Kapituła Rankingu Szkół Wyższych konsekwentnie wspiera proces promowania jakości i efektywności działań polskich uczelni. Uważnie słuchamy uwag i wniosków zgłaszanych podczas organizowanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” seminariów rankingowych. Naszą intencją jest, aby zmiany wprowadzane w kolejnych edycjach rankingu umożliwiały porównywanie jego wyników w kolejnych latach. Nasz ranking jest też całkowicie transparentny: konsekwentnie wskazujemy wprowadzane w danej edycji zmiany.

Naszą intencją jest, aby zmiany wprowadzane w kolejnych edycjach rankingu umożliwiały porównywanie jego wyników w kolejnych latach. Nasz ranking jest też całkowicie transparentny: konsekwentnie wskazujemy wprowadzane w danej edycji zmiany.

Najważniejsze korekty dokonane w Rankingu 2014:

  • Od dwóch lat zmniejszaliśmy wagę kryterium związaną z wyborami olimpijczyków. W tym roku przyszedł czas na całkowitą rezygnację z tego kryterium. Jednocześnie zmniejszyliśmy łączną wagę kryteriów prestiżowych o jeden procent.
  • Zmniejszyliśmy wagę dwóch kryteriów z obszaru efektywności naukowej łącznie o 4% wzmacniając jednocześnie obszar Innowacyjności dwoma nowymi kryteriami, oraz zwiększając wagę uzyskanych patentów i praw ochronnych. Od tego roku pod uwagę nie będą brane zgłoszenia do urzędu patentowego, a jedynie uzyskane prawa ochronne. Łączna waga kryterium Innowacyjność wzrosła do 9%.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki nowej oceny parametrycznej uczelni. W związku z tym Kapituła uznała za stosowne uwzględnić wyniki nowej oceny w Rankingu, z większą o 2% wagą niż w latach ubiegłych. Zmianie uległ również sposób liczenia wskaźnika oceny parametrycznej. Odmiennie niż w latach ubiegłych, kiedy odnosiliśmy wyniki oceny do liczby jednostek ocenionych, tak w tym roku wyniki oceny odnieśliśmy do liczby wszystkich jednostek uczelni, które mogły o taką ocenę się starać. Oczywiste jest zatem, że jednostki, które nie wystąpiły o ocenę, będą powodowały znaczne zaniżenie wskaźnika całej uczelni w tym kryterium.
  • Wprowadziliśmy zmiany w obszarze kryteriów bibliograficznych. Od tego roku uwzględniamy nie tylko liczbę publikacji danej uczelni, lecz również „wartość” tytułu, w którym nastąpiła publikacja. Dodatkowo przeszliśmy z liczenia prostego współczynnika Hirscha, na współczynnik modyfikowany liczbą publikacji.
  • W kryteriach uprawnienia doktorskie oraz uprawnienia habilitacyjne Kapituła postanowiła uwzględniać zarówno stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich i doktorskich do magisterskich, jak i nominalną liczbę takich uprawnień.
  • Kapituła uznała, ze uzyskane przez uczelnię akredytacje bardziej związane są z obszarem kształcenia niż nauki, dlatego kryterium akredytacje zostało przesunięte do grupy Warunki kształcenia z tą samą wagą procentową. Jednocześnie zrezygnowaliśmy z uwzględniania w tej grupie kryteriów osiągnięć sportowych uczelni.
  • W obszarze umiędzynarodowienia uczelni, zwiększyliśmy wagę kryteriów związanych z liczbą studentów cudzoziemców oraz nauczycieli akademickich z zagranicy. Zmniejszeniu uległy wagi kryteriów wymiany zagranicznej studentów.

prof. dr hab. Bogusław Smólski
członek Kapituły Rankingu

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt