Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali?  – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły i stopnie naukowe w 2013 r. Otrzymaliśmy 580 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie wyborów.

Nauki Ścisłe

Prof. Marek Góźdź, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki, Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki.

Moje typy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska.

Uniwersytet Warszawski skupia największą grupę fizyków w Polsce. Reprezentują oni praktycznie wszystkie dziedziny fizyki zarówno doświadczalnej jak i teoretycznej. Prowadzą szeroką działalność naukową, dydaktyczną oraz popularyzatorską.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje druga co do wielkości i nie mniej prężnie działająca grupa fizyków, astrofizyków i astronomów. Prowadzą własne Obserwatorium Astronomiczne. Kraków jest miastem uniwersyteckim z wielowiekową tradycją, dlatego wiele spotkań i inicjatyw organizowanych jest właśnie tam.

Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim powinni zdobyć wykształcenie wszyscy ci, których fascynuje teoretyczna informatyka kwantowa. W grupie profesorów Horodeckich realizowanych jest wiele pionierskich projektów w tej dziedzinie.

Praktyczną realizacją algorytmów i protokołów kwantowych można zająć się na Politechnice Wrocławskiej, w której od wielu lat rozwijane są technologie pozwalające na zbudowanie kiedyś kwantowej sieci komputerowej. Prace prowadzone są na testowej Wrocławskiej Sieci QKD.

Nauki społeczne

Prof. Jan Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Socjologii i Filozofii.

Moje typy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski.

Uniwersytet Warszawski to uczelnia o wysokim prestiżu krajowym oraz międzynarodowym. Kierunki kształcenia, jak socjologia, filozofia, polityka społeczna oferują szeroki wybór specjalności.

Dorobek naukowy dawnych mistrzów (klasyków socjologii, polityki społecznej) oraz obecnych pracowników publikowanych w językach obcych świadczy nie tylko o wysokiej pozycji naukowej, lecz gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Prowadzone badania naukowe, w tym granty krajowe i międzynarodowe stwarzają podstawę wszechstronnej współpracy pracowników naukowych ze studentami.

Uniwersytet Łódzki posiada dobre zaplecze naukowe i dydaktyczne oraz kadrę o uznanym dorobku naukowym. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym prowadzone są badania naukowe związane z aktualnymi problemami społeczno-ekonomicznymi społeczeństwa polskiego, których wyniki poszukiwane są w praktyce. Uniwersytet pielęgnuje pamięć o swoich znakomitych uczonych, kontynuuje i aktualizuje ich problemy badawcze.

Tym sposobem kształtuje wśród młodego pokolenia kadry naukowej i studentów świadomość recepcji dokonań naukowych dawnych osobistości Uczelni.

Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet żyje nie tylko Krakowem, a Kraków nie tylko Uniwersytetem. Miasto i Uniwersytet mają długą tradycję. Nauki społeczne, w tym socjologia zajmując się współczesnymi problemami w badaniach naukowych nieco zepchnęły na dalszy plan dokonania dawnych mistrzów. Uniwersytet rozwinął szeroką współpracę międzynarodową oraz aktywność naukową kół studenckich. Są to istotne argumenty w rozwoju nauki i dydaktyki w Uczelni.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolebka przedwojennej polskiej socjologii akademickiej. Obecnie znaczący naukowo ośrodek filozofii i psychologii. Tradycje socjologii F. Znanieckiego i jego zespołu w zainteresowaniach naukowych były rozwijane przez powojenne pokolenie kadry naukowej. Z czasem wśród młodszych naukowców i studentów zainteresowanie tradycją poznańskiej szkoły socjologicznej spadło. Obecnie w naukach społecznych prowadzone są interesujące i stojące na wysokim poziomie badania naukowe poświęcone współczesnym problemom życia społecznego. Uczelnia dysponuje bardzo dobrą i nowoczesną bazą dydaktyczną oraz zmodernizowanymi domami akademickimi.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma liczący się dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych poświęcony m.in. młodzieży, wychowaniu, kształceniu ustawicznemu, szkolnictwu wyższemu. Kadra naukowo-dydaktyczna dzięki badaniom empirycznym, publikacjom gwarantuje wysoki poziom kształcenia.

Uniwersytet Wrocławski. Po drugiej wojnie w większości przejął kadrę naukową Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w tym również w naukach społecznych oraz księgozbiór Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z którego korzysta środowisko naukowe. Uczelnia oferuje studentom interesujące studia w zakresie wielu dyscyplin z nauk społecznych. Silna pozycja naukowa socjologii i filozofii. Na kierunku socjologia Uniwersytet oferuje studentom specjalności w zakresie problemów mniejszości narodowych w Polsce, zachowań konsumenckich, andragogiki nauczycieli, socjologii miasta i wsi.

Nauki rolnicze

Prof. Magdalena Narajczyk, Uniwersytet Gdański, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Wydział Biologii.

Moje typy: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski.

Gdański Uniwersytet Medyczny posiada znakomitą kadrę naukową, pozyskuje granty na badania, rozwija bazę naukową, m.in. Trójmiejską Akademicką Zwierzętarnię Doświadczalną, Bank tkanek; w jego strukturach znajdują się wysoko oceniane wydziały – biotechnologia, farmacja.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma interesujące kierunki studiów stacjonarnych, podyplomowych, wykwalifikowaną kadrę naukową. Prowadzi szeroką współpracę z uczelniami zagranicznymi. Pozyskuje granty na badania oraz rozwój infrastruktury Uczelni

Uniwersytet Jagielloński zajmuje wysoką pozycję naukową w takich dziedzinach jak biofizyka, biologia, chemia; pozyskuje granty badawcze. Ma wysoki prestiż naukowy.

Politechnika Gdańska: bardzo dobra pozycja naukowa wydziałów informatycznego oraz inżynierii lądowej, rozwój infrastruktury naukowej – Centrum Nanotechnologii.

Uniwersytet Warszawski wskazuję ze względu na silną pozycję naukową, wysoko ocenianą w rankingach uczelni polskich, prestiż wśród pracodawców, bardzo dobre zaplecze naukowo-badawcze.

Nauki techniczne

Prof. Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Moje typy: Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Jagielloński.

Uniwersytet Warszawski wskazuję ze względu na bardzo wysoki poziom nauk ścisłych i przyrodniczych, doświadczona kadrę znajdująca się w czołówce światowej oraz ze względu na nowo otwarte centra naukowe umożliwiające prowadzeni badań na nowoczesnej aparaturze, nie ustępującej wielu czołowym ośrodkom na świecie.

AGH – to obok Politechniki Warszawskiej, w której pracuję, najlepsza uczelnia techniczna w Polsce, z ogromnymi tradycjami, doświadczoną kadrą i ogromnym potencjałem badawczym.

Uniwersytet Jagielloński to spadkobierca naszych najlepszych tradycji humanistycznych, gdzie właśnie te nauki prowadzone są na najwyższym poziomie.

Te dwie krakowskie uczelnie wybrałam również ze względu na miasto, w którym życie akademickie kwitnie jak nigdzie w Polsce i studenci maja niepowtarzalną okazję rozwoju.

Jeśli chodzi o uczelnie techniczne, to znakomitymi uczelniami są również Politechnika Wrocławska i Politechnika Łódzka, które w ostatnich latach bardzo zwiększyły swój potencjał badawczy wyposażając swoje laboratoria w nowoczesna aparaturę. Pozwoliło to na rozwinięcie szerokiej współpracy międzynarodowej.

Nauki o kulturze fizycznej 

Prof. Adam Siemieński, AWF we Wrocławiu, Katedra Biomechaniki

Moje typy: AWF w Warszawie, AWF w Katowicach, AWF w Poznaniu, AWF w Krakowie, Politechnika Opolska.

Mój wybór wynikał z przekonania, że podejmując studia warto brać pod uwagę pozycję naukową rozważanych uczelni, ponieważ można w ten sposób maksymalizować swoje szanse na pełny rozwój podczas studiów i po ich zakończeniu. Na sugerowanych przeze mnie uczelniach działają wyróżniające się, widoczne na światowej scenie naukowej zakłady i katedry, często skupione wokół swoich kierowników – badaczy o znaczącej pozycji międzynarodowej. Te jednostki mogą stać się dla przyszłego studenta bazą pełnego rozwoju w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Trafiając do nich można naprawdę zrealizować swoje ambicje naukowe, również te wykraczające poza granice naszego kraju.

W pierwszej wybranej przeze mnie uczelni, AWF w Warszawie, chcę wymienić Zakład Biomechaniki działający w ramach Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji na Wydziale Rehabilitacji. W AWF w Katowicach chodzi o Zakład Biomechaniki w Katedrze Motoryczności Człowieka na Wydziale Wychowania Fizycznego. Zakład Neurobiologii na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji jest taką wyróżniającą się jednostką AWF w Poznaniu, a w AWF w Krakowie podobną rolę pełni Zakład Fizjologii Mięśni na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

Mój wybór kończy Politechnika Opolska, gdzie – w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej – jednostką o znaczącej pozycji naukowej jest Katedra Biomechaniki na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt