Prof. Zbigniew Łukasik rektorem UTH w Radomiu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. zw. został ponownie wybrany (3.03) na funkcję rektora Uniwersytetu  Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję 2016- 2020. Prof.  Zbigniew Łukasik urodził się w 1952 r. Ukończył wyższe studia techniczne w zakresie automatyki i elektroradiotechniki okrętowej w Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg) oraz wyższe studia ekonomiczne w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 r. w Politechnice Szczecińskiej. Stopień doktora habilitowanego w zakresie automatyki i technologii informatycznych uzyskał w 1998 r. w Akademii Nauk Ukrainy. Tytuł naukowy profesora otrzymał w maju 2008 r.


W radomskiej uczelni pracuje od 1982 roku, prowadził intensywną działalność naukowo - dydaktyczną i organizacyjną, pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: prodziekan Wydziału Transportu (1984 - 1986 i 1987 - 1993), dziekan Wydziału Transportu (1986 - 1987 i 2002 - 2008). W 1996 roku został wybrany przez senat uczelni na stanowisko prorektora ds. dydaktycznych i studenckich - I-go zastępcę rektora na lata 1996 - 1999. Funkcje tę pełnił także kadencjach 1999 - 2002 i 2008 - 2012.

Prof. Łukasik kieruje Zakładem Automatyzacji Procesów (od 2000 r.) w Instytucie Automatyki i Telematyki. Zainteresowania naukowe prof. Z. Łukasika koncentrują się na zagadnieniach związanych z: automatyzacją procesów, technologiami informatycznymi, przetwarzaniem sygnałów, systemami sterowania przemysłowego, robotyką.

Jego dorobek naukowy zawarty jest w ponad 400 publikacjach. Są to artykuły naukowe publikowane w kraju i za granicą, monografie, skrypty, podręczniki oraz inne rozprawy i opracowania zwarte. Uczestniczy też w projektach badawczych i eksperckich. Jest recenzentem postępowań profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich różnych uczelni.

Prof. Zbigniew Łukasik przewodniczył radom naukowym 16 konferencji krajowych i międzynarodowych. Był redaktorem naukowym w 21 czasopismach naukowych. Jest członkiem w następujących organizacjach: Komitet Transportu PAN, Sekcja Sterowania Komitetu Transportu PAN, Polskie Towarzystwo Telematyczne, Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych. Był członkiem Rady Naukowej Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu w Żylinie, a także jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Transport Problems-International Scientific Journal”, członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członkiem Rady Naukowej Journal of Advances in Electrical and Electronic Engineering, Rady Naukowo-Programowej kwartalnika Infrastruktura Transportu.

Jest żonaty i ma trzech synów. Jego hobby to: sporty motorowodne, nurkowanie, wędkarstwo i narciarstwo. Wybory na prorektorów odbędą się 31.03/1.04.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów