MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-bogumila-kaniewska-nowym-rektorem-uam-w-poznaniu

 Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich UAM, została 29 czerwca br. nowym rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyboru dokonało 210. osobowe Kolegium Elektorów, rektor-elekt otrzymała 132 głosy, jej kontrkandydata, prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego, prorektora kierującego Szkołą Doktorską UAM poparło 76 elektorów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, jeden głos był nieważny.

Prof. Bogumiła Kaniewska jest pierwszą kobietą, która starała się o funkcję rektora UAM, podobnie jak była pierwszą kobietą na uczelni, która w 2012 roku objęła funkcję dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

- To, że mogę być pierwszą kobietą rektorem UAM, nie jest dla mnie bez znaczenia. Jestem też pierwszą kobietą w historii UAM, która ubiega o to stanowisko. Rozumiem historyczny ciężar tego wydarzenia i jak ważne to dla moich koleżanek badaczek. Nie uważam natomiast, by był to argument merytoryczny. Wybór powinien być między programami. Społeczność akademicka powinna wybrać program, który jest jej bliższy – mówiła w trakcie debaty prof. Bogumiła Kaniewska. 

- Cele nadchodzącej kadencji – to stabilizacja, rozwój, wspólnota. Są to warunki niezbędne, by wykorzystać wszystkie szanse, jakie się przed nami pojawiły, skutecznie zrealizować zamierzenia, przygotować plany na kolejne lata. Chaotyczne rewolucje nie zapewnią nam systematycznego postępu, a my stawiamy przed sobą ambitne, dalekosiężne cele. Przyszłość zaczyna się teraz, zaplanujmy ją już dziś, mądrze i roztropnie – zwracała się do akademickiej społeczności prof. Kaniewska w swoim programie pt.: „Uniwersytet bliżej”.

-  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma ponad sto lat – to powód do dumy, ale i zobowiązanie. Zobowiązanie, które oznacza szacunek dla uniwersyteckich tradycji i potrzebę ich mądrej, nowoczesnej kontynuacji. Założeniem mojego programu jest zatem rozwój, polegający na dążeniu do doskonałości, zarówno w nauce, jak i dydaktyce. Prezentując program, chciałabym zdecydowanie podkreślić, że podstawą mojego myślenia jest tradycyjna, Humboldtowska wizja Uniwersytetu, opartego na równowadze badań i dydaktyki. To także wizja wspólnotowa: Uniwersytet tworzą ludzie poszukujący dróg do prawdy, dobra i mądrości, chętni do dzielenia się swoją wiedzą i odkryciami po to, by kształtować świat lepszy i piękniejszy. To nie jest ani fabryka wiedzy, ani nastawiona na szybki zysk korporacja. Zadaniem władz rektorskich, a Rektora w szczególności, jest tworzenie tej wspólnocie warunków spokojnego, bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania, a więc dbałość o infrastrukturę, płynność finansową, kulturę organizacyjną, wreszcie – przyjazną, twórczą atmosferę nauki i pracy – pisała w programie.  

Prof. Bogumiła Kaniewska (ur. w 1964 r.) w 1988 roku  ukończyła literaturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1995 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy „Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”, a w 2001 roku habilitowała się na UAM rozprawą „Śladami Tristrama Shandy”. W 2015 roku otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.  W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. W 2012 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a od 2016 roku – prorektorem ds. studenckich UAM. Kieruje Zakładem Semiotyki Literatury.

Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Jest literaturoznawczynią, teoretyczką literatury, badaczką literatury współczesnej, a ostatnio także dziecięcej, tłumaczką prozy anglojęzycznej, głównie literatury dla dzieci, którą zajmuje się także naukowo. Jej bzik na punkcie Alicji z „Alicji w Krainie Czarów”, którą przetłumaczyła w 2010 roku jako jedną z blisko 20, jest szeroko znany nawet wśród studentów. Jest autorką 8 książek (w tym 2 we współautorstwie) i ponad 80 artykułów naukowych. Jest autorką prac z dziedziny teorii powieści „Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej” (1997), „Śladami Tristrama Shandy” (2000), a także książek o charakterze popularyzatorskim „Wiesław Myśliwski” (1995), „Henryk Sienkiewicz” (1999). Współautorka podręczników akademickich i szkolnych. Swoje doświadczenia dydaktyczne wykorzystała między innymi jako współautorka skryptu akademickiego „Teoria literatury” (wraz z Anną Legeżyńską) oraz książki „Literatura polska XX wieku” (wraz z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim).  

Jurorka trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej. Promotor licznych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Kierowała lub współkierowała sześcioma projektami NCN, KBN, MNiSW, KE.

Do najważniejszych osiągnięć zawodowych zalicza zdobycie wraz z zespołem pierwszego w Polsce grantu POWER na rozwój kształcenia polonistów. Jako prorektor ds. studenckich wprowadziła m..in. program wsparcia psychologicznego dla studentów UAM, we współpracy z prorektor prof. Beatą Mikołajczyk – program Gdy Nauka Jest Kobietą; powołała sieć koordynatorów ds. osób z niepełnosprawnościami na wydziałach; koordynowała przygotowania  i realizację europejskiego grantu na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego w konsorcjum ośmiu uniwersytetów – EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions).

 

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt