MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Akademia Zamojska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Łódzka

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Akty prawneZ Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.


Art. 1.

 1. Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej.

 2. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej.

Z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

Art. 2.

 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  10) "studia trzeciego stopnia" - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora;
  21) "doktorant" - uczestnika studiów doktoranckich;

Art. 195.

 1. Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

 2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o których mowa w ust. 1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. [...]

 3. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

 4. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

 5. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych są bezpłatne.

Art. 196.

 1. 1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię. [...]

Art. 197.

 1. Do podstawowych obowiązków doktorantów, poza obowiązkami określonymi zgodnie z ust. 1, należy realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu.

 2. Doktoranci mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie.

Art. 199.

 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
  1) stypendium socjalnego;
  2) zapomogi;
  3) stypendium za wyniki w nauce;
  4) stypendium na wyżywienie;
  5) stypendium mieszkaniowego;
  6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 2. Stypendium za wyniki w nauce:
  1) na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

  3. wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Art. 200.

 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 2.

 1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata. Czas trwania tych studiów określa akt o ich utworzeniu.

 2. W akcie o utworzeniu studiów doktoranckich określa się w szczególności: dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową, a w przypadku nauk medycznych także specjalność, lub dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w których zakresie studia doktoranckie są prowadzone, formę, w jakiej są one prowadzone (stacjonarną lub niestacjonarną), maksymalną liczbę uczestników studiów doktoranckich oraz sposób ustalania wysokości stypendiów doktoranckich dla uczestników tych studiów.

§ 12.

Ukończenie studiów doktoranckich potwierdza świadectwo, wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt