MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. Jerzy Woźnicki z Politechniki Warszawskiej został nowym przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW). Na stanowisku zastąpił prof. Józefa Lubacza również z Politechniki Warszawskiej. Funkcję tę będzie pełnił do 2017 roku. 

profwoznicki m
prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

Pierwsze posiedzenie RGNiSW kadencji 2014-2017 odbyło się 9 stycznia. Wówczas ukonstytuowały się nowe władze Rady. Jej przewodniczącym został prof. Jerzy Woźnicki. Funkcję zastępców będą pełnili prof. Lucjan Pawłowski z Politechniki Lubelskiej i dr hab. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Woźnicki od początku lat 70. prowadzi działalność naukową i badawczo-rozwojową w dziedzinach optyki, miernictwa optoelektronicznego, układów przetwarzania obrazu oraz metod cyfrowego przetwarzania obrazu. W latach 1996–2002 był rektorem Politechniki Warszawskiej. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej działającego przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W skład Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego weszli: prof. Marek Ilnicki, Robert Kiliańczyk z Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Dawid Kolenda, dr hab. Marcin Krawczyński, dr Anna Potocka i prof. Marian Szczerek.

Rada Główna współdziała z ministrem nauki i spraw szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa wobec szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Wyraża z własnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju nauki i innowacyjności oraz plany i sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wyraża też opinie w sprawach projektu budżetu państwa w częściach, których dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki m.in. w sprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa.

Perspektywy składają Panu Profesorowi Jerzemu Woźnickiemu serdeczne gratulacje!

Wywiad prof. Jerzego Woźnickiego dla „Perspektyw” z okazji 10. lecia FRP.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!