Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


W dniu 8 kwietnia 2015 r. zorganizowano spotkanie inaugurujące działalność Rady Pracodawców przy Instytucie Humanistycznym PWSTE w Jarosławiu. Do udziału w pracach nad tworzeniem nowych programów studiów oraz modyfikacją dotychczasowych form kształcenia zaproszono przedstawicieli instytucji współpracujących dotychczas z naszą Uczelnią w ramach kierunków: pedagogika i filologia angielska.

Spotkanie rozpoczęła i poprowadziła dr Maria Żak, Dyrektor Instytutu Humanistycznego, której towarzyszyli Zastępcy: mgr Malwina Setkowicz i mgr Krzysztof Markowski. Na wstępie zaproponowano formułę współpracy wzbogaconą dynamiką wdrażania ewaluacji programów kształcenia oraz oczekiwaniami MNiSW łącznie z zaproponowanymi zmianami.

Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii na temat dostosowania programów studiów w PWSTE w Jarosławiu i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwanych od absolwentów kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych.

Ideą powstania Rady Pracodawców jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami środowiska lokalnego celem wygenerowania wysokiej kultury jakości kształcenia oraz podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej Instytutu Humanistycznego. Poprzez udział w procesie tworzenia, monitorowania i ewaluacji programów kształcenia, a także rekomendowanie zmian w tych programach i projekty powołania nowych kierunków oraz specjalności, rada uzyska wpływ na dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy.
Rada Pracodawców przy Instytucie Humanistycznym będzie swoistym forum przepływu myśli i doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu oraz administracji publicznej i instytucji, a także organizacji pozarządowych.

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora w sprawie utworzenia Rad Pracodawców działających przy Instytutach jako element udoskonalenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością w kategoriach ciała doradczego do dnia 1 maja br. Dyrektor każdego Instytutu powinien przedstawić jej członków Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. W skład Rady Instytutów powinni wchodzić przede wszystkim interesariusze zewnętrzni uczestniczący w tworzeniu programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz firmy zewnętrzne zatrudniające absolwentów. W założeniu Władz PWSTE w Jarosławiu prawidłowy dobór członków Rady Pracodawców będzie gwarantował zróżnicowanie opinii na temat procesu edukacji na danym kierunku, profilu i poziomie.

Rada Pracodawców będzie obradowała na posiedzeniach zwoływanych z inicjatywy Dyrekcji Instytutu co najmniej dwa razy w ciągu roku akademickiego z udziałem Przewodniczącego Instytutowej Komisji Dydaktycznej oraz Instytutowego Zespołu ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia.

Celem powołanej przez Instytut Rady Pracodawców będzie: współtworzenie programów kształcenia, pełne dostosowanie oferty dydaktycznej do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy, budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia, podnoszenie atrakcyjności procesu dydaktycznego oraz rozwijanie wzajemnej współpracy.

Instytut zamierza włączyć przedstawicieli Rady Pracodawców w proces dydaktyczny poprzez: współtworzenie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Instytut programów nauczania, projektowanie programów studiów podyplomowych, przekazywanie informacji i wskazówek, które mogłyby mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia, ale również umożliwienie realizacji zajęć poglądowych, praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców, czy też realizację prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracujących pracodawców i prowadzenie przez nich zajęć dydaktycznych.

Rada Pracodawców powinna działać jako forum wymiany myśli, doświadczeń i rozszerzania płaszczyzn współpracy pomiędzy Uczelnią i zrzeszonymi podmiotami. Działania te mają przyczyniać się do ułatwienia swobodnego przepływu idei między światem nauki, biznesu i administracji publicznej. Instytut powinien wspólnie z członkami Rady Pracodawców realizować prace naukowo-badawcze, projektowe oraz współorganizować projekty o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!