MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250   251-300  

Ranking Maturalny Techników 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Szkół Olimpijskich 2015

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Egzaminów Zawodowych 2014

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  

Fundatorzy nagród

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to wyjątkowa uczelnia stwarzająca studentom szerokie perspektywy rozwoju własnych umiejętności i pasji. To uczelnia o doskonałych warunkach badawczych, dydaktycznych i socjalnych. SGGW to 200 lat tradycji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, dyplom uzyskany
w naszej uczelni jest powodem do dumy oraz przepustką do wymarzonej pracy.

Rokrocznie otrzymujemy tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, certyfikat „Dobra uczelnia, dobra Praca” oraz „Uczelnia przyjazna studentom”. W 2014 roku SGGW zdobyła drugie miejsce w Rankingu TOP10 Startup Friendly organizowanym przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, SGGW jest uczelnią, która w rankingu popularności wśród maturzystów zawsze plasuje się w czołówce. Zdecydowana większość absolwentów deklaruje, że dokonałaby analogicznego wyboru zarówno uczelni, jak i kierunku studiów. Popularność uczelni wynika nie tylko z doskonałych warunków lokalowych, ale przede wszystkim z szerokiej oferty dydaktycznej, której wachlarz staramy się dostosowywać do aktualnych potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodych ludzi. Jest to też efekt przyjaznej atmosfery, jaką udało nam się stworzyć w SGGW, gdzie każdy student może liczyć na zrozumienie i pomoc.

W SGGW na 37 kierunkach studiów, zróżnicowanych i dostosowanych do wymagań gospodarki kształci się 28 tysięcy studentów na studiach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Oferujemy także studia podyplomowe i doktoranckie.

Jesteśmy uczelnią nauk stosowanych, co oznacza, że bez dobrych laboratoriów i dobrej aparatury nie można prowadzić nowoczesnych badań. Skutecznie wykorzystujemy środki strukturalne z programów centralnych, ale również z programu regionalnego województwa mazowieckiego i z innych programów Unii Europejskiej. Prowadzimy badania naukowe w taki sposób, by ich wyniki można było wykorzystać w gospodarce. Współpracujemy z przedsiębiorstwami w obszarach gospodarki żywnościowej, środowiska, budownictwa, weterynarii, finansów rachunkowości i ekonomii. Tworzymy także klastry SGGW z bankami i z zakładami produkującymi żywność.

Ta innowacyjność i współpraca z gospodarką jest szansą na lepszą pracę dla absolwentów SGGW. Wypracowane przez uczelnię nowe rozwiązania trafiają do współpracujących z nami przedsiębiorstw, unowocześniając przemysł i rolnictwo. Zaś z drugiej strony otrzymujemy informację zwrotną, jak kształcić studentów, by lepiej mogli odnaleźć się na rynku pracy. Wskazówki z praktyki, z jednostek gospodarczych są bardzo cenne do kształtowania programów dydaktycznych. Często te właśnie przedsiębiorstwa zatrudniają naszych absolwentów, oczekując od nich konkretnych kwalifikacji.

Uczelnia nieustannie reformuje programy nauczania poprzez wprowadzanie nowych form, poziomów i specjalizacji kształcenia. Poszerzamy programy studiów o kierunki dotychczas niekojarzone z rolnictwem. Dbamy, aby absolwenci mieli jak największe szanse na zatrudnienie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym, sięgającym swoimi korzeniami do powołanego w 1816 r. Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Instytut ten, powołany z inicjatywy wybitnych polityków i działaczy gospodarczych, m.in. Stanisława Staszica, w swoich założeniach prowadził nie tylko kształcenie i badania, ale również upowszechniał wiedzę. W sposób znaczący przyczynił się do rozwoju gospodarczego i intelektualnego XIX-wiecznej Polski. Hołdując tradycji, nasza uczelnia prowadzi badania naukowe zarówno w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak również w naukach ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW zabiega o poszerzanie badań naukowych oraz aktualizację programów studiów.

Uczelnia upowszechniania osiągnięcia nauki. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, SGGW prowadzi różne formy kształcenia ustawicznego, w tym studia podyplomowe. Uczelnia przywiązuje dużą wagę do współpracy z zagranicą poprzez wspólne badania i kształcenie, upatrując swoją szczególną rolę we współpracy z krajami Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. Działając na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym, SGGW w szczególny sposób dba o jakość kształcenia, a tym samym o wysoki poziom absolwentów.

Uczelnia traktuje człowieka jako największe swoje bogactwo i dba o dobre relacje międzyludzkie i rozwój intelektualny. Jest otwarta na potrzeby Warszawy, Mazowsza i całego kraju w badaniach kształceniu i różnych formach doradztwa. SGGW wychowując studentów dąży do ukształtowania otwartego światopoglądu, tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, rzetelności naukowej, szacunku dla wszystkich ludzi. Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Stawiamy sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej. Podstawą tożsamości i sukcesów naszej uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

Rektor Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Alojzy Szymański

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi wieloaspektową działalność naukowo – badawczą, skierowaną na rozwiązywanie aktualnych problemów gospodarki narodowej, szczególnie w zakresie rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Spośród realizowanych kierunków badawczych wyróżnić należy następujące obszary badań:

 • wpływ czynników zewnętrznych na środowisko obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem środowiska glebowego;
 • doskonalenie metod produkcji roślin z uwzględnieniem zintegrowanej ochrony;
 • architektura krajobrazu -integracja i ocena wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w środowisku człowieka;
 • ochrona i inżynieria środowiska oraz techniczna infrastruktura terenów niezurbanizowanych;
 • mechanizmy biologicznej regulacji rozwoju i wzrostu zwierząt ora roślin;
 • doskonalenie metod diagnostyki, terapii i zapobiegania chorobom zwierząt i roślin;
 • technologie wytwarzania nowoczesnej żywności – żywność wygodna, funkcjonalna i modyfikowana genetycznie;
 • podstawy doskonalenia genetycznego oraz biotechnologii roślin i zwierząt;
 • żywienie oraz racjonalne użytkowanie zwierząt; marketing, ekonomika, zarządzanie i organizacja firm oraz przedsiębiorstw;
 • rozwój nowych technologii w aspekcie energooszczędnych i proekologicznych modeli gospodarki;
 • uwarunkowania sposobu żywienia i stanu odżywienia poszczególnych kategorii grup społeczno – zawodowych ludności;
 • nowe technologie konserwacji w przemyśle drzewnym;
 • ochrona zdrowia zwierząt domowych i gospodarskich.

www.sggw.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!