MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Link: http://perspektywy.pl/rektorzy/article/dr-hab-miroslawa-jarmolowicz-nowym-rektorem-akademii-sztuki-w-szczecinie

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz, obecnie kierownik Katedry Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej, została 26 czerwca br. rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie. Wygrała z prof. dr. hab. Dariuszem Dyczewskim, rektorem AS, wynikiem głosów elektorskich 24 do 19.

- Jestem z wykształcenia inżynierem architektem, ale też od wielu lat poza projektowaniem architektury zajmuję się malarstwem, rysunkiem, fotografią, działaniami artystycznymi o charakterze społecznym w zdegradowanej przestrzeni publicznej Szczecina. Łącząc w swojej twórczości różne dyscypliny sztuki jestem zwolennikiem działań interdyscyplinarnych i eksperymentalnych, a co za tym idzie - elastycznego programu kształcenia i większej mobilności dydaktycznej studentów w obrębie uczelni. … Mimo wielu osiągnięć w przeciągu ostatnich dziesięciu lat – jako uczelnia znajdujemy się obecnie w stanie kryzysu, o czym pisałam w liście otwartym do Członków wspólnoty akademickiej Akademii Sztuki w Szczecinie. Ta sytuacja wymaga diametralnych i natychmiastowych zmian– pisała rektor-elekt w swoim programie wyborczym, który zatytułowała: „Wspólna przyszłość razem ponad podziałami”. Postulowała w nim m.in. wprowadzenie skutecznych procedur antymobbingowych, poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki i specjalności, zwiększenie integracji wewnątrz uczelni czy rozbudowę infrastruktury i dostosowanie uczelni do wymogów rynku pracy.

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz (ur. w 1958 r.) ukończyła studia architektoniczne na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej zakończone dyplomem magistra inżyniera w 1984 roku. Doktorat obronił w 2002 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie architektura wnętrz. W 2020 roku Mirosława Jarmołowicz decyzją Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych. Od 1996 roku wykładowca w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, gdzie w latach 2006-2007 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Architektury Wnętrz. Od 2010 roku jest wykładowcą na Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2010 - 2013 pełniła funkcję pierwszego dziekana Wydziału Sztuk Wizualnych, obecnie kieruje Katedrą Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej.

W obszarze zainteresowań artystycznych Mirosławy Jarmołowicz znajduje się zarówno projektowanie architektury wnętrz i budynków, jak też działania w przestrzeni wnętrz miejskich XIX- wiecznej zabudowy Szczecina w kontekście znaczącej społecznej roli sztuki w zdegradowanej przestrzeni publicznej. W 2017 roku rozpoczęła projekty artystyczne w przestrzeni publicznej: Miasto dla sztuki -miasto dla każdego w ramach projektu ogłoszonego przez Gminę Miasto Szczecin: Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy street art.  Zajmuje się również rysunkiem i malarstwem, fotografią podróżniczą i artystyczną a także fotografią inspirowaną geometrią. Te ostatnie prace były wielokrotnie nagradzane w kolejnych edycjach konkursu Matematyka w Obiektywie w latach 2010-2016 organizowanym przez Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i prezentowane corocznie na wystawach pokonkursowych Matematyka w Obiektywie 2010 - 2016. Od 2017 roku jest członkiem Jury tego konkursu fotograficznego, który od 2014 roku stał się konkursem międzynarodowym.

Prowadzi Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz i Mebla oraz zajęcia z geometrii wykreślnej i perspektywy, projektowania architektury wnętrz, projektowania detalu architektonicznego oraz podstaw fotografii.

W 2011 roku została nagrodzona za działalność związaną z ratowaniem zabytków Pomorza Zachodniego przez Metropolitę Szczecińsko - Kamieńskiego za wykonanie w trakcie warsztatów architektonicznych dla studentów Architektury Wnętrz dokumentacji obiektów zabytkowych, niezbędnej do ich rewaloryzacji i odbudowy.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt