Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Projekt „Tu i tam” – dialogi polsko-polskie opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie znalazł się wśród laureatów konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zyskał 80 tys. zł dofinansowania.

 

Konkurs miał na celu wsparcie Polonii i Polaków za granicą m.in. w zakresie mediów polonijnych, infrastruktury szkolnej i polonijnej oraz nauczania języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. Sukces jest tym większy, że Uczelnia wzięła udział w konkursie MSZ po raz pierwszy.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 372 projekty, z czego dofinansowanie otrzymało 136, na łączną kwotę ponad 59 mln złotych. Oferty oceniała kilkudziesięcioosobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 12 departamentów resortu dyplomacji, ale także przedstawicieli instytucji zewnętrznych oraz mentorów – byłych ambasadorów. Projekt chełmskiej PWSZ „Tu i tam” - dialogi polsko-polskie został opracowany przez pracowników Instytutu Nauk Humanistycznych, Dział Współpracy z Zagranicą oraz Biuro Wniosków i Projektów, a jego głównym celem jest wzmacnianie kontaktów i więzi Polaków zamieszkałych na Ukrainie z Polską oraz długotrwała współpraca w zakresie edukacji i kultury.

Polacy na Ukrainie od lat borykają się z tymi samymi problemami: rozdrobnieniem środowiska polskiego, słabym poziomem integracji, malejącą liczbą młodzieży zainteresowanej działalnością społeczną, wreszcie niewystarczającym wsparciem finansowym ze strony ukraińskiej dla przedsięwzięć i organizacji. Z danych będących w posiadaniu Uczelni, gromadzonych w trakcie ponad ośmioletnich kontaktów i współpracy z Polakami na Ukrainie wynika, że główną bolączką pozostaje niedostateczne dofinansowanie polskich organizacji i szkół na Ukrainie, brakuje zwłaszcza pomocy dydaktycznych i podręczników.

Projekt „Tu i tam” - dialogi polsko-polskie jest reakcją PWSZ na tak sygnalizowane problemy. Działania projektu obejmą 70 osób w różnym wieku, skupionych wokół polskich towarzystw działających w Łucku, Lubomlu, Kamieńcu Podolskim i Nowej Kachowce na Ukrainie. Wybór adresatów podyktowany był dotychczasowymi dobrymi doświadczeniami we współpracy. W ramach projektu realizowany będzie cały szereg przedsięwzięć obejmujących m.in.: wsparcie polskich placówek w narzędzia i pomoce edukacyjne (autorskie programy wykładów oraz warsztatów poszerzających wiedzę o współczesnym języku i kulturze polskiej, film dokumentalny, podręczniki z zakresu edukacji polonistycznej). Powstanie strona internetowa jako źródło informacji o projekcie, a także platforma komunikacyjna. Projekt umożliwi udział beneficjentów w wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Polski. Część działań zaprojektowano z myślą wyłącznie o dzieciach. Projekt nastawiony jest także na budowanie postaw – aktywności obywatelskiej i współpracy w grupie, tolerancji i solidarności. Ponieważ w projekcie wezmą udział osoby z różnych grup społecznych i środowisk lokalnych, zróżnicowane pod względem płci oraz wiekowo, stworzy to idealne sytuacje dla integracji i dyskusji różnych pokoleń, wzmacniania solidarności międzypokoleniowej, da możliwość czerpania z własnych potencjałów, a także stworzy okazję do twórczej wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami.

Projekt nastawiony jest na długotrwałą współpracę w zakresie edukacji językowej i kulturalnej, także po jego zakończeniu. Dobór działań oraz beneficjentów gwarantuje, że skutki realizacji projektu obejmą także wielu innych członków lokalnych społeczności i środowisk na Ukrainie.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!