Ranking Uczelni Niepublicznych 2021 – trwa ewolucja!

Komentarz Perspektyw

W Rankingu Uczelni Niepublicznych 2021 - publikowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 - wprowadzone zostały zmiany ewolucyjne w niektórych wskaźnikach rankingu, związane m.in. z lepszym dopasowaniem metodologii do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 2018 roku, ale generalnie zmiany wag w kryteriach rankingu nie przekroczą 5%. Umożliwi to porównywanie wyników rankingu w układzie „rok do roku”.

Co zmieniliśmy w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2021?

Po pierwsze. Podobnie jak w Rankingu Uczelni Akademickich, rezygnujemy od tego roku z przeprowadzania badania opinii pracodawców, które służyło do skonstruowania wskaźnika „preferencje pracodawców”. Większość punktów procentowych tego wskaźnika dodane zostało do wskaźnika opartego o badania Ekonomiczne Losy Absolwentów. Dzięki temu łączna waga kryterium „Absolwenci na rynku pracy”, niezwykle ważnego dla maturzystów wybierających studia, wynosi 22 procenty.

Po drugie. Podobnie jak w Rankingu Uczelni Akademickich, zmianie ulegnie sposób wyliczania wskaźnika „Ekonomiczne losy absolwentów”. O ile w poprzednich edycjach był to „wskaźnik kompozytowy”, który wyliczał, a następnie integrował trzy parametry badania: zarobki absolwentów w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy uzyskane w trakcie studiów i zatrudnialność absolwentów mierzoną stopą bezrobocia w powiecie zamieszkania – to od tego roku będziemy stosować „wskaźnik syntetyczny”, uwzględniający dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów, a także wprowadzimy współczynnik korygujący (procent absolwentów objętych systemem ELA, czyli zarejestrowanych w ZUS).

Po trzecie. W kryterium „Siła naukowa” inaczej definiujemy „kadrę o najwyższych kwalifikacjach” - bierzemy pod uwagę tylko pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych” ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora (bez pracowników dydaktycznych).

Po czwarte. Inaczej definiujemy wskaźnik „Uprawnienia habilitacyjne” – będą one liczone wyłącznie jako suma uprawnień habilitacyjnych posiadanych przez uczelnię – bez dodatkowego uwzględniania proporcji uprawnień habilitacyjnych do doktorskich.

Po piąte. Inaczej definiujemy wskaźnik „Uprawnienia doktorskie” – będą one liczone wyłącznie jako suma uprawnień do doktoryzowania posiadanych przez uczelnię – bez dodatkowego uwzględniania proporcji uprawnień doktorskich do kierunków studiów magisterskich.

Po szóste. Do kryterium „Warunki kształcenia” przeniesiono wskaźnik „Prowadzone kierunki magisterskie” (z kryterium „Siła naukowa”). Zarazem zmieniono nazwę tego wskaźnika na „Drożność oferty kształcenia – prowadzone kierunki magisterskie” i doprecyzowano jego zawartość.

Po siódme. Zmieniono nazwę kryterium „Warunki kształcenia” na „Potencjał dydaktyczny” – aby precyzyjniej opisać aktualna zawartość merytoryczną tego kryterium.

Po ósme. W zakresie „Innowacyjności” zmieniono nazwę kryterium na „Innowacyjność i współpraca z gospodarką” – aby precyzyjniej opisać aktualną zawartość merytoryczną tego kryterium. Zarazem do tego kryterium włączono wskaźnik „Studia podyplomowe”, odzwierciedlający jakość współpracy uczelnia-społeczeństwo.

Po dziewiąte. Zmniejszono wagę kryterium „Umiędzynarodowienie” (o 2 procent), zachowując zarazem dotychczasowy zestaw wskaźników w tym kryterium.

Wniosek

Należy zwrócić uwagę, że doprecyzowanie sposobów wyliczania poszczególnych wskaźników w nieznacznym tylko zakresie zmieniło wagi procentowe kryteriów rankingu: dwa z tych kryteriów zmniejszyło wagę łącznie o 5 procent, a dwa inne zwiększyły wagę łącznie o 5 procent. Oznacza to, że możliwe jest porównywanie wyników rankingu w układzie „rok do roku”.

8.04.2021