Partner Rankingu
mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.

Szkoły, w których warto się uczyć

Złote, Srebrne i Brązowe... najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Nie tylko uczniów, ale i nas wszystkich, naszego kraju, Europy, świata. Przyglądamy się tym szkołom od 18 lat, staramy się poznać ich receptę na sukces i upowszechnić ją, z korzyścią dla całego systemu edukacji. Dobra szkoła była, jest i będzie na wagę złota!

Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje nasz Ranking, który właśnie osiągnął dorosłość: to jego XVIII edycja.

Przejdź do rankingu

Na wyniki naszego rankingu czekają dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół, gimnazjaliści i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a także – co bardzo nas cieszy! – organy prowadzące szkoły. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika w województwach są nagradzane przez prezydentów miast, marszałków i wojewodów.

Olimpijczycy na wagę złota

Do 2010 roku Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych był rankingiem jednokryterialnym, opartym na wynikach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajdujących się w rejestrze MEN. Musieliśmy oprzeć się na tym wyznaczniku, bowiem w pierwszych latach tworzenia rankingu to olimpiady były jedynym kryterium spełniającym wymogi obiektywnego narzędzia ogólnopolskiej oceny.

Ponieważ jednak liczba olimpiad rośnie, a jednocześnie część z nich uzyskała od CKE status zwalniający z egzaminu przedmiotowego lub zawodowego, dla sukcesów szkoły w olimpiadach „maturalnych” stosujemy zwiększony przelicznik. W tegorocznym rankingu uwzględniliśmy 44 olimpiady krajowe. Jako, że polscy uczniowie co roku mają imponujące sukcesy w olimpiadach międzynarodowych, od dwóch lat w naszym rankingu uwzględniliśmy te osiągnięcia. Pod uwagę wzięliśmy 12 olimpiad.

Dobre dane to podstawa

Sukces naszego Rankingu ma wielu ojców. Naszymi znakomitymi partnerami byli od początku przewodniczący i sekretarze komitetów głównych olimpiad przedmiotowych. Zawsze mogliśmy tez liczyć na rektorów polskich uczelni. Szczególne słowa podziękowania należą się też dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy sprawnie wdrożyli i prowadzą system egzaminów zewnętrznych w Polsce. Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych. Porównując kolejne edycje, można w sposób uprawniony wyciągać wnioski na temat jej stanu.

Dziękujemy też serdecznie Ministerstwu Edukacji Narodowej, które zawsze uznawało nasz ranking za ważny element budowania kultury jakości w polskiej edukacji.

Decyduje matura

Kluczową kwestią w profesjonalnym przygotowaniu rankingu jest wcześniejsze ustalenie jego kryteriów, prawidłowe zebranie danych, rzetelne ich opracowanie oraz przejrzyste przedstawienie wyników. Staramy się wzorowo spełniać wszystkie te wymagania.

Głównym kryterium rankingowym (w klasyfikacji liceów i techników) są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych daje to znakomity zestaw „sztywnych” kryteriów oceny.

Oczywiście, kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły – zastosowanych z punktu widzenia szans jej absolwenta na odniesienie sukcesu na wybranych przez niego studiach.

Nasza Kapituła

Zadaniem Kapituły Rankingu – powoływanej przez działającą na zasadzie non-profit Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – jest ustalenie metodologii rankingu (w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi), nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników rankingu.

W skład Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 wchodzą tradycyjnie przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych:

 • przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych,
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), oraz
 • członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Osobą spinającą symbolicznie i praktycznie wszystkie te grupy jest przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Będąc osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku akademickim i nauczycielskim, prof. Łaszczyk jest zarazem pasjonatem podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach polskiej edukacji. A przecież temu właśnie służą rankingi publikowane przez Perspektywy.

Podczas posiedzenia Kapituła omówiła i zatwierdziła metodologię rankingu 2016, a także przedyskutowała wstępnie zmiany, które w nim nastąpią od roku następnego.

Liczą się zasady

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W przypadku techników wymagaliśmy też, aby do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, przy czym dla liceów pod uwagę brana była jedynie matura zdawana w "nowej formule" oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uwaga: ranking nie uwzględnia wyników z matury międzynarodowej.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Kryteria i wagi

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2016:

 • sukcesy w olimpiadach 30%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 45%

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2016 obowiązują cztery kryteria. Są to:

 • sukcesy w olimpiadach 20%
 • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
 • matura – przedmioty dodatkowe 25%
 • wyniki egzaminów zawodowych 30%

Oznacza to w praktyce, że czynnikiem dominującym w ocenie liceów jest matura (z łączną wagą 70%). Natomiast w przypadku techników o pozycji szkoły w dużym stopniu (30%) decydować też będą wyniki egzaminu zawodowego, co jest zgodne ze znaczeniem tego egzaminu dla uczniów i dla szkoły.

Z różnej perspektywy

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 to w istocie sześć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:

 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2016 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
 • Ogólnopolski Ranking Techników 2016 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są cztery ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

 • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2016 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2014 r.
 • Ranking Maturalny Techników 2016 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2014 r.
 • Ranking Szkół Olimpijskich 2016 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2013/2014.
 • Ranking Egzaminów Zawodowych 2016, pokazujący 150 techników, które najskuteczniej przygotowały swoich uczniów do zdawania egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2014/2015.

16 podrankingów

Dla ułatwienia porównań szkół ponadgimnazjalnych w skali lokalnej i regionalnej, przygotowaliśmy również podrankingi wojewódzkie liceów i techników, które są wyciągami z rankingów ogólnopolskich. Będę one przydatne zarówno nauczycielom i władzom samorządowym, jak i rodzicom i uczniom wybierającym szkołę ponadgimnazjalną w swoim regionie zamieszkania.

Oto najlepsi

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących znów zmiana na najwyższym stopniu podium: powróciło na nie XIII LO w Szczecinie, przez lata triumfator naszego zestawienia. Serdeczne gratulacje dla dyrektora Cezarego Urbana i całej szkolnej społeczności!

Znakomite XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie tym razem na drugim miejscu. Gratulujemy dyrektor Reginie Lewkowicz i jej zespołowi. Na miejscu trzecim – Liceum Akademickie UMK w Toruniu, kierowane przez dyrektora Arkadiusza Stańczyka.

W Rankingu Techników prawdziwa rewolucja: po raz pierwszy zwyciężyło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w ZSP w Kleszczowie w województwie łódzkim – prawdziwa szkoła na miarę XXI wieku! Wyrazy najwyższego uznania dla pani Agnieszki Nagody-Gębicz, dyrektorki tej znakomitej szkoły!

Drugie jest, podobnie jak rok i dwa lata temu, Technikum Łączności nr 14 z Zespole szkół Łączności w Krakowie. Gratulujemy dyrektorowi Antoniemu Borgoszowi. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator – Technikum Zawodowe nr 7 w Nowym Sączu, którym z sukcesami kieruje dyrektor Walenty Szarek.

Wszystkim zwycięzcom XVIII edycji Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy serdecznie gratulujemy!

PERSPEKTYWY