Co zmieniliśmy w Rankingu Uczelni Akademickich 2021?

Komentarz Perspektyw

Po pierwsze. Odpowiadając na postulaty wielu uczelni, rezygnujemy od tego roku z przeprowadzania badania opinii pracodawców, które służyło do skonstruowania wskaźnika „preferencje pracodawców”. W zamian pięć punktów procentowych dodajemy do wskaźnika opartego o badania Ekonomiczne Losy Absolwentów. Dzięki temu łączna waga kryterium „Absolwenci na rynku pracy”, niezwykle ważnego dla maturzystów wybierających studia, pozostaje bez zmian - 12 procent.

Po drugie. Zmianie ulegnie sposób wyliczania wskaźnika „Ekonomiczne losy absolwentów”. O ile w poprzednich edycjach był to „wskaźnik kompozytowy”, który wyliczał, a następnie integrował trzy parametry badania: zarobki absolwentów w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy uzyskane w trakcie studiów i zatrudnialność absolwentów mierzoną stopą bezrobocia w powiecie zamieszkania – to od tego roku będziemy stosować „wskaźnik syntetyczny”, zaproponowany przez prof. Marka Rockiego, uwzględniający dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów, a także wprowadzimy współczynnik korygujący (procent absolwentów objętych systemem ELA, czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach.

Po trzecie. Inaczej będziemy obliczać wskaźniki innowacyjności związane z patentami. O ile do tej pory liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw ochronnych (wzorów użytkowych) w Polsce w danym okresie odnoszona była do „łącznej liczby profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w uczelni na etacie” – to teraz łączną liczbę patentów uzyskanych przez uczelnię będziemy odnosić wyłącznie do sumy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Znakomicie wyrówna to szanse niektórych grup uczelni, zwłaszcza uniwersytetów, gdyż w mianowniku tego wskaźnika będzie uwzględniona wyłącznie kadra z w/w dyscyplin!

Po czwarte. W kryterium „Potencjał naukowy” inaczej definiujemy „kadrę o najwyższych kwalifikacjach” - bierzemy pod uwagę tylko pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych” ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora (bez pracowników dydaktycznych).

Po piąte. Inaczej definiujemy wskaźnik „Uprawnienia habilitacyjne” – będą one liczone wyłącznie jako suma uprawnień habilitacyjnych posiadanych przez uczelnię – bez dodatkowego uwzględniania proporcji uprawnień habilitacyjnych do doktorskich.

Po szóste. Inaczej definiujemy wskaźnik „Uprawnienia doktorskie” – będą one liczone wyłącznie jako suma uprawnień do doktoryzowania posiadanych przez uczelnię – bez dodatkowego uwzględniania proporcji uprawnień doktorskich do kierunków studiów magisterskich.

Po siódme. Zmianie ulegnie sposób wyliczania wskaźnika „Publikacje”. Od edycji 2021 publikacje odnoszone będą wyłącznie do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych - a nie „ogólnej liczby nauczycieli akademickich”.

Zwracamy uwagę, że przy wprowadzeniu powyższych zmian nie ulegną zmianie wagi żadnego z kryteriów rankingu uczelni akademickich. Natomiast jedyna zmiana w odniesieniu do wskaźników dotyczy rezygnacji z badania opinii pracodawców. Waga tego wskaźnika (5 procent) w całości pozostała w kryterium „Absolwenci na rynku pracy”. Zgodnie z przyjętymi przez Kapitułę Rankingu zasadami, zapewni to w pełni możliwość porównywania wyników rankingu w układzie „rok do roku”.

8.04.2021