Partner Rankingu

Sukces to trwanie

Jak zmieniła się szkoła w ostatnim 25-leciu? Jakie są losy jej absolwentów? Czy przysyłają do szkoły swoje dzieci? Które osiągnięcie uznaliby Państwo za „sukces 25-lecia”? Priorytety szkoły na przyszłość – te pytania zadaliśmy dyrektorom stołecznych liceów z okazji  jubileuszowego Rankingu.

Regina Lewkowicz, dyr. XIV LO im. Stanisława Staszica

Zmiany, które zaszły w szkole w ostatnim 25-leciu, wynikają zarówno z przemian w kraju, jakie nastąpiły po 89 roku, jak i z naszego – nauczycieli i rodziców – konsekwentnego działania. Dzisiaj uczniowie są bardziej niż 25 lat temu świadomi swoich potrzeb i praw, mają bardziej sprecyzowaną wizję swojej przyszłości i już na poziomie liceum potrafią zaplanować swoją zawodową karierę.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczniów, wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną szkoły o nowe profile: matematyczno-informatyczny i matematyczno-przyrodniczy. Łatwy dostęp do wielu źródeł informacji umożliwił wdrożenie niezwykle atrakcyjnej metody projektu w nauczanie wielu przedmiotów szkolnych, szczególnie humanistycznych. Na przykład projekty „Wilno – miasto Litwinów i Polaków – historia narodów oraz ich miejsce i rola w UE”, „Kraków, Auschwitz....” oraz warsztaty ekologiczne w bazie naukowej SGGW realizowane są w formie solidnie przygotowanych kilkudniowych wyjazdów edukacyjnych. Nieoceniona jest ich rola naukowa i wychowawcza.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tematyka projektów szkolnych wzbogaciła się o problematykę związaną z poznawaniem zasad funkcjonowania europejskich instytucji.

Przez ostatnich 25 lat zaszły w naszej szkole ogromne zmiany związane z poprawą warunków nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli. Unowocześniliśmy bazę sportową i wyposażenie wielu pracowni. Z inicjatywy uczniów powstało wspaniałe patio na dziedzińcu szkolnym i przestronna aula.

Na szczególną uwagę zasługuje dynamicznie rozwijająca się współpraca z uczelniami stolicy. Na wzór trwającego prawie 50 lat współdziałania z Instytutem Matematyki UW na rzecz nauczania młodzieży szczególnie uzdolnionej w tym kierunku, przystąpiliśmy do realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych z Politechniką Warszawską i Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Doceniamy rolę tych sojuszników w tworzeniu wyjątkowo bogatej oferty edukacyjnej naszego liceum.

Niezwykle cieszą nas zmiany wychowawcze. Obserwujemy ewolucję postaw naszych uczniów wobec problemów, z jakimi borykają się ludzie starsi, samotni, wychowankowie z domów dziecka i uczniowie szkół specjalnych. We wszystkich tych środowiskach działa nasz uczniowski wolontariat, który ma formę długoterminowych przedsięwzięć, rzadko okazjonalnych akcji. Samopomoc koleżeńska w szkole jest zjawiskiem powszechnym.

W dorobku szkoły są obszary, które się nie zmieniły, np. główny matematyczny profil liceum oraz pozyskiwanie partnerów do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych.

Absolwenci Staszica nie mają problemów z dostaniem się na wyższe uczelnie. Wybierają ambitnie prestiżowe szkoły w kraju i za granicą. Jako studenci wracają do swojego liceum, aby prowadzić koła przedmiotowe, warsztaty, festiwale i wakacyjne obozy naukowe. Aktywność absolwentów w życiu szkoły stała się już tradycją angażującą kolejne roczniki. Dobra znajomość warunków nauki, metod pracy i podmiotowego traktowanie uczniów sprawia, że nasi starsi absolwenci chętnie przysyłają tu swoje dzieci, a kilku z nich po ukończeniu studiów podjęło pracę w szkole i sami stali się wspaniałymi nauczycielami.

Sukces to trwanie – właściwie rozumiane słowa dr Danuty Nakonecznej, założycielki Towarzystwa Szkół Twórczych, pomagają zrozumieć genezę naszych sukcesów. Potrafmy łączyć wykorzystywanie dorobku szkoły z podejmowaniem wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. Udało się nam stworzyć wielopokoleniowe środowisko działające na rzecz młodzieży. To jest naszym największym sukcesem.

Zadania szkoły na przyszłość wiążemy z utrzymaniem wysokiego poziomu nauczania, otwartością na zmiany oraz wspieraniem rodziców naszych uczniów w wychowywaniu wrażliwych, odpowiedzialnych i szczęśliwych młodych ludzi.

Mirosław Sosnowski, dyr. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Pytanie: jak zmieniła się szkoła w ostatnim 25-leciu sugeruje  prostą odpowiedź – bardzo się zmieniła. Myślę, że zmieniała się tak bardzo, jak bardzo zmieniała się Polska. A ponieważ te 25 lat stanowi pewien przełom cywilizacyjny w naszej historii, to i szkoła tego doświadczyła.

Czego doświadczyla? Odeszły te pokolenia absolwentów, którzy ze szkołą czuli ścisły, serdeczny związek, a więc najstarsi. Ci, którzy w sposób bezinteresowny identyfikowali się ze szkołą, chcieli uczestniczyć w jej życiu, być na uroczystościach, imprezach i tworzyć jej klimat.

Przyszło inne pokolenie uczniów, oczekujących solidnego i kompletnego wykształcenia, jednocześnie wychowanych w warunkach tolerancji, poszanowania własnej prywatności, z dobrym zapleczem kulturalnym i socjalnym.

Przyszli rodzice, którzy wiedzą, jaką wartość stanowią wiedza, umiejętności i sprawności. Rodzice bardzo wyczuleni na to, co się w szkole dzieje. Chcą współuczestniczyć w życiu szkolnym, współdecydować o nim, i w ten sposób współtworzyć naszą szkołę.

I oczywiście szkoła zmieniła się zewnętrznie, tak jak się zmienił przez te 25 lat świat naokoło. Kredę i tablicę zamieniły najnowsze osiągnięcia techniki, z których na co dzień się korzysta.

Zmienił się też model przyszłego wychowanka – jeśli chce mieć szanse na dobrą pracę, godziwe życie i pozycję w świecie, musi być otwarty na nowości, znakomicie obeznany z nowoczesną techniką multimedialną, musi świetnie posługiwać się językami obcymi, znakomicie pracować w zespole, być kreatywnym, umieć się podporządkowywać grupie, a jednocześnie pełnić role przywódcze. I tego ma uczyć dzisiejsza szkoła.

Zmienił się też etos nauczyciela i wychowawcy. Jest dobry, jeśli jest świetnym specjalistą w swojej dziedzinie i jeżeli potrafi przekazać umiejętność dokonywania wyborów oraz poszukiwania informacji i oceny ich wartości. Jest dobry, jeśli wesprze swoich wychowanków w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, kim jestem, gdzie jest moje miejsce i czym jest dla mnie szczęście.

A co się nie zmieniło? O przyjęcie do Poniatówki starają się wnuki, dzieci i rodzeństwo naszych absolwentów i uczniów. Ci, którzy radzą młodszym pokoleniom, by wybrali tę samą szkołę, są przekonani, że utrzymała ona poziom i nie zmieniła się. I mają rację.

Poniatówka to szkoła, która zmienia się wraz z otaczającą ją rzeczywistością, by sprostać wymaganiom współczesności, ale nie zapomina o przeszłości i kultywuje tradycje. Wartości wskazane przez twórców szkoły przed niemal stu laty, odczytane w innych realiach współtworzą nasz etos.

Poniatówka to szkoła, która utrzymuje poziom. Uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach zarówno w kraju, jak i na świecie. Szczególne osiągnięcia przypadają w udziale uczniom klas ścisłych i przyrodniczych. Projekty i warsztaty szkolne, krajowe oraz międzynarodowe również angażują Poniatowszczaków, zarówno tych z klas ścisłych, jak i humanistycznych. Szkoła współpracuje też z wieloma instytucjami w kraju i za granicą.

Poniatówka to szkoła ludzi zaangażowanych społecznie, ludzi, którzy pamiętają o potrzebach innych, a DUCH, Doroczny Uczynek Charytatywny, jest tego zaangażowania dowodem. Czerwcowy finał zbiórki pieniędzy to wspólna zabawa, która pozwala nam zaistnieć w innych rolach niż codzienne, narzucone przestrzenią sali lekcyjnej.

I właśnie to – łączenie tradycji i nowoczesności stanowi najważniejszą i najcenniejszą cechę Poniatówki. A jej sukcesem jest rozpoznawalność. Wystarczy powiedzieć „Poniatówka” i wiemy, o której i jakiej szkole mowa.

