MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Fundatorzy nagród

 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WIT) za ważny cel stawia rynkową wartość wydawanych dyplomów, tak aby ułatwić absolwentom znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie specjalisty ds. informatyki, multimediów, informatycznych technik zarządzania czy też e-administracji. Uczelnia stawia także na rozwój swoich kadr, dając zatrudnienie ponad 300 osobom, wspierając ich w samorealizacji.

– Za nasz wielki sukces uważam, iż w dobie niżu demograficznego oraz trudnej sytuacji gospodarczej w ciągu ostatnich pięciu lat liczba nowych studentów stale wzrasta – podkreśla prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak, Rektor WIT – i prawie wszyscy nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie oraz w krótkim czasie osiągają pensje na poziomie przynajmniej średniej krajowej, a opłata za czesne na WIT na poziomie licencjackim czy inżynierskim zwraca się absolwentom już po roku pracy. Cele te udaje nam się osiągnąć m.in. dzięki wysoko wykwalifikowanym oraz zaangażowanym pracownikom dydaktycznym i administracyjnym.

Misja uczelni
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania została powołana do realizacji misji, na którą składają się:

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania m.in. przez zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry naukowej Polskiej Akademii Nauk,
 • kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy – dzięki elastycznemu programowi oferowanych specjalności,
 • umożliwienie zdolnej młodzieży, także mniej zamożnej, dostępu do wiedzy przez utrzymywanie niskich opłat za studia (czesnego),
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z najlepszymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Prognozy sporządzane dla rynków pracy w najbardziej rozwiniętych krajach Europy i Ameryki nie pozostawiają wątpliwości, że najbardziej poszukiwanymi grupami zawodowymi będą specjaliści od technik komputerowych. Techniki komputerowe umożliwiają rozwój gospodarek opartych na wiedzy. Profil kształcenia WIT jest modyfikowany na podstawie analiz rynku pracy i prognoz firm doradczych. Wychodzi on naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom pracodawców. Jest także zgodny z tendencjami zachodzącymi w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej, sformułowanymi w deklaracjach bolońskiej i lizbońskiej. Warto również podkreślić, iż absolwenci Uczelni bez trudu znajdują zatrudnienie w nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się firmach.

Programy studiów są stale unowocześniane tak, aby nadążały za szybkim postępem technologicznym. Uzupełniana jest lista przedmiotów i korygowane są programy poszczególnych przedmiotów. Wprowadzane są nowe specjalności. W programach nauczania nacisk kładziony jest na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. W planach studiów duży udział mają zajęcia w laboratoriach komputerowych. W ramach zajęć studenci wykonują samodzielne zadania, także zespołowe. Laboratoria komputerowe są systematycznie wyposażane w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Sieć Szkoły ma szybkie połączenie z Internetem.

Przyspieszony rozwój technik informacyjnych znacząco zmienił w ostatnich latach pojęcie technik komputerowych, a co za tym idzie znacznie rozszerzył potrzebę kształcenia młodzieży w nowych specjalnościach.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom uczelnia w ostatnich latach rozszerzyła ofertę edukacyjną poprzez uzyskanie uprawnień do prowadzenia nowych kierunków studiów:

 • administracja ze specjalnością informatyka w administracji,
 • grafika ze specjalnościami technologie multimedialne i grafika cyfrowa.

WIT jest nowoczesną specjalizowaną uczelnią ukierunkowaną na kształcenie w zakresie technik komputerowych (Information Technology) stosowanych m.in. w zarządzaniu, administracji i mediach. Uruchomienie na uczelni w 2009 r. nowych kierunków studiów umożliwiło szersze wykorzystanie doświadczeń edukacyjnych zdobytych na kierunkach informatyka oraz zarządzanie. Rozwój cywilizacji informacyjnej od wielu lat jest strategicznym celem Unii Europejskiej. Powszechna edukacja informacyjna, której ważnym elementem jest kształcenie w szkołach wyższych, jest niezbędnym element nowoczesnego systemu szkolnictwa w Polsce.

Zadaniem uczelni jest kształcenie w zawodach wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego. Cele strategiczne uczelni na najbliższe lata są następujące:

 • zbudowanie wzajemnie uzupełniających się programów stałej poprawy jakości procesów dydaktycznych i rozwoju badań naukowych, pozwalających na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć nauki do programów nauczania,
 • osiągnięcie wysokiej efektywności procesu dydaktycznego w oparciu o system wewnętrznej oceny jakości kształcenia uwzględniający w szerokim zakresie opinie studentów i nauczycieli akademickich,
 • poszerzenie współpracy z przodującymi uczelniami w kraju i za granicą oraz z Polską Akademią Nauk.

Relacje z otoczeniem
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania współpracuje z Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz innymi placówkami PAN. Ścisły związek uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, jak również z innymi placówkami Wydziału Nauk Technicznych PAN, określa charakter studiów w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Dodatkowo uczelnia zatrudnia wykładowców z uczelni krajowych m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki rozwiniętej współpracy zagranicznej do prowadzenia wykładów są zapraszani wybitni profesorowie uczelni zagranicznych, w tym także Polacy mieszkający w Kanadzie, USA i Francji, którzy są twórcami najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie technik komputerowych. Przekazują oni swoje doświadczenia studentom WIT.

Wielu absolwentów WIT kontynuuje obecnie naukę na studiach doktoranckich, a w styczniu 2010 r. pierwsza absolwentka WIT uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie informatyki.

Istotna w działalności każdej uczelni jest współpraca z różnymi firmami w realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz staży. WIT podpisała porozumienia o współpracy w tym zakresie między innymi z:

 • organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi: Krajową Izbą Gospodarczą, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem miasta Milanówek, Centrum im. Adama Smitha, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji,
 • firmami sektora IT: Oracle Polska, Asseco Poland, IBM, Infovide-Matrix SA, MIS, Extor.

Od dziewięciu lat WIT jest współorganizatorem Letnich praktyk badawczych – Jak robią to w Cambridge. Celem praktyk jest rozwiazywanie zadań praktycznych i komercjalizacja badań naukowych. Efektem Letnich praktyk badawczych jest coroczny udział WIT w Festiwalu Nauki w Warszawie.

WIT prowadzi działania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy informatycznej w szkołach średnich. Od wielu lat Uczelnia prowadzi kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczyciel.

Uczelnia nie pozostaje obojętna na problemy otaczającej ją społeczności. Szkoła organizuje kursy przygotowawcze z matematyki dla uczniów klas maturalnych, a także, we współpracy ze szkołami średnimi, wakacyjne szkoły informatyki dla uczniów i nauczycieli.

W uznaniu zasług w osiągnięciu wysokiego poziomu kształcenia studentów i wkład w rozwój wyższego szkolnictwa niepublicznego Prezydent RP i Minister Edukacji Narodowej wyróżnili odznaczeniami państwowymi i resortowymi kierownictwo Uczelni oraz kadrę dydaktyczną.

www.wit.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt