Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów

Treścią kolejnych warsztatów zorganizowanych z inicjatywy dr. inż. Piotra Maziarza odpowiedzialnego za Akademickie Biuro Karier PWSTE w Jarosławiu w dniu 15 kwietnia 2015 r. była „Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów". Spotkanie przeprowadziła Teresa Fedyk-Kida, doradca zawodowy - psycholog z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu.

Warsztaty skierowane do młodzieży akademickiej zgromadziły studentów pedagogiki, finansów i rachunkowości, gospodarki przestrzennej i budownictwa, a także bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy utwierdzili się w przekonaniu, że kreatywność jest cechą wymagającą permanentnej pracy nad sobą, której stopień można doskonalić.
Priorytetem zajęć grupowych było zaznajomienie z ćwiczeniami rozwijającymi myślenie lateralne, jak również z technikami twórczego rozwiązywania problemów mającymi na celu oderwanie od rutyny i pokonania „zabójców pomysłów".

Prelegentka starała się zwrócić uwagę uczestników spotkania na bariery zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne pojawiające się na ścieżce kariery zawodowej osób startujących w życie zawodowe. Kontynuując rozpoczęty wątek podkreślała jednak, że na niektóre z nich mamy wpływ, jak chociażby te tkwiące wewnątrz nas. Uwagę studentów skoncentrowano także na odgrywających bardzo istotną rolę metodach przełamywania hamujących nas ograniczeń. Wskazano na niebagatelną funkcję motywacji oraz wiary we własne siły, jak również modyfikację towarzyszącego nam sposobu myślenia na tzw. myślenie twórcze, którego sekret tkwi w kontroli procesu myślenia połączonej z umiejętnym generowaniem innowacyjnych pomysłów.

Uczestnicy za sprawą indywidualnych i grupowych ćwiczeń zostali poddani zabiegom pobudzania możliwości i zdolności twórczych usytuowanych w każdym człowieku.

W trakcie zajęć prowadząca udowodniła studentom, że w życiu codziennym bazujemy na nawykach i gotowych schematach utrudniających myślenie kreatywne. Jednocześnie podkreślono, że aby zwiększyć kreatywność należy dbać o rozwój wyobraźni, czemu poświęcone było spotkanie.

Spotkanie edukacyjne - łączy nas pamięć - przywracanie pamięci o ofiarach Holokaustu

W dniu 17 kwietnia 2015 r. z inicjatywy uczniów jarosławskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w murach naszej Uczelni zorganizowano spotkanie edukacyjne pod hasłem "Łączy nas pamięć - przywracanie pamięci o ofiarach Holokaustu".

Przystępując do społeczno-edukacyjnej akcji „Żonkil" z okazji 72. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim PWSTE wspólnie z Muzeum – Miejscem Pamięci w Bełżcu dołączyła do organizacji upamiętniających heroiczną walkę Żydów o przeżycie. Zabierając głos JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec wyraził wdzięczność młodzieży, która dostrzegając cierpienie ginących wówczas ludzi, upamiętnia pierwsze miejskie powstanie okupowanej Europy, które wybuchło 19 kwietnia w Getcie Warszawskim i trwało do połowy maja 1943 roku. Nierówna, bohaterska walka słabo uzbrojonych bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego z przystępującymi do likwidacji warszawskiego getta żołnierzami oddziałów SS, Wehrmachtu i Policji Bezpieczeństwa bez najmniejszych szans powodzenia stanowiła wybór jedynie godnej śmierci, z bronią w ręku, mówił Rektor.

Wręczone uczestnikom uroczystości papierowe żonkile, które symbolizują pamięć połączoną z nadzieją i szacunkiem, nierozerwalnie związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę tego wydarzenia dostawał takie właśnie kwiaty od anonimowej osoby. Także On każdego roku w dniu 19 kwietnia składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Inicjatywa miała na celu propagowanie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim, którego bezpośrednią przyczyną była likwidacja getta i stopniowe mordowanie jego mieszkańców, dokonywane w ramach podjętego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.

Towarzyszący młodzieży Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, mgr Adam Tomaszewski zwracając się do uczestników spotkania zaznaczył, że rolą szkoły ponadgimnazjalnej jest pokazywanie młodzieży czasów, które nigdy więcej nie powinny wrócić. Liczymy, że następne pokolenia nie doznają okropieństw wojny i prześladowań nie tylko narodowych, ale także tych kulturowo-świadomościowych, kontynuował.

Spotkanie w Centrum Dialogu między Religiami i Narodami wypełniła przygotowana na tę okazję prelekcja połączona z warsztatami historycznymi pt. „Historia zagłady Żydów polskich w kontekście zagłady Żydów jarosławskich" oraz prezentacja wystawy „Każda ofiara ma swoje imię" autorstwa mgr Ewy Koper z Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Wydarzenie wzbogacił program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Czy ciepło można zobaczyć? Czy w ciemności można widzieć? Czy gorączka o czymś nam mówi? Zabawy z temperaturą i nie tylko...

Czy ciepło można zobaczyć? Czy w ciemności można widzieć? Czy gorączka o czymś nam mówi? Zabawy z temperaturą i nie tylko... stanowiły treść spotkania dr. inż. Jacka Dębowskiego z młodymi studentami Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez PWSTE w Jarosławiu.

Drugie w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 zajęcia dla młodych studentów V edycji Uniwersytetu Dziecięcego rozpoczęła koordynująca inicjatywę, doc. dr Dorota Dejniak, Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, w ramach którego przeprowadzone zostały kolejne zajęcia dydaktyczne.

Podczas spotkania starano się udowodnić dzieciom, że temperatura jest miarą stopnia nagrzania ciała, związaną z cząsteczek tworzących dany układ, będąc miarą tej energii.

Zajęcia miały na celu przybliżyć słuchaczom pojęcie ciepła i temperatury. Prowadzący starał się odpowiedzieć na pytanie, czy można je zobaczyć i jak je zmierzyć.

Uczestnicy zajęć rozwijali kreatywność oraz zdolność logicznego myślenia. Wspólnie ze studentami ustalono, co to jest temperatura, jaka jest różnica pomiędzy temperaturą rzeczywistą i odczuwaną. W programie znalazło się omówienie przyrządów do pomiaru temperatury z podziałem na stykowe i bezstykowe. Zaprezentowano kilka ciekawostek, wśród których największe zainteresowanie wzbudziła metoda pomiaru temperatury na odległość, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu. Zademonstrowano zastosowania kamery termowizyjnej, dzięki której możemy wykonać pomiar całego ciała lub rzeczy. Wykonano również przykładowe zdjęcia termowizyjne uczestników.

Dzieci wzięły udział w wytrzymałościowej próbie badawczej określającej wytrzymałość próbki kamiennej na ściskanie. Ponadto w ramach przygotowania do zawodu inżyniera przedstawiono zasadniczą różnicę miedzy możliwością obciążania elementu prostego (poziomego) i łukowego.

Drugą część wydarzenia wypełniły zajęcia ćwiczeniowe, w których realizację zaangażował się Janusz Niemiec, opiekun Laboratorium Materiałów Budowlanych w Instytucie Inżynierii Technicznej naszej Uczelni. Podczas warsztatów w dwóch równoległych panelach zaprezentowano ścieralność kamienia. Dzieci zobaczyły co dzieje się z rozdrobnioną cegłą po wrzuceniu do kruszarki szczękowej. Sporą ciekawość wywołała procedura mielenia jej w młynie planetarnym. Prowadzący omówili specyfikę materiałów znajdujących się na wyposażeniu laboratorium, z którymi na co dzień pracują studenci kierunków inżynierskich.

W Laboratorium Materiałów Wytrzymałościowych pokazano część mokrą, formy zalewane betonem, mieszarki i wstrząsarki, a także aparat Ve-Be znajdujący zastosowanie podczas metody pomiaru konsystencji mieszanki betonowej polegającej na ustaleniu czasu w sekundach, koniecznego do rozpłynięcia się mieszanki do określonego stopnia w wyniku poddania jej drganiom w aparacie Ve-Be. Prowadzący spotkanie zwrócili uwagę słuchaczy na istotę solidnego podłoża. Zbadano również próbki granitu w maszynie wytrzymałościowej.


15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!