Ranking Szkół Wyższych 2021
Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2021

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2021 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy PUZ (bez tych z uprawnieniami doktorskimi), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika.

PRESTIŻ 10%

 • Ocena przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie - przeprowadzone w kwietniu i maju 2021, metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe) – zrealizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 30%

 • Ekonomiczne losy absolwentów - wskaźnik odzwierciedla pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2014-2018). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach. (30%)

SIŁA NAUKOWA 15%

 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba kadry akademickiej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) zatrudnionej w roku akademickim 2019/20 w uczelni jako podstawowym miejscu pracy - w odniesieniu do ogólnej liczby kadry akademickiej uczelni. Źródło: POL-on. (7%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w latach 2019 i 2020 przez pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (dr z wagą 1.0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) - w odniesieniu do ogólnej liczby pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (5%)
 • Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: KEJN. (3%)

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 25%

 • Dostępność kadry dla studentów (bez premiowania wysokokwalifikowanych) – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie (mgr z wagą równą 1,0; dr z wagą 1,4; dr hab. z wagą 1,7 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby studentów (stacjonarnych plus niestacjonarnych). Źródło: POL-on. (15%)
 • Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Źródło: POL-on. (10%)

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ 13%

 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych - suma środków finansowych pozyskanych spoza uczelni w roku akad. 2019/20 - w odniesieniu do ogólnej liczby pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: Ankieta Uczelni. (8%)
 • Studia podyplomowe – NOWOŚĆ - liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/20. Źródło: Ankieta Uczelni (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 7%

 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w roku akad. 2019/20, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (5%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (2%)