSB pragnie wyrazić swoje najwyższe uznanie dla dostojnego doktora, osobowości przyczyniającej się do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości w sposób niezaprzeczalny.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości – przedstawiciele Sejmu i Senatu RP i administracji samorządowej, reprezentanci świata nauki, m.in. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP, prof. dr hab. Wiesław Banyś. Obecni byli również promotor doktoratu prof. dr hab. Krzysztof Diks oraz jeden z recenzentów, prof. Tomasz Łodygowski (drugi, prof. Edmund Wittbrodt, uczestniczył w wydarzeniu online). Odczytane zostały także listy laudacyjne premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Przemysława Czarnka.

Profesor Michał Kleiber jest przede wszystkim człowiekiem wielkiego umysłu, mistrzem, autorytetem moralnym – tak mówiła rektor Akademii WSB, prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, otwierając uroczystość. – Nadając najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa panu profesorowi Michałowi Kleiberowi, społeczność Akademii WSB pragnie wyrazić swoje najwyższe uznanie dla dostojnego doktora, osobowości przyczyniającej się do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości w sposób niezaprzeczalny.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości – przedstawiciele Sejmu i Senatu RP i administracji samorządowej, reprezentanci świata nauki (m.in. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP, prof. dr hab. Wiesław Banyś. Ministra edukacji i nauki reprezentowała Anna Czajczyk. Obecni byli również promotor doktoratu prof. dr hab. Krzysztof Diks oraz jeden z recenzentów, prof. Tomasz Łodygowski (drugi, prof. Edmund Wittbrodt, uczestniczył w wydarzeniu online). Odczytane zostały także listy laudacyjne premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Przemysława Czarnka.

W laudacji na cześć dostojnego Laureata prof. Krzysztof Diks wskazywał m.in.: – Doktor honoris causa to honorowy tytuł, przyznawany przez uczelnie osobistościom zasłużonym dla nauki, kultury i ogólnie dla społeczności. Przyznaje się go w celu wyróżnienia kogoś lub okazania szacunku. W przypadku prof. dr. hab. Michała Kleibera doktorat ma stanowić przede wszystkim okazanie Panu Profesorowi szacunku za całokształt jego działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i publicznej. Natomiast wyróżnieni w tym przypadku powinni się czuć promotor doktoratu i cała społeczność Akademii WSB. Swoją laudację prof. Diks zakończył następującym stwierdzeniem: – Jeśli miałbym jednym słowem określić, co charakteryzuje profesora Michała Kleibera, to rzekłbym „mądrość”.

Z kolei prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, wyrażając uznanie dla Laureata, przypomniał hasło ukute przed laty przez prof. Kleibera „mądra Polska” i zwrócił uwagę na aktualność tego sformułowania w obecnej sytuacji naszego kraju. Naukowiec zaznaczył też, że prof. Kleiber należy do elitarnego grona „niespokojnych umysłów” i życzył doktorowi, by dalej pozostał w tym gronie.

Słowa gratulacji przekazał też prof. Kleiberowi prof. dr hab. Wiesław Banyś, który mówił: – Jesteśmy wszyscy uhonorowani tym, że mamy wśród nas tak wybitnego uczonego, który rozświetla polskie środowisko akademickie i rozsławia naszą naukę w świecie.

Laureat w swoim wykładzie pt. „Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom, czyli Uniwersytet na wagę złota” podkreślał istotną dla rozwoju świata rolę wiedzy i edukacji: – Uniwersytet rozumiany jako system szkolnictwa wyższego jest kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy. Dlatego może tak jak mówimy o przemyśle 4.0, rewolucji 4.0, powinniśmy też mówić o uniwersytecie 4.0, by podkreślić jego niezwykle ważne znaczenie.

Prof. Kleiber zaznaczył też, że społeczeństwo wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości nie może być jedynie pięknym sloganem, ale ma stać się realnym celem.

Po wysłuchaniu wszystkich laudacji prof. Kleiber powiedział: – Usiłuję sobie przypomnieć, kiedy w życiu byłem tak wzruszony jak dziś. I choć mam dobrą pamięć, nie potrafię przywołać drugiego takiego momentu, no może w czasie swojego ślubu. Powiem prosto: dziękuję bardzo!

Magda Tytuła

 

Profesor Michał Kleiber to wybitny uczony o światowym autorytecie w zakresie termomechaniki, metod numerycznych i informatyki. Został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskim Noblem) w dziedzinie nauk technicznych oraz odznaczony Orderem Orła Białego.

Jest autorem bądź współautorem ponad 300 prac naukowych oraz 11 książek opublikowanych w wydawnictwach o najwyższej, światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych 17 międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o najwyższej światowej renomie Archives of Computational Methods in Engineering (Springer). Zajmuje się także popularyzacją nauki – m.in. jest autorem wielu popularnonaukowych artykułów, członkiem Rady Naukowej czasopisma popularnonaukowego „Wiedza i Życie” oraz przewodniczącym kapituły konkursu „Popularyzator Nauki” (MNiSW i PAP). Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki i kierował Zakładem Metod Komputerowych tego Instytutu. Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015, pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk. Pełnił liczne funkcje administracji państwowej (m.in. był społecznym doradcą Prezydenta RP ds. edukacji, nauki i innowacji czy ministrem nauki i informatyzacji). Warto podkreślić też, że prof. Kleiber jest Przewodniczącym Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw.

fot. Akademia WSB

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt