Prof. Przemysław Jałowiecki rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektorem SUM w Katowicach na kadencję 2016-2020 został wybrany (14 stycznia 2016 r.) ponownie prof. Przemysław Jałowiecki, uzyskując 247 głosów (głosów przeciw – 49; głosów wstrzymujących – 30), zaś jego konkurent, prof. Andrzej Więcek otrzymał poparcie 199 elektorów. Funkcję prorektora ds. studiów i studentów będzie pełnić, podobnie jak w obecnej kadencji, prof. Joanna Lewin-Kowalik, prorektorem ds. klinicznych pozostanie nadal dr hab. Damian Czyżewski. Prorektorem ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego został wybrany obecny dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Stanisław Boryczka.

 Stanowisko prorektora ds. nauki obejmie prof. Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W kadencji 2016-2020 do grona władz uniwersytetu dołączy także  prorektor ds. rozwoju i promocji Uczelni. Funkcję tę obejmie obecna dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM prof. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Za kadencji 2012-2016 rektora Jałowieckiego powstała nowa siedziba biblioteki głównej uczelni w centrum Katowic, otwarto Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach oraz rozpoczęto starania o budowę drugiego w Zabrzu, oddano do użytku Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, wyposażone w unikalną aparaturę badawczą, laboratoria i sale seminaryjne pozwalające na kompleksowe wykorzystanie technologii ICT w kształceniu studentów.

Zdaniem prof. Jałowieckiego, gwałtowny rozwój mediów społecznościowych w ostatnich latach stawia nowe wymagania przed systemem edukacji. - System kształcenia musi dostosować się do warunków, w jakich dorastają cyfrowi tubylcy – mówił podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016, podkreślając jednak, że mimo nowinek technologicznych studenci jeszcze bardziej potrzebują mistrza, który umie pokierować, doradzić, zachęcić i zmotywować.

Prof. Przemysław Jałowiecki studia wyższe ukończył na Śląskiej Akademii Medycznej w 1979 r., otrzymując tytuł i dyplom lekarza z wyróżnieniem. Pracę doktorską zatytułowaną „Wartość prognostyczna niektórych czynników diagnostycznych i metod terapeutycznych u chorych z ciężkimi poresuscytacyjnymi przytomności” obronił w 1993 r., natomiast na podstawie oceny dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej „Aktualny stan bezpieczeństwa znieczulenia w Polsce” w 2001 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał w 2007 r. Jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, Kierownikiem Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Legitymuje się bogatym, wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem organizacyjnym. Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od kierownika Katedry, poprzez prodziekana, prorektora ds. Szkolenia Podyplomowego i prorektora ds. Klinicznych aż do rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w trwającej kadencji 2012-2016.

Podstawowe kierunki zainteresowań badawczych prof. Jałowieckiego to epidemiologia w anestezjologii, zdarzenia krytyczne i powikłania związane z anestezją, doskonalenie metod i sposobów znieczulenia, problematyka intensywnej terapii obrażeń wielomiejscowych i urazów czaszkowo-mózgowych. Przebadał i wprowadził do praktyki klinicznej pionierską w skali kraju metodę jednoczesnego stosowania tiopentalu i piracetamu w intensywnej terapii ukierunkowanej na ochronę mózgu u chorych po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych. Dokonał pierwszej w kraju analizy przyczyn i okoliczności występowania zdarzeń krytycznych oraz ciężkich powikłań związanych z anestezją.

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, European Society of Anaesthesiologists, European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy. Jest też członkiem Rady Programowej Czasopisma „Anestezjologia i Intensywna Terapia”, Rady Naukowej „Ból”, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz członkiem Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. 

Jest autorem lub współautorem 6 pozycji książkowych, 10 rozdziałów w monografiach, tłumaczenia jednej książki i współredaktorem jednej pracy zbiorowej. W jego dorobku znajduje się 100 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz w krajowych i zagranicznych materiałach zjazdowych wydanych w formie książkowej, a także kilkadziesiąt doniesień zjazdowych przedstawianych na kongresach i sympozjach krajowych, zagranicznych oraz o zasięgu międzynarodowym.

Dodatkowe zainteresowania prof. Przemysława Jałowieckiego obejmują muzykę, fotografię oraz podróże.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów