Prof. dr hab. Adam Zając rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Kolegium Elektorów Uczelni w dniu 2 lutego 2016 r. dokonało wyboru rektora na kadencję 2016-2020. Funkcję tę będzie pełnił dotychczasowy rektor, prof. dr hab. Adam Zając. Wybór prorektorów odbędzie się10 lutego 2016 r. Profesor Adam Zając urodził się 27.12.1961 w Sosnowcu. Jest żonaty i posiada trójkę dzieci. W 1979 roku podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, uzyskując w 1983 roku stopień magistra wychowania fizycznego oraz dyplomy trenera II klasy w lekkoatletyce i koszykówce. W 1984 został przyjęty do pracy w AWF Katowice do Zakładu Teorii Sportu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego, kolejno przechodząc wszystkie etapy rozwoju naukowego.

W roku 2010 z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego uzyskał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. 

W 2007 roku prof. Adam Zając został mianowany kierownikiem Katedry Teorii i Praktyki Sportu, która należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się jednostek AWF Katowice.  Podczas pełnienia funkcji kierownika, katedra ta może poszczycić się uzyskaniem tytułu profesora przez 2 osoby, 3 osiągnęły stopień doktora habilitowanego, a 4 skutecznie zakończyły przewody doktorskie. Katedra ta aktualnie realizuje 5 grantów naukowych w dwóch nowo powstałych pracowniach badawczych.

W latach 2005-2012 był I Zastępcą Rektora AWF Katowice piastując stanowisko Prorektora ds. nauki i sportu, jednocześnie przyczyniając się do dalszego rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej i do znaczących sukcesów sportowych uczelni i klubu AZS AWF Katowice.    

Zainteresowanie problematyką treningu sportowego jest w jego przypadku ściśle związane z wieloletnim uprawianiem sportu wyczynowego (25 lat) oraz z pracą trenerską, którą rozpoczął w 1984 i kontynuuje ją do dnia dzisiejszego. Przez 30 lat pracuje, jako trener koszykówki na różnych szczeblach mistrzostwa sportowego. Do największych sukcesów należy zaliczyć awans z zespołami Zagłębia Sosnowiec do ekstraklasy w 1996 oraz Mickiewicza Katowice i AZS AWF Katowice do I ligi w 2000 i 2005 i 2015 roku. W 2007 roku został wybrany prezesem AZS AWF Katowice, wprowadzając politykę ścisłej współpracy kadr trenerskich z kadrą naukową AWF Katowice. Efektem pracy w klubie jest modernizacja infrastruktury sportowej, rozszerzenie wielosekcyjnego klubu o kilka nowych sekcji sportowych oraz systematyczny rozwój szkolenia dzieci i młodzieży. Wymiernym efektem pracy w klubie są ogólnopolskie klasyfikacje medalowe i punktowe, w których AZS AWF Katowice zajmuje czołowe miejsca.

W roku 2005 prof. Adam Zając został powołany przez Senat AWF Katowice na Redaktora Naczelnego czasopisma „Journal of Human Kinetics”, czego efektem było wprowadzenie czasopisma do Journal Citation Reports i uzyskanie Impact Factor wynoszącego 0.356 w 2010 roku. Powołanie specjalistycznego 7 - osobowego zespołu redakcyjnego pod kierownictwem prof. Zająca zaowocowało dalszym rozwojem periodyku, który obecnie należy do czołowych czasopism naukowych z zakresu sport sciences w Europie, osiągając za rok 2014 IF równy 1.029.

Od początku uzyskania statusu samodzielnego pracownika naukowego prof. Adam Zając jest aktywny w rozwijaniu młodych kadr naukowych. Dowodem tego jest 10 zakończonych przewodów doktorskich. Ponadto zainteresowania problematyką treningu sportowego oraz żywienia i suplementacji zostały zwieńczone 10 monografiami o charakterze metodyczno-szkoleniowym i naukowym. W latach 2000 - 2012 skutecznie realizował 3 projekty badań statutowych, natomiast w ostatnim czasie zakończył pozytywnie grant, jako kierownik projektu, w drugim jest jednym z głównych wykonawców, a kolejny rozpoczął realizować, jako kierownik w marcu 2015 roku. Jego aktualna problematyka badawcza skupia się na optymalizacji procesu kształtowania siły i mocy mięśniowej w różnych dyscyplinach sportu oraz na poszukiwaniu obiektywnych markerów stanu wytrenowania i przetrenowania organizmu sportowca. W jego dorobku znajduje się obecnie ponad 30 pełno tekstowych prac naukowych zamieszczonych na JCR o łącznym wskaźniku IF = 31.28, liczba cytowań przekracza 100, a indeks Hirsha wynosi 7.

Prof. dr hab. Adam Zając w roku 2012 został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów AWF Katowice do pełnienia funkcji Rektora Uczelni na kadencję 2012-2016.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów