Partner merytoryczny

 

Ranking został opracowany we współpracy z wydawnictwem Elsevier i wykorzystuje analizy publikacji z bazy SCOPUS

Patroni medialni

 

Tabela prezentuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają conajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, posiadają min. 200 studentów studiów stacjonarnych, oraz dorobek bibliograficzny. W Rankingu Uczelni Akademickich uwzględniono szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

 

Prestiż 24%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Badanie przeprowadzone w 2014 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 3300 przedsiębiorstw. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (11%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 675 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i 1077 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzon drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (11%)
 • Uznanie międzynarodowe – kryterium mierzone pozycją uczelni w rankingach światowych. (2%).

Innowacyjność 9%

 • Patenty, prawa ochronne - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2012 – 2013 w odniesieniu do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (3%)
 • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
 • Sprzedane licencje – wartość sprzedanych licencji (2%)
 • Firmy spin-off i spin-out – liczba utworzonych firm typu spin-off i spin-out (1%)
 • Zaplecze innowacyjne uczelni – kryterium bierze pod uwagę posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)

Potencjał naukowy 15%

 • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w roku 2013 w stosunku do liczby jednostek naukowych uprawnionych do uzyskania oceny. (8%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich. (2%)
 • Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskichoraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. (2%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni, średnio za dwa ostatnie lata. (3%).

Efektywność naukowa 26%

 • Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2012 i 2013 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (6%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2012 i 2013 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem wartości tytułu, w którym dokonano publikacji. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy Scopus na dzień 21.01.2014). (3%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy Scopus na dzień 21.01.2014). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (3%)
 • Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)
 • Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)

Warunki kształcenia 11%

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (5%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (2%)
 • Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów elektronicznych, nabytków, oraz wydatków na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)
 • Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów drukowanych, nabytków oraz wydatków na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (1%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem stosunków liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (1%)
 • Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych – liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)

Umiędzynarodowienie 15%

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych – liczba prowadzonych programów w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. w odniesieniu do ogółu studentów. (3%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. 3%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt