Ranking Szkół Wyższych 2021
Metodologia Rankingu Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2021 Perspektywy ocenią 74 grupy kierunki studiów (było 70 przed rokiem) w 10. dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne. W dziedzinie nauk społecznych nową grupa rankingowanych kierunków będą kierunki o bezpieczeństwie. Także po raz pierwszy podejmiemy próbę oceny kierunków studiów w dziedzinie sztuki.

Kierunki objęte Rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej jednostce. Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021, w zależności od specyfiki danego kierunku, będzie składał się od 12 do 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne będą wskaźniki wag poszczególnych kryteriów - w zależności od specyfiki kierunku.

Prestiż

 • Ocena przez kadrę akademicką - liczba wskazań uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w pięciu ostatnich latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie zostanie przeprowadzone internetowo, metodą CAWI. Każdy z respondentów określi dziedzinę, dyscyplinę nauki oraz obszar i kierunek studiów, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badanie przeprowadzi Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Absolwenci na rynku pracy

 • Ekonomiczne losy absolwentów - wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badań z lat 2015-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dyscyplinach.

Potencjał akademicki

 • Wskaźnik kategorii naukowej – określony poprzez tzw. współczynnik kategorii naukowej Wkn wyliczony dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów (współczynnik Wkn zdefiniowany jest w rozporządzeniu MNiSW z 9 września 2019).

Potencjał dydaktyczny

 • Akredytacje – posiadanie przez uczelnię ważnej oceny programowej PKA z wyróżnieniem, którą można przyporządkować do danego kierunku studiów oraz posiadanie aktualnych akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA oraz dane z baz międzynarodowych agencji rekrutacyjnych.
 • Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2020 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych kierunkach studiów. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

Potencjał naukowy

 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2016-20; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2016-20 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWVI (Field-Weighted View Impact) - wskaźnik (wprowadzony w 2020 roku) określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2016-20. Źródło: SciVal. (3%)
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles)– wskaźnik pokazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2016-2020; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

Umiędzynarodowienie

 • Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2016-2020, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym kierunku studiów w roku akad. 2020/21. Źródło: POL-on.

Kryteria dodatkowe

 • Egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest o wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego, uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu. Źródło: baza LEP.
 • Egzaminy na aplikacje prawnicze – wskaźnik dodatkowy dla kierunku prawo; oparty jest o wyniki egzaminów na aplikacje radcowskie i adwokackie. Źródło: wyniki egzaminów.