Krzysztof Mirowski, dyr. LXIV LO im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego

Najważniejsza „zmiana” polega na tym, że 25 lat temu LXVII Liceum Ogólnokształcące jeszcze nie istniało – szkoła rozpoczęła nauczanie 1 września 1991 r.

W momencie powstawania szkoła, co oczywiste, nie była znana i nikt nie był w stanie przewidzieć jej dynamicznego rozwoju i osiągnięć. Organizując szkołę mieliśmy aspiracje stworzenia dobrej szkoły, ale to, co udało nam się stworzyć,  przeszło nasze oczekiwania.

W trakcie minionych 25 lat szkoła zmieniała się praktycznie w sposób ciągły. Najważniejszymi zwrotami w historii były:

- wprowadzenie nowej matury 2002 r. – jesteśmy jedyną szkoła w Polsce, w której do nowej matury przystąpiło wtedy 100% uczniów – uczniowie byli pewni swojej wiedzy i nie bali się zewnętrznego oceniania. Nowa matura potwierdziła i potwierdza w kolejnych latach wysoki poziom kształcenia w naszej szkole.

- reforma polegająca na utworzeniu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, skracająca czas nauki w liceum do trzech lat – wtedy w 2002 r.  wykształcił się w naszej szkole system swobodnego wyboru przedmiotów rozszerzonych przez uczniów

- zainicjowanie i wdrożenie w  2003 r. systemu elektronicznego wspomagającego rekrutację, początkowo tylko w dzielnicy Śródmieście, w kolejnych latach w całej Warszawie i wielu innych ośrodkach w Polsce

-  w 2013 r. odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne wprowadziliśmy w naszej szkole możliwość rozszerzania przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia i fizyka)

- w 2015 r. wprowadziliśmy możliwość wyboru języków obcych: głównym językiem obcym nauczanym w zakresie rozszerzonym  może być zarówno język angielski jak i niemiecki

- w 2015 r. szkoła przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. Hożej 11/15. Zyskaliśmy pełnowymiarowe sale lekcyjne, własne zaplecze sportowe, bibliotekę, gabinet pielęgniarki i pedagoga szkolnego, stołówkę, szatnię

Praktycznie wszyscy nasi absolwenci z ostatnich 20 lat podjęli wyższe studia. Większość w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim (prawo, ekonomia, kierunki społeczne, językowe). Spora część naszych absolwentów studiowała za granicą: w Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych krajach – na pewno fakt, że nasi absolwenci bardzo dobrze znają język angielski (praktycznie wszyscy maja certyfikaty), a co najmniej połowa także język niemiecki ułatwiał im podejmowanie tego wyzwania.

Bardzo wielu naszych absolwentów w czasie studiów zgłasza się do naszej szkoły w celu odbycia praktyk pedagogicznych. Jeden z takich absolwentów po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w naszej szkole.

Największym sukcesem naszej szkoły jest sam fakt utworzenia szkoły praktycznie od zera i wprowadzenie tej szkoły do czołówki liceów ogólnokształcących w Warszawie i Polsce. Pamiętam – byliśmy nazywani „czarnym koniem”.

Ważnym osiągnięciem jest nasza autorska koncepcja szkoły umożliwiająca uczniom wybór przedmiotów rozszerzonych w zależności od ich zainteresowań i planów na studia. Obecnie uczniowie dokonują wyboru z listy obejmującej dziesięć przedmiotów: matematyka, język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia i fizyka oraz języki angielski i niemiecki

Najważniejszym priorytetem na przyszłość jest kształcenie elit intelektualnych – wszechstronnie wykształconych, ale jednocześnie wyspecjalizowanych, koniecznie znających dobrze języki obce, z ugruntowanym systemem wartości. Środkiem prowadzącym do tego celu jest nadążanie za potrzebami uczniów w zakresie kształcenia i przygotowania do egzaminów maturalnych. Nasza koncepcja szkoły ciągle się rozwija, a możliwości tworzone dla kolejnych roczników są bogatsze o tych sprzed lat.

Anna Koszycka, od 2011 r. dyr. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

Ostatnie 25 lat to zaledwie skromny  fragment dziejów liceum i niezaprzeczalnie okres jej szczególnego rozwoju. Większość z tych lat szkoła działała pod  dyrekcją Teresy Elmerych-Kuran. Nasze liceum jest dobrą szkolą. W rankingach warszawskich szkól ponadgimnazjalnych znajduje się zawsze  pierwszej dziesiątce (najwyższa pozycja w 2006 i 2012 roku - 3 miejsce).

Decyduje o tym wysoki poziom wyników maturalnych i osiągnięć w olimpiadach, co przekłada się na imponujący procent naszych absolwentów dostających się na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą na wybrane przez nich kierunki. Nie mniej ważna jest również atrakcyjna oferta progra­mów autorskich i atrakcyjnych wydarzeń szkolnych zachęcająca najlepszych do wyboru Czackiego.

Najbardziej znaczącym wydarzeniem w rozwoju najnowszej historii szkoły było stworzenie programu i wprowadzenie klas o profilu informatycznym (1984 r.) To komputery rozsławiły imię CZACKIEGO. Obecnie mamy 2 nowoczesne pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji i sprzęt TI w licznych salach lekcyjnych.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów, co owocuje tym, że co roku kilkudziesięciu uczniów Czackiego bierze udział w różnych konkursach i olim­piadach przedmiotowych. Tylko w latach 1995 - 2015 zdobyli 99 tytułów laureata i 114 dyplomów finalisty olimpiad. Uczniowie biorą też z powodzeniem  udział w licznych konkursach przedmiotowych, rywalizują z innymi licealistami w różnych edukacyjnych zmaganiach.

Mamy też laureatów międzynarodowych olimpiad (informatycznej i fizycznej) oraz europejskiego konkursu języka francuskiego "Alliance Francaise", finalistę Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej, dwukrotne zwycięstwo drużynowe w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków oraz liczne dyplomy i wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur”
i polsko-litewskim konkursie fizycznym „Lwiątko”

Edukacja w naszej Szkole nie ogranicza się jedynie do lekcji. Uczniowie biorą udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Dużym zainteresowaniem, nie tylko klas humanistycznych, cieszą się koła: literackie, teatralne, filmowe, filozoficzne, językowe (w tym języka norweskiego)czy historyczne. Dużym zainteresowaniem cieszy się działające od kilku lat Koło Gier Planszowych.

W  roku 2014/2015 w ramach projektu „Zwolnieni z teorii” chętni uczniowie uczyli się języka migowego.

Miłośnicy sportów wodnych trenują wioślarstwo pod opieką Warszawskiego Towarzy­stwa Wioślarskiego (przez kilka lat odbywały się też zajęcia z żeglarstwa i towarzyszące im Wieczorki Szantowe). „Na sucho” wiele lat grywali w szachy (coroczny turniej o „Puchar Sambiera”) a od 2015 doskonalą swoje umiejętności w brydżu sportowym. Młodzi odkrywcy planetoid spotykają się w klubie astronomicznym BDTeam. Młodzież chętnie angażuje się w prace na rzecz innych w ramach szkolnego wolontariatu organizując różne akcje („Zakrętka”, „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”,  PAH i in.)

Uczymy się też w muzeach, kinach i teatrach, współpracujemy z uczelniami. Zapraszamy do siebie literatów młodego pokolenia , ludzi teatru, naukowców, działaczy samorządowych, polityków.

Czacki Festiwal Teatralny jest najstarszym szkolnym festiwalem teatralnym w Warszawie - odbywa się co roku, nieprzerwanie od 28 lat. Z inicjatywą jego stworzenia wyszli uczniowie naszej szkoły w 1988 r. Dziś Festiwal Teatralny w Czackim to wielkie przedsięwzięcie angażujące całą szkołę i nie tylko - oprócz uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów uczestniczą w nim także partnerzy.

W ankiecie „Losy absolwentów rocznik 2015” (150 abiturientów) wymienionych zostało 26 różnych uczelni w kraju i zagranicą i aż 61 kierunków, na których podjęli studia! (efekt różnych profili). Mamy wśród uczniów kolejne pokolenia Czackiewiczów, uczą się całe rodziny, liczne rodzeństwa (czasami przerwa między rocznikami trwa kilkanaście lat, a więc sentyment i dobre wspomnienia wpływają na wybór Czackiego w drodze rekrutacji).
 
Jakie priorytety mamy na przyszłość. Chcemy nadal tworzyć mądrą życzliwą szkołę, która każdemu uczniowi umożliwi odkrycie i rozwój jego uzdolnień.

Beata Zdanowicz, dyr. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza ”Witkacego” i Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza ks Czartoryskiego

LXIV LO powstało w 1990 r., a więc ma dopiero 25 lat.  Szkoła zmienia się, bo zmieniają się ludzie i świat. Jednakże cały czas trzymamy się koncepcji szkoły opracowanej przez dr Danutę Nakoneczną – opiekuna naukowego Towarzystwa Szkół Twórczych , do którego LXIV należy od początku istnienia www.liceum64.pl oraz Jolantę Lipszyc – pierwszego dyrektora LXIV LO.Jak mawiała dr Nakoneczna  Sukces to trwanie i myślę, że pomimo wielu zmian „Witkacy” trzyma bardzo dobry poziom, a dla wielu z nas – uczniów i nauczycieli – jest naszym miejscem na Ziemi.

Wielu naszych absolwentów studiuje na najlepszych uczelniach w Polsce i na świecie. O niektórych niedługo będzie głośno. Są i tacy, którzy już są znani np. Agata Trzebuchowska, odtwórczyni tytułowej roli w oscarowym filmie Ida, czy Zosia Wichłacz  - Biedronka w filmie Miasto 44.

Nasi absolwenci zaczynają już przysyłać swoje dzieci do naszego gimnazjum. Wielu absolwentów prowadzi ciekawe zajęcia pozalekcyjne, angażuje się nadal w nasze szkolne przedsięwzięcia np. Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny (SOFA), czy Poligon Przedsiębiorczości, Areopag Sportowy itd. Troje absolwentów pracuje obecnie w szkole jako nauczyciele.

Naszym głównym zadaniem jest przygotowanie młodego człowieka do „ŻYCIA” w tym niełatwym, dzisiejszym świecie.  Robimy i będziemy robić wszystko, aby pomóc naszym podopiecznym odnaleźć w nim swoje miejsce i szczęście.

Justyna Matejczyk, dyr. XXXIII Liceum Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr  117

Ostatnie 25 lat naszej szkoły, to w zasadzie pasmo zmian – i są to zmiany na lepsze, co bardzo cieszy. Szkoła szybko i skutecznie odpowiada na potrzeby społeczne, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży, co odzwierciedla nasza Misja. Można ją streścić w dążeniu do zapewnienia zdolnej i ambitnej młodzieży godnego startu na uczelnie wyższe – zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Temu celowi służy dwujęzyczność w nauczaniu (z jednej strony zwiększona liczba godzin języka angielskiego i zajęcia z obcokrajowcami, z drugiej – używanie angielskiego na lekcjach innych przedmiotów), a także prowadzenie programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (pierwsza szkoła w Polsce, od 1993 r.).

 Jednakże nasze działania mają na celu również przygotowanie absolwenta do współczesnych wymagań – efektywnej pracy w zespole, wysokich umiejętności interpersonalnych, gotowości do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Szkoła w ostatnich 25 latach przeszła również zmiany strukturalne – naszym organem prowadzącym stało się Miasto Stołeczne Warszawa, a na co dzień Dzielnica Wola. Skrócenie dystansu pomiędzy organem prowadzącym, a szkołą sprzyja zaspokajaniu potrzeb szkoły w zakresie materialnym. Kolejną zmianą było utworzenie Zespołu Szkół – gimnazjum dwujęzyczne, które powstało przy liceum kształci młodzież młodszą realizując tę samą Misję. Chcemy być konsekwentni i wdrażamy Międzynarodowy Program Gimnazjalny MYP dla gimnazjalistów.

Nasz kraj intensywnie się zmienia i wraz z tymi zmianami nasi absolwenci stają się coraz bardziej otwarci, ambitni i odważni – z powodzeniem aplikują na uczelnie wyższe w Polsce i na całym świecie, również te najbardziej prestiżowe: Uniwersytet Harvarda, MIT, Cal-Tech, Oxford, Cambridge czy LSE.

Szkoła zmienia się również jeśli chodzi o metodykę nauczania. Przenikanie innowacji z Programu Matury Międzynarodowej bez wątpienia jest wartością, którą wypracowaliśmy jako zespół nauczycieli, którzy podlegają regularnym szkoleniom. Kolejną odczuwalną zmianą była zmiana w polskim systemie egzaminów zewnętrznych, która absolwentom klas z polskim programem umożliwiła składanie aplikacji na uczelnie zagraniczne. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół publicznych w Polsce, która intensywnie wspomaga i uczestniczy w procesach rekrutacyjnych dla absolwentów.

Nasi absolwenci rozjechali się po całym świecie; po 23 latach prowadzenia klasy z Maturą Międzynarodową widać to bardzo mocno. Tym bardziej cieszą nas tłumne Wigilie Absolwentów oraz chętnie prowadzone przez absolwentów spotkania dla uczniów, którzy dzięki temu dowiadują się o procesach rekrutacyjnych na studia zagraniczne i studiowaniu za granicą z pierwszej ręki. Nasi absolwenci chętnie do nas wracają również jako rodzice – przyprowadzają swoje pociechy do pierwszej klasy Liceum i Gimnazjum.

