MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


prodok t

W tym roku już po raz szósty odbył się konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz pierwszy zorganizowano natomiast  bliźniaczy w stosunku do PRODOKA  konkurs na najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk  PROPAN. Organizatorzy – Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, podobnie jak w ubiegłych latach odnotowali wzrost zainteresowania PRODOKiem otrzymując aż 46 zgłoszeń od uczelni z całego kraju. Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że do pierwszej edycji konkursu PROPAN napłynęło aż 25 formularzy zgłoszeniowych – od niemal 50% wszystkich instytutów Akademii prowadzących studia doktoranckie.

Mimo że konkursy PRODOK i PROPAN muszą być dostosowane do znacząco innych modeli realizowania doktoratu na uczelniach i w jednostkach naukowych, w obu przypadkach ocena studiów doktoranckich opierała się o wspólne i najważniejsze, dla ich uczestników kryteria:

  1. wpływ doktorantów na proces kształcenia np. program studiów i dostępność lektoratów;
  2. zabezpieczenie socjalne m.in. ilość i wysokość stypendiów doktoranckich, zasady kwaterunku doktorantów w domach studenckich;
  3. wspieranie aktywności młodego naukowca – w tym przyznawanie doktorantom dotacji na badania własne, inicjatywy szkoleniowe i organizacyjne przy pozyskiwaniu grantów oraz wymiana międzynarodowa;
  4. samorządność doktorancka – w szczególności obecność przedstawicieli samorządu w uczelnianych/instytutowych gremiach, wsparcie materialne i organizacyjne;
  5. wspieranie doktorantów z niepełnosprawnością  przystosowanie uczelni i instytutów do ich potrzeb i umożliwianie pełnego uczestnictwa w programie studiów – warto zaznaczyć, że sekcja jest wprowadzoną w tej edycji nowością;
  6. inne – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania unikatowe nie mieszczące się w zakresie poprzednich pytań.

Ocenie Kapituły Doktoranckiej i Profesorskiej konkursu PRODOK poddano 44, zgodne z regulaminem, formularze zgłoszeniowe. Kapituła Doktorancka obradowała w składzie: Dominik Bień (Uniwersytet Gdański), Judyta Cabańska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),Katarzyna Kropielnicka (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu),Tomasz Kubiak (Pomorski Uniwersytet Medyczny), Monika Kulisz (Politechnika Lubelska), natomiast obowiązki sekretarza wypełniała Adrianna Tarnowska (Politechnika Warszawska).

Efektem pracy zebranych osób było utworzenie listy rankingowej uczelni biorących udział w konkursie PRODOK 2013, ostatecznie zatwierdzonej podczas posiedzenia Kapituły Profesorskiejw którym uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Józef Lubacz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Witold Jurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Tomasz Kubiak (Pomorski Uniwersytet Medyczny), Judyta Cabańska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Ostatecznie laureatami VI edycji konkursu PRODOK zostali:

I nagroda: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

nagroda: Politechnika Warszawska

II nagroda: Politechnika Opolska

Kapituła konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia za:

Najbardziej znaczący postęp w rankingu: Warszawski Uniwersytet Medyczny (awans do pierwszej 10-tki zestawienia)

Największy awans w rankingu: Politechnika Lubelska (awans aż o 14 pozycji)

W pierwszej edycji konkursu PROPAN ocenie poddano 23, zgodne z regulaminem, formularze zgłoszeniowe. Kapituła doktorancka konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut PAN obradowała w następującym składzie: Ewelina Bobko (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN), Lucyna Cieślik (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN), Bartłomiej Rachwał (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), Grzegorz Rutkowski (Instytut Historii PAN) oraz Krzysztof Krawiec (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) – sekretarz kapituły. W spotkaniu uczestniczyli również Dominik Walczak – koordynator konkursu, członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Alicja Puścian (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN) – obserwator z ramienia Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Podobnie jak w konkursie PRODOK, lista rankingowa instytutów PAN biorących udział w konkursie, przygotowana przez Kapitułę Doktorancką, została poddana ocenie Kapituły Profesorskiej w następującym składzie: prof. Marek Chmielewski (Wiceprezes PAN), prof. Stanisław Filipowicz (Dziekan Wydziału I – Nauk Humanistycznych), prof. Jerzy Duszyński (Dziekan Wydziału II – Nauk o Życiu), prof. Marian Piotr Kaźmierkowski (Dziekan Wydziału IV – Nauk Technicznych). Środowisko doktorantów PAN reprezentowali: Alicja Puścian oraz Krzysztof Krawiec.

W efekcie spotkań Kapituł konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk opracowano listę rankingową i wyłoniono laureatów.

Zwycięzcami I edycji konkursu PROPAN zostali:

I nagroda: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

II nagroda: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

III nagroda: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie

Kapituła konkursu PROPAN oddzielną uwagę poświęciła Centrum Fizyki Teoretycznej, które mimo iż nie prowadzi studiów doktoranckich, umożliwia absolwentom robienie doktoratu zatrudniając ich na stanowiska asystentów (etat naukowy), co wiąże się z przyznaniem pełni praw pracowniczych i wysokimi jak na realia doktoranckie zarobkami.

Na podstawie ocenionych formularzy Kapituły Konkursowe opracowały także wstępne rekomendacje dobrych praktyk prodoktoranckich. Na uczelniachwarto zwrócić uwagę na obniżenie pensum dydaktycznego, umożliwienie doktorantom ocenę pracy administracji, a także na organizację spotkań integracyjnych w ramach bali doktorantów lub zajęć sportowych, wykorzystując zaplecze sportowe uczelni.

W przypadku instytutów zaproponowane dobre praktyki prodoktoranckie to m. in. coroczny konkurs na najlepszą pracę seminaryjną, możliwość konsultowania spraw formalno-prawnych z radcą prawnym instytutu,oddzielna komórka w instytucie do spraw przygotowania oraz obsługi finansowej grantów,wydzielona komórka w administracji ds. doktorantów, dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz promowanie współpracy z przemysłem.

W bieżącym roku odbędzie się kolejna już VII edycja konkursu PRODOK oraz II edycja konkursu PROPAN. Organizatorzy pragną złożyć serdeczne gratulacje tegorocznym laureatom, podziękować wszystkim Uczelniom i Instytutom uczestniczącym w konkursach oraz zaprosić do udziału w kolejnych edycjach.

Pełna lista rankingowa PRODOK i PROPAN 2013

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt