Ranking Szkół Wyższych 2021
Metodologia Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking Uczelni Akademickich obejmie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględniono uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

Prestiż - 12%

 • Ocena przez kadrę akademicką- liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie - przeprowadzone w kwietniu i maju 2021, metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe) – zrealizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)
 • Uznanie międzynarodowe- kryterium mierzone pozycją uczelni w globalnych rankingach akademickich 2020. Uwzględnione zostaną następujące rankingi: ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, MosIUR, FT oraz Webometrics. (2%)

Absolwenci na rynku pracy - 12%

 • Ekonomiczne losy absolwentów- wskaźnik odzwierciedla pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2015-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach. (12%) +5%

Innowacyjność - 8%

 • Patenty i prawa ochronne w Polsce - liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw ochronnych (wzorów użytkowych) w Polsce w latach 2017-2020 w odniesieniu do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Źródła: baza Urzędu Patentowego RP; baza POL-on (5%)
 • Patenty i prawa ochronne za granicą - liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw ochronnych (wzorów użytkowych) za granicą w latach 2017-2020 w odniesieniu do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Źródła: baza European Patent Office EPO-PATSTAT; baza POL-on. (3%)

Potencjał naukowy - 15%

 • Ocena parametryczna- suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni podczas ostatniej parametryzacji przeprowadzanej przez KEJN (liczona jak współczynnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: dane KEJN i POL-on. (10%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach- wskaźnik zdefiniowany jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej na uczelni (pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Źródło: POL-on. (3%)
 • Uprawnienia habilitacyjne- liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych posiadanych przez uczelnię. Źródło: POL-on. (1%)
 • Uprawnienia doktorskie- liczone jako suma uprawnień doktorskich posiadanych przez uczelnię. Źródło: POL-on. (1%)

Efektywność naukowa - 28%

 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania- suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni w odniesieniu do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). Źródło: POL-on. plus ankiety PNT S1 (6%)
 • Rozwój kadry własnej- wskaźnik zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2018 i 2019 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (4%)
 • Nadane stopnie naukowe-  liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2018 i 2019 (dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5; prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (3%)
 • Publikacje- liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2016-2020, w stosunku do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Źródło: SciVal. (3%)
 • Cytowania- liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2016-20, w stosunku do liczby tych publikacji. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal. (3%)
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact)- wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20. Źródło: SciVal. (3%)
 • FWVI (Field-Weighted View Impact) - wskaźnik (wprowadzony w 2020 roku) określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20. Źródło: SciVal. (3%)
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles)- wskaźnik określa w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Wskaźnik liczony jest stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2016-2020. Źródło: SciVal. (3%)

Warunki kształcenia - 10%

 • Dostępność kadr wysokokwalifikowanych- liczba nauczycieli akademickich z grupy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na etacie (prof. z wagą 2,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz dr z wagą równą 1,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on (5%)
 • Akredytacje- liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych oraz ważnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą. Źródło: baza PKA oraz bazy międzynarodowych agencji akredytacyjnych. (5%)

Umiędzynarodowienie - 15%

 • Programy studiów w językach obcych- parametr liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2020/21. Źródło: POL-on oraz dane z Ankiety Uczelni. (3%)
 • Studiujący w językach obcych- parametr mierzony liczbą studiujących w j. obcych w roku akad. 2020/21 w odniesieniu do ogółu studentów. Źródło: POL-on oraz dane z Ankiety Uczelnii. (3%)
 • Studenci cudzoziemcy - liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (3%)
 • ICI (Collaboration Impact)- wskaźnik mierzony średnią liczbą cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora z zagranicy w latach 2016-2020. Źródło: SciVal. (2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy- liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy)- liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy)- liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego- liczba krajów, z których w roku akad. 2020/21 pochodzi min. 10 studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on. (1%)