Za największy sukces minionych 25 lat uważam wprowadzenie programu międzynarodowego w 1993 roku, które było impulsem do kolejnych zmian, które cały czas utrzymują nas w gronie szkół wprowadzających innowacje i eksperymenty – zarówno metodyczne jak i organizacyjne. Integracja z ogromną społecznością tysiąca szkół na całym świecie, dostęp do szkoleń, materiałów i wymiana doświadczeń skutkują wdrażaniem sprawdzonych w innych krajach rozwiązań. Nasza szkoła od lat promuje pracę metodą projektów (grupowych i indywidualnych), kładzie nacisk na eksperyment i jego opis w nauczaniu przedmiotów ścisłych, stosuje Politykę Uczciwości Akademickiej oraz skutecznie uczy języków obcych traktując je jako narzędzie do funkcjonowania we współczesnym świecie, a nie cel sam w sobie. Praca naszych absolwentów jako tłumaczy w wielu instytucjach UE również bardzo nas cieszy. Jesteśmy świadomi, że badania systemów oświatowych pokazują, że to praca nauczyciela w klasie z elementami indywidualizacji jest kluczem do sukcesu ucznia i dlatego przy użyciu specjalistycznych narzędzi prowadzimy badania kompetencji uczniów dając uczniom, rodzicom i nauczycielom wskazówki do efektywnej pracy.

Będziemy konsekwentnie kontynuować naszą misję, która wymaga od nas ciągłego udoskonalania metod i wprowadzania innowacji. Wierzymy, że szeroki wachlarz oferowanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym przy jednoczesnym wysokim poziomie języków obcych jest sposobem na kształcenie młodych ludzi, którzy sprostają wymaganiom XXI wieku. Będą to humaniści  - w rozumieniu ludzi wszechstronnie wykształconych, z czego może być dumny Mikołaj Kopernik.

Piotr Golinowski, dyr. XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W ostatnim 25-leciu zostało unowocześnione wyposażenie szkoły i wymieniona nawierzchnia boiska szkolnego. Nauczyciele powszechnie wykorzystują w czasie lekcji sprzęt multimedialny znajdujący się w salach lekcyjnych. Ponadto lekcje są wspomagane w różny sposób pracą w sieci. Zmienił się sposób komunikacji z rodzicami i prowadzenie dokumentacji nauczania: tradycyjne papierowe dzienniki lekcyjne zostały zastąpione dziennikiem elektronicznym. Ale jedno się nie zmieniło. Do naszego liceum wciąż przychodzi młodzież, która przede wszystkim chce się uczyć, a my jej to umożliwiamy. Chciałbym, aby tak pozostało.

Największym osiągnięciem XVII LO jest wypracowanie przez lata takiego systemu pracy, który umożliwia powtarzalne osiąganie bardzo wysokich wyników nauczania z języka polskiego, matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i przedmiotów humanistycznych przy jednoczesnym utrzymaniu przyjaznej, życzliwej uczniom atmosfery. Ponadto niewątpliwym osiągnięciem i wizytówką szkoły jest prowadzenie od ponad 20 lat oddziałów dwujęzycznych polsko – niemieckich. Absolwenci tych oddziałów przystępują w szkole do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II, organizowanego przez Federalny Urząd Administracyjny w Niemczech z siedzibą w Kolonii. Po zdaniu tego egzaminu uczniowie otrzymują międzynarodowy certyfikat uprawniający do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania egzaminów z języka niemieckiego. Oddziały dwujęzyczne uczestniczą w projektach międzynarodowych, wymianach młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech, co wspiera Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Absolwenci XVII LO podejmują studia w SGH, UW, WUM, PW i SGGW i osiągają na tych uczelniach sukcesy. Część absolwentów podejmuje studia za granicą. Wśród uczniów były i są dzieci absolwentów, a bardzo częstym zjawiskiem jest pobieranie nauki w naszym liceum przez rodzeństwo absolwentów lub aktualnych uczniów. Fakt, że rodzice posyłają do XVII LO swoje kolejne dzieci, świadczy o zaufaniu do szkoły i zadowoleniu ze sposobu realizowania przez liceum zadań edukacyjnych.

Priorytetem szkoły na przyszłość jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania przy jednoczesnym utrzymaniu przyjaznej uczniom atmosfery. Na tych fundamentach opiera się marka XVII LO.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki