Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2021 – znacząca korekta!

Komentarz Perspektyw

W Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych 2021 - publikowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 - wprowadzone zostały znaczące zmiany związane zarówno z rozpadem dotychczasowej spójności tej grupy (wyjście z niej dwóch uczelni, które uzyskały uprawnienia doktorskie), jak i z dążeniem do lepszego dopasowania metodologii do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 2018 roku. Zakres wprowadzonych zmian przekracza 5 procent, dlatego należy uznać, że porównywanie wyników rankingu PUZ w układzie „rok do roku” nie będzie możliwe.

Co zmieniliśmy w Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych 2021?

Po pierwsze. Podobnie jak w Rankingu Uczelni Niepublicznych, rezygnujemy od tego roku z przeprowadzania badania opinii pracodawców, które służyło do skonstruowania wskaźnika „preferencje pracodawców”. Punkty procentowe tego wskaźnika dodane zostały do wskaźnika opartego o badania Ekonomiczne Losy Absolwentów. Dzięki temu łączna waga kryterium „Absolwenci na rynku pracy”, niezwykle ważnego dla maturzystów wybierających studia, pozostaje bez zmian - 30 procent.

Po drugie. Podobnie jak w Rankingu Uczelni Akademickich, zmianie ulegnie sposób wyliczania wskaźnika „Ekonomiczne losy absolwentów”. Od 2021 roku będzie stosowany „wskaźnik syntetyczny”, uwzględniający dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów, a także wprowadzimy współczynnik korygujący (procent absolwentów objętych systemem ELA, czyli zarejestrowanych w ZUS).

Po trzecie. W kryterium „Siła naukowa” we wskaźnikach „Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach” oraz „Rozwój kadry własnej” inaczej definiujemy „kadrę o najwyższych kwalifikacjach” - bierzemy pod uwagę tylko pracowników zatrudnionych w danej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Po czwarte. Do kryterium „Warunki kształcenia” przeniesiono wskaźnik „Prowadzone kierunki studiów” (z kryterium „Siła naukowa”). Zarazem zmieniono nazwę tego kryterium” na „Potencjał dydaktyczny” - aby precyzyjniej opisać aktualna zawartość merytoryczną tego kryterium.

Po piąte. Wprowadzono nowe kryterium „Współpraca z gospodarką” – aby wzbogacić ranking o ten ważny obszar, istotny dla realizacji misji i celów działania PUZ-ów. Do kryterium tego włączono dwa nowe wskaźniki: „Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych”, pokazujący atrakcyjność oferty uczelni dla realizacji misji rozwojowych regionu, a także wskaźnik „Studia podyplomowe”, odzwierciedlający jakość współpracy uczelnia-społeczeństwo.

Po szóste. Zredukowano zakres merytoryczny i wagę procentową kryterium „Umiędzynarodowienie” (o 8 procent), co wynika z ukształtowanej w tym obszarze praktyki, odzwierciedlającej regionalny charakter funkcjonowania uczelni z grupy PUZ, ukierunkowanych na zaspokojenie lokalnych potrzeb rozwojowych.

Wniosek

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych obejmuje małą grupę 32 uczelni zawodowych, w których łącznie studiuje ok. 50 tys. studentów. Jest to jednak grupa o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki w regionach funkcjonowania tych uczelni. Dlatego – we współpracy z Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych KRePUZ - dokonano korekt metodologicznych, idących w kierunku większego uwzględniania w rankingu praktycznego i regionalnego aspektu funkcjonowania tych uczelni.

Należy zarazem zwrócić uwagę, iż zakres zmian wprowadzonych do metodologii jest na tyle duży (przekracza 5 procent), że uniemożliwia to porównywanie wyników rankingu w układzie „rok do roku”. Dlatego w tym roku przy publikacji Rankingu PUZ nie zostanie umieszczona „historia rankingowa” ocenianych uczelni.

8.04.2021