Prof. Tadeusz Kuczyński rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, obecny rektor UZ, został ponownie wybrany (14.03) na funkcję rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2016/2020. Uzyskał 106 głosów spośród 126 obecnych na wyborach elektorów, 8 głosów było przeciw, 11 elektorów wstrzymało się od głosu. 

- Jestem bardzo szczęśliwy z tak dobrego wyniku głosowania, uzyskałem przytaczającą liczbę głosów. To jest fantastyczne poparcie. W trakcie wyborczego spotkania przekazałem to wszystko, co udało się nam – prorektorom, dziekanom, dyrektorów instytutów i wszystkim pracownikom, którzy poszli na bardzo bolesne cięcia i ograniczenia – zrobić w stosunkowo krótkim czasie, bo zaledwie w 3,5 roku, przede wszystkim finansowo, naukowo, edukacyjnie dydaktycznie, bo przecież stworzyliśmy wiele nowych kierunków, w tym dwa nowe wydziały – komentował wyniki wyborów tuż po głosowaniu prof. Kuczyński.

Na tym samym posiedzeniu elektorów wybrano także prorektorów, których kandydatury zgłosił rektor-elekt. W kadencji 2016/2020 ponownie swoje funkcje obejmą: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia (104 głosy); prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich (110 głosów); dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds. rozwoju (115 głosów).  Ponieważ dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. Zdzisław Wołk ze względów osobistych zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję – prorektorem został prof. dr hab. Giorgi Melikidze (111 głosów), dotychczasowy dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii.

Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński urodził się w 1951 roku we Wrocławiu. W 1976 roku ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Z zielonogórską uczelnią związany jest od 1999 roku. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, w latach 2008-2012 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ, a od 2012 roku pełni funkcję rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jest autorem monografii i licznych artykułów z zakresu emisji zanieczyszczeń (głównie związków azotu) i ich wpływu na środowisko, efektywnego kształtowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich, inżynierii odnawialnych źródeł energii, etyki środowiska, w tym środowiska zurbanizowanego. W latach 1994 - 2010 członek Zarządu II Sekcji Technicznej (Budownictwa Rolniczego) Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej (CIGR).  

Członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie od lipca 2007 r. do kwietnia 2010 r. Od 2004 r. do 2008 r. przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego w Komitecie Sterującym, a od 2008 r. w Komitecie Zarządzającym 6 polskich uczelni (oprócz UZ są to Politechniki: Gdańska, Śląska, Wrocławska, Krakowska i Akademia Górniczo Hutnicza) oraz Electricite de France (EDF)-Polska i EDF Research and Development. Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Energii Odnawialnej od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r. Koordynator Zadania 6 Projektu strategicznego NCBiR „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w latach 2010-2012. Współkoordynator projektu partnerskiego  „Zielona Energii” – FRAME – w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska – Brandenburgia w latach 2012-2014.

Przedstawiciel Polski w Programie AFANET - SOCRATES w zakresie nauczania bioetyki zwierząt w latach 2001-2004; od 2003 r. udział w Komitecie Koordynującym Programu. Od 2004 r. udział w Komitecie Koordynującym Programu "Redefining the curricula for the multifunctional rural environment - agriculture, forestry and the rural society" (MRENet); także koordynator Grupy Roboczej WP2a Development of curricula which address the expectations of society - Ethics. Od 2002 r. udział w Komitecie Programowym Sieci Naukowej AGRORISK (Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska). Od 2003 r. do 2008 ekspert w grupach roboczych działających w ramach UNECE CLRTAP TFEIP "Expert Group on Ammonia Abatement" oraz "Expert Panel on Agricultural Emissions".

Ekspert w zakresie energii i środowiska Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej od 2005 r. Od marca 2008 r. udział w grupie Task Force Reactive Nitrogen (TFRN-2). Od lutego 2009 w UNECE CLRTAP TFEIP Expert Panel on Mitigation of Agricultural Nitrogen. Od grudnia 2008 w Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) Collaborative Working Group on Agriculture and Energy. Od października 2008 przedstawiciel polskich NGOs w pracach w Sewilli nad modyfikacją dokumentu BREF dotyczącego intensywnej produkcji trzody chlewnej i drobiu.

Ma żonę, córkę i trzy wnuczki.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów