MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/prof-radoslaw-dobrowolski-nowym-rektorem-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, obecny prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS, został 26 czerwca br. rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na rektor-elekta głosowało 99 ze 197 uczestniczących w wyborach elektorów. O swoją wizję uczelni walczył z   prof. Robertem Litwińskim, dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS, który otrzymał 95 głosów. Trzy osoby wstrzymały się od głosu. Prof. Dobrowolski uzyskał bezwzględną większość głosów.

- To świadczy o tym, że pomysły i wizje rozwoju uniwersytetu wśród społeczności akademickiej są różne. Cieszę się, że większość elektorów poparła program zaproponowany przeze mnie. Podkreślałem wielokrotnie, że jest on ambitny, ale realny do wykonania przy zaangażowaniu nas wszystkich. Mam nadzieję, że w nowej kadencji uda mi się przekonać wszystkich państwa do wspólnej, wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszego wspólnego uniwersytetu – mówił tuż po ogłoszeniu wyników prof. Dobrowolski.

Wizję Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 2024 roku przedstawił rektor-elekt w programie wyborczym „UMCS Siła Regionu – Otwartość Na Świat”. Chciałby, żeby UMCS  był największą, najlepiej ocenianą i najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce Wschodniej, klasyfikując się w czołówce polskich uniwersytetów. Jest uniwersytetem stabilnym, atrakcyjnym miejscem studiowania dla studentów i doktorantów z kraju i z zagranicy. Jest stabilnym, dobrze zarządzanym pracodawcą. Uniwersytet ‒ jego struktury i sposób jego funkcjonowania ‒ sprzyja rozwojowi naukowemu pracowników, prowadzących wysokiej jakości badania naukowe, aktywnie komercjalizujących ich wyniki, realizujących innowacyjne kierunki kształcenia oraz współpracujących z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Uniwersytet kultywuje tradycje akademickie i dbając o całą społeczność akademicką, tworzy warunki do wieloaspektowego rozwoju. Tej wizji podporządkowane są cele strategiczne: wzrost dynamiki badań naukowych; nowoczesne kształcenie; efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym; sprawne zarządzanie uczelnią.

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (ur. 1964 r.) jest absolwentem studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (1988). Związany zawodowo z UMCS od 1987 r., (zatrudniony jeszcze jako student na stanowisku asystenta naukowo-technicznego), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: 1996 r. – doktorat nauk o ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca nt. „Strukturalne uwarunkowania rozwoju współczesnej rzeźby krasowej na międzyrzeczu środkowego Wieprza i Bugu”; 2007 rok – habilitacja w zakresie geografii na macierzystej uczelni, rozprawa nt.: Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW). W 2015 r. – profesor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk (za rozprawę doktorską) i Nagrody Naukowej i Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz (za osiągnięcie habilitacyjne).

Obecnie jest profesorem zwyczajnym, zatrudnionym w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich (2008-2011) i dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi (2011), pierwszego dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2011-2016), a ostatnio - prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS (2016-2020).

Specjalizuje się w geografii fizycznej, geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu. Opublikował ponad 220 artykułów naukowych (w tym 30 z Impact Factor), 2 książek, 20 rozdziałów w monografiach i ok. 100 publikacji konferencyjnych (Indeks Web of Science H=10).

Jest aktywnym uczestnikiem życia naukowego w kraju i za granicą, członkiem licznych organizacji i komitetów naukowych, w tym: Steering Committee of Karst Commission International Geographical Union (w 3 kolejnych kadencjach od 2008 r.), Komitetu Nauk Geograficznych PAN (w 3 kolejnych kadencjach od 2011 r., w tym od 2016 r. jako vice-przewodniczący KNG), Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (w 2 kolejnych kadencjach w latach 2011 – 2018). Jest członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego (m.in. sekretarz, vice-przewodniczący i członek Zarządu Oddziału Lubelskiego PTG), Polskiego Towarzystwa Geologicznego (m.in. członek Zarządu Głównego PTGeol - od 2008 r.), Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (m.in. członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym SGP), Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (m.in. członek Zarządu Głównego Sekcji Speleologicznej PTP), Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.

Prof. Dobrowolski był kierownikiem 2 i głównym wykonawcą 11 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR). Współautor kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla administracji publicznej. Był recenzentem ponad 40 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej), a także kilkudziesięciu procedur awansowych (doktoratów, habilitacji, profesur). Był członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych ponad 60. konferencji (krajowych i zagranicznych), odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Ołomuńcu i dwukrotnie na Uniwersytecie Lwowskim. Promotor 4 prac doktorskich, 30 magisterskich i 48 licencjackich.

Od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Przez 3 kolejne kadencje (2007-2018) był członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Problemów Środowiska ICSU i Międzynarodowym Programem UNESCO-MAB przy Prezydium PAN, od 2013 r. pełni funkcję delegata krajowego w Międzynarodowej Radzie Koordynacyjnej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie,  był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody (2014-2016), a obecnie członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (od 2018 r.). Od wielu lat jest także członkiem Rad Naukowych Parków Narodowych: Poleskiego (od 2010 r.) oraz Roztoczańskiego (od 2014 r., pełniąc w niej funkcję  vice-przewodniczącego).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Lublina, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt