MegaBaza edukacyjna Perspektywy ®

3210 liceów, 2345 techników, 5432 studiów I stopnia, 2987 magisterskich II stopnia, 987 jednolitych, 2109 podyplomowych, 456 doktoranckich, 54 programy MBA, 363 kursy językowe

Absolwent idealny

Jakie są marzenia pracodawców? Idealny absolwent szkoły wyższej to taki, który „posiadł” następujące kompetencje: efektywna komunikacja, otwartość na uczenie się i stały rozwój oraz aktywność i zaangażowanie w pracy.

Powinien też cechować się elastycznością i zdolnością do adaptacji, znać języki obce, posiadać umiejętności pracy w zespole, wykorzystania narzędzi informatycznych, formułowania i rozwiązywania problemów, oraz być odpowiedzialnym i dążyć do osiągania sukcesu.

To jeden z wniosków badania: Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young w maju br. i ogłoszonego na stronie SGH. Uczelnia, a przede wszystkim Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych SGH, która była inicjatorem tych badań, postanowiła nie tylko poznać oczekiwania pracodawców, ale - co ważniejsze - wykorzystać je do analizy jakości nauczania oraz zweryfikowania programów studiów i metod kształcenia oraz lepszego przygotowania absolwentów do wyjścia na rynek pracy. Innym ważnym celem jest zwiększenie świadomości wśród studentów o tym, jakich chcą ich widzieć przyszli pracodawcy, ponieważ te opinie są dziś pożądanymi źródłami informacji i wiedzy zarówno o jakości kształcenia, oczekiwaniach gospodarki, jak i pozycji uczelni na rynku.

Co jest ważne dla pracodawców?

Najważniejszym kryterium stosowanym przez pracodawców przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta uczelni są jego kompetencje osobiste i interpersonalne. To kryterium wymienia co trzecia badana firma. Na drugim miejscu, pod względem częstotliwości wskazań, jest kryterium w postaci kompetencji intelektualnych i akademickich (25% odpowiedzi), a na trzecim – udział w stażach i praktykach organizowanych przez firmę (22% wskazań). Dość małe znaczenie pracodawcy przypisują typowi ukończonej uczelni (publiczna, niepubliczna) oraz wysokości oceny na dyplomie, natomiast większe – ukończonemu kierunkowi studiów i poziomowi wykształcenia (dyplom licencjata, dyplom magistra).

Takie informację zyskano na podstawie ankiet, ale potwierdziły je również wywiady z pracodawcami. Najczęściej firmy oceniają nie tyle wiedzę, co predyspozycje osobiste. Katalog kompetencji osobistych zazwyczaj jest dostosowany do specyfiki działania firmy. Często wymieniano takie cechy, jak komunikatywność, elastyczność, umiejętność dostosowania do zmiany,  kreatywność – umiejętność generowania nowych rozwiązań. Pracodawcy szukają również ludzi z pasją, którzy są aktywni w sferze zawodowej i prywatnej. Jeśli chodzi o oceny na dyplomie to wprawdzie w ankietach nie miały dużej liczby wskazań, to podczas rozmów podkreślano, że mają one istotne znaczenie, ponieważ wskazują na zaangażowanie danej osoby i jej potencjał.

Badania potwierdziły również, że w obecnych warunkach masowego kształcenia na studiach wyższych – rynek pracy jest "rynkiem pracodawcy". W ostatnich dwóch latach na jedno wolne miejsce do zatrudnienia w badanych firmach ubiegało się z reguły od kilkunastu do kilkudziesięciu (a nawet 100) absolwentów.

Z czego są zadowoleni pracodawcy?

Większość badanych firm, tj. 84 proc., ocenia przygotowanie absolwentów szkół wyższych do pracy na poziomie „raczej pozytywnym”. Zdecydowanie pozytywnie o przygotowaniu absolwentów wypowiada się 13%, natomiast 3% badanych ocenia to przygotowanie raczej negatywnie. Odpowiedź „raczej pozytywnie” należy interpretować jako średnią, tzn. badane firmy uważają, że absolwenci są na akceptowalnym a często przewyższającym oczekiwania poziomie – zwłaszcza jeśli chodzi o potencjał i wybrane kompetencje i kwalifikacje.

Na podstawie wyników ankiet oraz wywiadów z pracodawcami powstały pewne ogólne tezy, jednak znalazło się tu zastrzeżenie, że mogą być  niereprezentatywne i należałoby je zweryfikować w szerszej grupie przedsiębiorstw:

- Poziom przygotowania absolwentów uczelni publicznych jest wyższy niż niepublicznych, chociaż są przykłady bardzo dobrze ocenianych przez pracodawców uczelni prywatnych;

- Firmy międzynarodowe, które mają międzynarodowe i/lub lokalne polityki i zaplecze rozwojowe dla pracowników w mniejszym stopniu oczekują przygotowania absolwentów przez uczelnie w zakresie wiedzy specjalistycznej i fachowej. Zazwyczaj w pierwszym roku lub pierwszych latach pracy pracownicy tych firm przechodzą przez cykle intensywnych szkoleń zawodowych przygotowujących ich do pracy. Zwrócono jednak uwagę na fakt, że nie jest to sytuacja normalna, i że to uczelnie powinny w większym stopniu wziąć na siebie ciężar przygotowania fachowego absolwentów;

- Większe oczekiwania mają tzw. małe firmy, tj. zatrudniające do 49 osób. Te wyższe oczekiwania dotyczą zwłaszcza następujących kompetencji i postaw absolwentów: lojalności i chęci związania się z firmą na dłużej, umiejętności logicznego i niezależnego myślenia, kreatywności, umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, wiedzy ogólnozawodowej, branżowej i specyficznej kierunkowej. Wydaje się, że wynika to ze specyfiki funkcjonowania małych firm, które potrzebują lojalnych i zaangażowanych ludzi. Małe firmy mają natomiast mniejsze oczekiwania jeśli chodzi o kwalifikacje, czyli posiadane dyplomy i certyfikaty.

Pracodawcy lepiej oceniają przygotowanie absolwentów SGH niż przeciętne absolwentów pozostałych uczelni. Podkreślano przede wszystkim ich dużą otwartość na rozwój i uczenie się, większą ilość doświadczeń zdobytych podczas studiów, bardzo dobrą znajomość języków obcych oraz stosunkowo lepsze umiejętności w zakresie komunikacji.

Ranking ważności

Powstał nawet  ranking ważności poszczególnych rodzajów kompetencji oczekiwanych od absolwentów szkół wyższych. Na tej liście - TOP 10 - znalazły się poza znajomością języków obcych,  kompetencje tzw. miękkie, tj. osobiste, interpersonalne i podstawowe zarządcze. Są wśród nich: efektywna komunikacja, otwartość na uczenie się i rozwój, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność określania priorytetów, etyczne postępowanie, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem oraz elastyczność i zdolność do adaptacji.

Te kompetencje można uznać za uniwersalne i oczekiwane od absolwenta szkoły wyższej, bez względu na ukończony przez niego kierunek studiów. Na liście TOP 10 pożądanych kompetencji i kwalifikacji nie znalazła się tzw. wiedza „twarda”,  zawodowa. Wydaje się, że wynika to z faktu, że pracodawcy przyjmują, że absolwenci powinni mieć minimalny dobry lub bardzo dobry poziom wiedzy ogólnej, ogólnozawodowej i specyficznej kierunkowej. Zadowolenie poszczególnych pracodawców jest ogromnie zróżnicowane, na co mają wpływ między innymi takie czynniki, jak profil działalności, jakie firma ma zaplecze do dokształcania pracowników, z jakich uczelni i kierunków przyjmuje studentów do pracy i na jakie stanowiska.

Luka kompetencyjna

Natomiast jest wiele obszarów i kompetencji, w których pracodawcy nie są zadowoleni z przygotowania absolwentów, na podstawie ankiet i wywiadów powstała tzw. luka kompetencyjna, między najbardziej oczekiwanymi a posiadanymi przez absolwentów kompetencjami. Największe rozbieżności dotyczą: umiejętności określania i uzasadniania priorytetów, umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem oraz efektywnej komunikacji.

To było jedno z kluczowych pytań, na które badacze szukali odpowiedzi: Czego/jakich kompetencji i kwalifikacji najbardziej brakuje pracodawcom? Wyniki badania wskazują na największą lukę kompetencyjną w przypadku takich kompetencji, jak: umiejętność określanie i uzasadnianie priorytetów, umiejętność organizacji pracy, poprawna samoocena – rozumienie własnych mocnych stron i ograniczeń, efektywna komunikacja, umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie oraz umiejętność zarządzania projektami.

Procent „idealności”

W ankiecie poproszono pracodawców o wskazanie kompetencji (max. do 10) „idealnego” absolwenta szkoły wyższej. Najczęściej wymienianymi kompetencjami były: efektywna komunikacja, otwartość na uczenie się i stały rozwój oraz aktywność i zaangażowanie w pracy. Idealny absolwent powinien też cechować się elastycznością i zdolnością do adaptacji, znać języki obce, posiadać umiejętności pracy w zespole, wykorzystania narzędzi informatycznych, formułowania i rozwiązywania problemów, oraz być odpowiedzialnym i dążyć do osiągania sukcesu. Inne kompetencje wymieniane były rzadziej.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt