Partner merytoryczny

 

Ranking został opracowany we współpracy z wydawnictwem Elsevier i wykorzystuje analizy publikacji z bazy SCOPUS

Patroni medialni

 

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich uwzględnia szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 300 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Prestiż 20%

 • Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Badanie przeprowadzone w 2014 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 3300 przedsiębiorstw. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. (10%)
 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 675 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i 1077 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie przeprowadzon drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)

Siła naukowa 38%

 • Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych, oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich. (9%)
 • Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskich,oraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. (7%)
 • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek naukowych uprawnionych do uzyskania oceny. (6%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Dane do obliczeń obejmują stan za dwa ostatnie lata. (4%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2012 i 2013 (dr z wagą 1,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (3%)
 • Prowadzone kierunki magisterskie – liczone jako suma prowadzonych kierunków II stopnia i jednolitych magisterskich, oraz stosunek liczby prowadzonych kierunków studiów II stopnia i jednolitych magisterskich do liczby prowadzonych kierunków studiów I stopnia. (2%)
 • Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (2%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem wartości tytułu, w którym dokonano publikacji. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy Scopus na dzień 21.01.2014). (2%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy Scopus na dzień 21.01.2014). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (1%)

Warunki kształcenia 22%

 • Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). (6%)
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (3%)
 • Powierzchnia na studenta – stosunek całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (3%)
 • Własna baza dydaktyczna – udział własnej powierzchni dydaktycznej w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (3%)
 • Zbiory elektroniczne – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów elektronicznych, nabytków, oraz wydatków na zbiory elektroniczne w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Zbiory drukowane – kryterium mierzone z uwzględnieniem stanu posiadania zbiorów drukowanych, nabytków oraz wydatków na zakup zbiorów drukowanych w przeliczeniu na jednego studenta. (2%)
 • Warunki korzystania z biblioteki – kryterium mierzone z uwzględnieniem stosunków liczby zbiorów drukowanych do ogólnej liczby studentów, oraz stopniem informatyzacji biblioteki. (2%)
 • Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych –liczba studenckich kół naukowych w stosunku do ogólnej liczby studentów. (1%)

Innowacyjność 5%

 • Pozyskane środki z UE – wartość projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (4%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (1%)

Umiędzynarodowienie 15%

 • Programy studiów prowadzone w j. obcych  – liczba prowadzonych programów w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. (4%)
 • Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studentów studiujących w j. obcych w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14. w odniesieniu do ogółu studentów. (3%)
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (2%)
 • Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem wyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1,5%)
 • Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2012/13, z wyeksponowaniem przyjazdów w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1,5%)
 • Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (1%)
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt