MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-celina-m-olszak-nowym-rektorem-uniwersytetu-ekonomicznego-w-katowicach

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak została 30 czerwca br. rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W konkurencji na fotel rektora z prof. Maciejem Nowakiem, prodziekanem Szkoły Studiów I i II stopnia, wygrała stosunkiem głosów 48 do 16. W głosowaniu brało udział 64  uprawnionych do głosowania elektorów. Prof. Olszak będzie drugą kobietą-rektorem w historii katowickiej uczelni i 16. rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W czasie swojej kadencji rektor-elekt planuje m.in. zbudować silne zespoły realizujące innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, unowocześnić dydaktykę, rozwinąć partnerstwo z biznesem, administracją publiczną i szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, jak również usprawnić funkcjonowanie uczelni w obszarze organizacji administracyjnej. Ma zamiar postawić także na przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki, rozpoznawalne w środowisku akademickim. Uczelnia według wizji prof. Olszak ma być miejscem otwartym i przyjaznym dla środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, opierającym się na szacunku, autentycznym dialogu ze społecznością akademicką, z pełnym poszanowaniem dla wolności akademickiej. Szczególny nacisk chce położyć na umiędzynarodowienie UE.

Prof. Celina M. Olszak (ur. w 1958 r.) jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 1993 roku uzyskała w Akademii Ekonomicznej w Katowicach stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie informatyki ekonomicznej za rozprawę „Generatory systemów wspomagania decyzji”, w 2001 roku – doktora habilitowanego, również w AE, w zakresie ekonomii - informatyki ekonomicznej na podstawie pracy pt. „Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu”, w 2010 roku otrzymała nominację profesorską. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach związana jest od 1985 roku. 

Była wicedyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach (2004–2008), dziekanem Wydziału Informatyki w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach (2003–2007), prodziekanem ds. nauki Wydziału Ekonomii UE w Katowicach (2008–2016), kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej UEK (od 2006), dziekanem Wydziału Ekonomii (2016–2019).

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, big data oraz oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo.

Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii. Odbyła również wiele krótkookresowych wizyt i szkoleń w ośrodkach zagranicznych (University of Technology, Auckland; London University; Vienna University; ESC of Toulouse; ESC of Clermont Ferrand).

Autorka i współautorka lub redaktorka ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań: 1884, h-index = 19, i10-index = 39). Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, m.in.: Business Intelligence & Big Data for Innovative and Sustainable Development of Organizations, PPN/BEK/2018/1/00126/DEC/1, University of Technology , Sydney; Multi-agent approach in designing of enterprises systems, 9010/R14/R15, University of Economics in Katowice, Technical University in Ostrava; Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski, UMO-2011/01/B/HS4/00974, NCN.

Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation. Była członkiem Zespołu ds. E-gospodarki i E-usług przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, członkiem Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego.

Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe De Vysegrad, Canadian Centre of Science and Education, The American Research Foundation’s Centre for European and Middle Eastern Studies oraz Informing Science Institute. Za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona  medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, a także uhonorowana nagrodami dla promotora w przewodach doktorskich oraz nagrodami w kategorii „Best Paper Award” na konferencjach zagranicznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt