Patroni medialni

 

Adresatami tego rankingu są przede wszystkim kandydaci na studia: uczniowie liceów i techników, zwłaszcza z klas maturalnych, którzy muszą podjąć decyzję dotyczącą dalszego kształcenia a także absolwenci studiów pierwszego stopnia, poszukujący dla siebie atrakcyjnej ścieżki dalszej edukacji. Dla obu tych grup kluczowe znaczenie ma obszar i kierunek studiów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, od 2010 roku rozszerzyliśmy zestaw przygotowywanych przez nas analiz o Ranking Grup Kierunków Studiów. Trzy lata temu opublikowaliśmy ranking w siedmiu grupach kierunków, przed dwoma laty – w piętnastu grupach, a od 2013 publikujemy rekordowy ranking 39 najpopularniejszych kierunków studiów (lub grup kierunków studiów), na których uczy się ponad 70 procent wszystkich studentów w Polsce.

Jak wybieraliśmy kierunki studiów do rankingu? Oparliśmy się na podziale przyjętym w dokumentach związanych z wprowadzeniem w naszym kraju tzw. Krajowych Ram Kwalifikacji. Nie jest to klasyfikacja idealna (te same studia mogą być w niej przypisywane do różnych obszarów), nie jest spójna z systemami stosowanymi przez np. PKA, Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, czy też z europejską klasyfikacją Erasmusa, ale na wprowadzenie bardziej przystających do oczekiwań kandydatów na studia rozwiązań trzeba będzie pewnie jeszcze poczekać...

Ranking został podzielony na siedem obszarów odwzorowujących obszary Krajowych Ram Kwalifikacji. W ramach obszarów wydzieliliśmy 39 kierunków lub grup kierunków studiów. Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów. W tym roku zrezygnowaliśmy z rankingowania kierunków artystycznych.

100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kierunku lub grupy kierunków. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

Ranking opiera się na pięciu podstawowych kryteriach rankingowych:

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań

Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badań z dwóch ostatnich lat. W tym roku badanie przeprowadzono metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw (w roku 2013 próba obejmowała 1500 przedsiębiorstw), posiadających główną siedzibę w Polsce.

Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazywały trzy kluczowe obszary działalności swojej firmy, wskazując następnie absolwentów których uczelni w ramach wskazanych obszarów cenią najbardziej i ich zatrudniają (lub najchętniej by zatrudnili).

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 675 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i 1077 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Każdy z respondentów określał dziedzinę lub dyscyplinę nauki, w której kształci, oraz obszar, w którym aktualnie prowadzi zajęcia na uczelni. Badania zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, a wskaźnik w tym kryterium obejmuje wyniki badań z trzech ostatnich lat.

Publikacje– liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013. Publikacje były analizowane i przyporządkowane do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji dziedzin naukowych bazy SCOPUS.

Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 określonych w kryterium „publikacje” w stosunku do liczby tych publikacji (stan Scopus bazy na dzień 21.01.2014).

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy Scopus na dzień 21.01.2014). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.

Nowością, która mamy nadzieję na stałe zagości w rankingach kierunkowych są kryteria specyficzne dla danego kierunku lub grupy kierunków. W tym roku wprowadziliśmy takie kryterium w przypadku trzech grup: prawa, kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego. Kryterium to oparliśmy na wynikach egzaminów zawodowych m.in. Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz wyników egzaminów prawniczych.

Novum w Rankingu Kierunków jest również rozkład wag kryteriów dla poszczególnych kierunków i grup kierunków. Doszliśmy do wniosku, że w przypadku różnych obszarów inne czynniki są bardziej lub mniej decydujące o pozycji uczelni. Dla przykładu, oceniliśmy, że w przypadku uczelni technicznych bardzo ważnym czynnikiem jest opinia pracodawców, dlatego kryterium to otrzymało aż 35%. Z doświadczenia wiemy, że w obszarze kierunków społecznych, uczelnie bardzo mało publikują, dlatego w tym obszarze kryteria bibliograficzne odgrywają stosunkowo niewielką rolę. Szczegółowy rozkład wag kryteriów dla poszczególnych obszarów i grup można zobaczyć na poniższej stronie.

Zwracamy uwagę, że w rankingu tym w ramach jednego kierunku znajdują się w wielu przypadkach uczelnie różnych typów. Na przykład w Rankingu Kierunków IT (informatyka i zbliżone do niej) w pierwszej dwudziestce znalazły się politechniki, uniwersytety i uczelnie ekonomiczne.

Namawiamy maturzystów, aby w pierwszym etapie wyboru uczelni starali się wybrać te kierunki, które umożliwią im studia związane z ich predyspozycjami i marzeniami. Oczywiście, szanse rynkowe po zakończeniu studiów są równie ważne, ale wybór właściwego kierunku to klucz do życiowego sukcesu.

Dlatego idźcie we właściwym kierunku!

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.