Ranking Szkół Wyższych 2021
Ranking Uczelni Niepublicznych 2021

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021 uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów co najmniej II stopnia lub jednolitych magisterskich, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniu ankietowym (nie dotyczy uczelni niepublicznych z uprawnieniami doktorskimi) oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PRESTIŻ 10%

 • Ocena przez kadrę akademicką - liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie - przeprowadzone w kwietniu i maju 2021, metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe) – zrealizuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 22%

 • Ekonomiczne losy absolwentów - wskaźnik odzwierciedla pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2014-2018). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach. (22%)

SIŁA NAUKOWA 30%

 • Ocena parametryczna - suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni podczas ostatniej parametryzacji przeprowadzanej przez KEJN (liczona jak współczynnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: dane KEJN i POL-on. (8%)
 • Uprawnienia habilitacyjne - liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych posiadanych przez uczelnię. Źródło: POL-on. (7%)
 • Uprawnienia doktorskie - liczone jako suma uprawnień doktorskich posiadanych przez uczelnię. Źródło: POL-on. (6%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach - wskaźnik zdefiniowany jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej na uczelni (pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby kadry akademickiej uczelni. Źródło: POL-on. (5%)
 • Rozwój kadry własnej – wskaźnik zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2018 i 2019 (prof. z wagą 2,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz dr z wagą 1,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (4%)

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 18%

 • Dostępność kadry dla studentów – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (mgr z wagą równą 1,0; dr z wagą równą 1,4; dr hab. z wagą 1,7 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on. (10%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych oraz akredytacji PKA z oceną wyróżniającą. Źródło: PKA (5%)
 • Różnorodność oferty kształcenia na studiach magisterskich – suma prowadzonych kierunków II stopnia i jednolitych magisterskich w stosunku do liczby prowadzonych kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Źródło: POL-on. (3%)

INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁRACA Z GOSPODARKĄ 7%

 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – suma środków finansowych pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). Źródło: POL-on. (5%)
 • Studia podyplomowe – NOWOŚĆ - liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020. Źródło: Ankieta Uczelni? (2%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 13%

 • Programy studiów w językach obcych – wskaźnik liczony jako suma programów studiów prowadzonych w językach obcych w roku akad. 2019/20. Źródło: POL-on. (3%)
 • Studiujący w językach obcych – wskaźnik mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2019/20 w odniesieniu do ogółu studentów. Źródło: POL-on. (3%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (3%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba pracowników akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby pracowników akademickich. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim sprawozdawanym roku, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim sprawozdawanym roku, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których w roku akad. 2019/20 pochodzi minimum pięciu (5) studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on. (1%)