Prof. Marek Tukiendorf rektorem Politechniki Opolskiej

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, urzędujący rektor Politechniki Opolskiej, przewagą ponad 90% głosów uzyskał mandat na kierowanie uczelnią przez kolejne 4 lata (11.03). Był jedynym kandydatem na to stanowisko. W głosowaniu wzięło udział 97 ze 100 elektorów, 88 oddało głos na prof. Tukiendorfa, czterech było przeciwko, pięciu wstrzymało się od głosu.

- Chciałbym serdecznie podziękować elektorom, którzy oddali na mnie tak dużo głosów, to duże wyróżnienie, ale też zobowiązanie do tego, żeby kontynuować swój program oparty na człowieku, na jego kompetencjach i na współpracy w całym środowisku. To wyzwanie na kolejne cztery lata, które jest potrzebne Politechnice Opolskiej, i które zostało ocenione na podstawie minionych czterech lat, kiedy wspólnie osiągnęliśmy dużo – mówił po głosowaniu rektor. - Jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznych uczelni w regionie i chcemy tę pozycję utrzymać. Chcemy też być jeszcze bardziej potrzebni przemysłowi. Dotąd nam się to udawało i mieliśmy w tej dziedzinie wiele osiągnięć. Trzynaście kolejnych inwestycji, jakie powstały w Opolu, powstało m.in. za przyczyną współpracy z Politechniką Opolską – zapowiadał kontynuację prowadzonej polityki.

Zapewnił, że oprócz planów naukowych, które – jak podkreślił – są najważniejsze, żeby utrzymać status uczelni akademickiej, władze uczelni mają plany inwestycyjne. - Mamy wiele budynków, które chcemy rewitalizować i termomodernizować. Mamy projekty, które zostały opracowane jeszcze w poprzednich kadencjach, dotyczące nowych budynków. Razem z miastem chcieliśmy np. zbudować halę lekkoatletyczną – wymieniał.

Prof. Tukiendorf jest zdania, że uczelnie powinny oferować takie kształcenie,  które pozwoli absolwentom na uzyskanie pracy. - My tę misję realizujemy od kilku lat bardzo intensywnie. Na niektórych kierunkach 75 proc. młodzieży znajduje pracę w ciągu pierwszych trzech miesięcy od ukończenia studiów. Są też takie kierunki, w których studenci pracują już na drugim semestrze. Taka strategia jest konieczna, aby funkcjonowanie uczelni miało sens. - wyjaśniał rektor i zapowiada kontynuację tej linii programowej.

Marek Tukiendorf urodził się w 1964 roku w województwie opolskim. Od początku związał się z opolską uczelnią techniczną. W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności maszyny urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego.

Pozostając na wydziale rozpoczął pracę jako asystent. Jego główne zainteresowania naukowe to modelowanie procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych, a w szczególności przeciwdziałanie segregacji towarzyszącej takim procesom. Zajmuje się także oceną rozmieszczenia cząstek w niejednorodnych złożach ziarnistych.

W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej w zakresie inżynierii chemicznej, o specjalności inżynierii chemicznej, na podstawie pracy "Optymalizacja procesu mieszania przesypowego ziarnistych układów niejednorodnych".

W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy nt. "Modelowanie neutronowe procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych", nadany mu przez Akademię Rolniczą w Lublinie. W tym samym roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Opolskiej i objął kierownictwo katedry. W 2009 roku otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych, a niedługo potem objął stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 2005-2012 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej. W 2012 roku został wybrany na rektoraPO. Od 2012 roku pełni funkcje koordynatora do spraw międzynarodowych Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Jest autorem około 200 publikacji, ekspertyz i opracowań. Był promotorem 5 doktoratów w obszarze nauk technicznych. Był recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Był członkiem Opolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego przy Wojewodzie Opolskim oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 przy Marszałku Województwa Opolskiego.

Od wielu lat ekspert i doradca marszałka województwa opolskiego i prezydenta Opola – odpowiedzialny za udane prowadzenie negocjacji z inwestorami zagranicznymi na terenie miasta i województwa.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów