MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Kultura potrzebuje komunikacji. Nie istnieje bez przekazywania. Pojawienie się nowych technologii, rozwój mediów, kultury masowej i upowszechnienie się światopoglądu konsumpcyjnego spowodowały wdrożenie zmian w kształceniu na poziomie edukacji wyższej na kierunku kulturoznawstwo. Wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy Europejczyków to idea Europejskiej Stolicy Kultury. To właśnie Wrocław stanie się w 2016 roku kulturalnym centrum Starego Kontynentu. Stolica Dolnego Śląska doskonale rozumie potrzebę budowania dialogu między środowiskiem akademickim, biznesem, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Dlatego też wrocławski klaster Creativro (zrzeszający instytucje z branży kreatywnej), który tworzy m.in. Dolnośląska Szkoła Wyższa, zorganizował w czerwcu br. otwartą debatę WroTech Culture. Jej głównym tematem było wykorzystanie nowych technologii w kulturze.

Już na początku roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski mówił: – W kulturze będzie kładziony bardzo duży nacisk na nowe technologie, innowacyjność, kreatywność, edukację i przedsięwzięcia, które będą przenosić Polskę rzeczywiście w XXI w. – nie murami, tylko wyposażeniem i kierunkiem kształcenia.

W ramach środków przeznaczonych na kulturę w Polsce w nowym unijnym budżecie na lata 2014-2020 pieniądze wydatkowane będą właśnie na nowoczesne technologie i wyposażenie placówek. Absolwent kierunku kulturoznawstwo musi wiedzieć, jak wykorzystywać nowoczesne multimedia, które przyciągną odbiorców szeroko rozumianej kultury i umożliwią im interakcyjną formę spędzania wolnego czasu, edukacji i rozrywki.

Dlaczego Dolnośląska Szkoła Wyższa angażuje się w przedsięwzięcia takie jak klaster Creativro?

Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzielenie się wiedzą, wzmacnianie relacji kulturotwórczych ze środowiskiem oraz budowanie tożsamości uczelni, która jest organizacją uczącą się, innowacyjną, otwartą i przedsiębiorczą, wpisane są w misję Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – informuje prof. DSW dr hab. Beata Sierocka, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW. – Dodatkowo kierunek kulturoznawstwo otrzymał pozytywną ocenę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jest potwierdzeniem spełnionych przez naszą uczelnię wszystkich wymagań dotyczących jakości kształcenia, kadrowych, programowych, organizacyjnych i dotyczących bazy materialnej oraz efektów kształcenia – dodaje.

Kim jest kulturoznawca?

Jest ekspertem w ważnych obszarach społecznego życia: moralności, dobrych manier i wychowania, wykształcenia, wiedzy i sztuki. Kimś, kto potrafi nimi zarządzać, krzewić je i pielęgnować. Współcześnie może to robić skutecznie tylko profesjonalista, czyli wykształcony kulturoznawca – podkreśla prof. DSW dr hab. Sławomir Bobowski, kierownik Katedry Kulturoznawstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Na jakich specjalnościach można studiować kulturoznawstwo w Dolnośląskiej Szkole Wyższej?

Nowością w tym roku jest specjalność kultura sceny: aktorstwo i reżyseria. Program studiów wyposaża w ogólną wiedzę kulturoznawczą z elementami warsztatu aktorsko-reżyserskiego, kształcąc kompetentnego animatora kultury, zdolnego do pogłębionej refleksji nad kulturą sceny oraz twórczego udziału w wydarzeniach artystycznych i paraartystycznych. Program specjalności przygotowuje do uczestnictwa w życiu kulturalnym nie tylko w roli komentatora, ale także aktywnego twórcy projektów artystycznych teatralnych, performatywnych, estradowych itp. – informuje profesor Bobowski.

Nowe technologie zmieniają np. język teatru, dają nowe możliwości i stają się tematem inscenizacji. Wykorzystywane są one nie tylko w przedstawieniach dla jednego widza, jak w przypadku włoskiego choreografa Luca Silvestriniego w spektaklu „LOL", który analizował wpływ portali społecznościowych na relacje międzyludzkie, ale i w przypadku teatru analogowego. Janusz Józefowicz w spektaklu muzycznym „Polita” użył technologii 3D, która tradycyjny teatr zmieniła w multimedialne show bez żadnych ograniczeń. Producent broadway'owskich musicali Robin de Levita o przedstawieniu Józefowicza mówił – To jest niewiarygodne przedsięwzięcie. Widziałem wiele podobnych produkcji 3D, ale silną stroną tego spektaklu jest grafika i aktorzy.

Trzeba podkreślić, że materiały do projekcji trójwymiarowej przygotowane zostały przez studio Platige Image, które zrealizowało m.in. nominowany do Oscara film „Katedra”. – Genialne zastosowanie techniki, której nikt do tej pory nie stosował. Wydaje się, jakby technika mieszania filmu trójwymiarowego istniała już od dziesiątków lat – podsumowuje Sławomir Idziak, wybitny filmowiec pracujący na co dzień w Hollywood.

Specjalność kultura obrazu: fotografia i film obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwszy daje podstawy wiedzy o kulturze i możliwość pogłębionej analizy zjawisk zachodzących w jej obrębie (kursy historii, teorii i filozofii kultury etc.). Drugi poświęcony jest konkretnym przejawom kultury – fotografii i filmowi jako jej współczesnym dominantom. Osobnym atutem, związanym z praktycznym profilem specjalności, są przewidziane praktyki w instytucjach związanych z twórczością i produkcją fotograficzną oraz filmową – podkreśla profesor Bobowski.

W muzealnictwie i instytucjach kultury nowe technologie pomagają im dostosować się do potrzeb współczesnej publiczności. Wykorzystywanie materiałów edukacyjnych i działań angażujących osoby zwiedzające staje się koniecznością. Uczestnicy np. wystawy muzealnej oczekują, że ich wizyta będzie niezapomnianą, edukacyjną i interaktywną przygodą.

Jedną z firm specjalizujących się w wykonywaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, m.in. na potrzeby nowoczesnych muzeów, bibliotek oraz centrów edukacji i nauki, jest firma współpracująca z Dolnośląską Szkołą Wyższą, również zrzeszona w klastrze Creativro – Aduma S.A. Do realizacji projektów wspierających muzealników, bibliotekarzy i instytucji publicznych powołała ona Studio Technologii Interaktywnych. Wśród zrealizowanych przez zespół realizacji jest m.in. interaktywne Centralne Muzeum Włókiennictwa, które wdrożyło projekt multimedialnej podróży przez dzieje włókiennictwa z wykorzystaniem, m.in. wirtualnej przymierzalni.

O znaczeniu technologii mobilnych i wykorzystaniu ich możliwości w celu angażowania mieszkańców do uczestnictwa w ich życiu i kulturze mówili podczas WroTech Culture Bartłomiej Lozia z JOJO Mobile Polska i Radek Paklikowski z AppsWith.us. Aplikacje mobilne i internetowe, prezentacje multitouch, animacje 3D to narzędzia, które muszą zaistnieć w świadomości osób zarządzających instytucjami kultury.

Jaki jest rynek pracy dla absolwentów kierunku kulturoznawstwo?

Absolwenta specjalności kultura obrazu: fotografia i film przygotowujemy do pracy na stanowisku krytyka filmowego, specjalisty w galerii fotograficznej, dyskusyjnym klubie filmowym lub ośrodku kultury etc. Ważnym elementem w trackie edukacji naszych studentów jest współpraca kadry akademickiej DSW i nieustanna wymiana doświadczeń z Zakładem Nowych Mediów DSW, która specjalizuje się m.in. w fotografii cyfrowej i komunikacji elektronicznej, animacjach 3D i efektach specjalnych w mediach – wylicza profesor Sierocka.

Natomiast absolwent specjalności kultura sceny: aktorstwo i reżyseria ma aktywnie działać w szeroko rozumianym sektorze działalności kulturalnej, w szczególności zaś tej, która związana jest z aktywnością artystyczną na scenie i estradzie oraz popularyzacją sztuk widowiskowych – jako animator grup teatralnych, organizator i wykonawca przedsięwzięć artystycznych (performansów, eventów, koncertów itp.). W DSW przygotowujemy także do podjęcia innych wyzwań związanych z sektorem kultury (ośrodki kultury, galerie, krytyka teatralna i filmowa, portale powiązane z życiem kulturalnym etc.). Studia stanowią też solidny grunt dla ewentualnych dalszych studiów zawodowych, np. aktorskich, scenariopisarskich, reżyserskich etc. – dodaje dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

Nadchodzące wydarzenie jakim w 2016 roku będzie Europejska Stolica Kultury we Wrocławiu stanowi istotny czynnik dynamizujący i kreujący twórczą atmosferę wokół działań związanych z szeroko rozumianą sztuką. Ważne jest jednak, aby nie stało się ono jedynym i jednorazowym impulsem związanym z tego typu aktywnością. Interdescyplinarny odbiorca kultury wymaga od instytucji odpowiedzialnych za jej upowszechnianie ciągłej interakcji i współpracy z ekspertami, którzy rozumieją i zaspokajają potrzeby konsumenta współczesnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!