Prof. Adam Jezierski rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego

Decyzją Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów rektorem na kadencję 2016-2020 został wybrany (23.03) prof. dr hab. Adam Jezierski, który od 2008 r. pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W wyborach brało udział 196 osób. Do wygranej potrzebnych było minimum 101 głosów. Prof. Jezierskiemu zabrakło 3 głosów, by wygrać w pierwszej turze – otrzymał ich 98.

Na prof. Elżbietę Kościk, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, głosowało 60 osób, na prof. Eugeniusza Zycha, – 38. Rozstrzygające było drugie głosowanie, w którym prof. Jezierski otrzymał 152 głosy, a prof. Kościk – 27. 16 głosów oddano przeciwko obu kandydatom. Prof. Adam Jezierski jest dwudziestym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego i czwartym w historii Uniwersytetu rektorem, który został nim po dwukrotnym pełnieniu funkcji prorektora.

Nowy rektor podziękował za tak duże poparcie. - Chciałbym usunąć z uczelni kłótliwość i głupotę, a pielęgnować mądrość. To trudny program wyborczy, ale do zrealizowania. Najważniejsze jest jednak, byście pozostawali wobec mnie krytyczni - mówił rektor elekt i dziękował zebranym.

Rektor-elekt zapowiada wysiłki na rzecz zwiększenia liczby grantów na badania, chce także uruchomienia wizualnej strony uczelni.

Przedstawiając swój program wyborczy odpowiedział twierdząco za zasadnicze pytanie: czy przysługuje mu prawo wypowiadania się na temat Uniwersytetu Wrocławskiego, a zwłaszcza przyszłości uczelni, powołując się na przebieg swojej kariery naukowej na uczelni (studia i praca naukowa na uczelni, przez 12 lat prodziekan, w czasie ostatnich dwóch czteroletnich kadencji – prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą).

Prof. Jezierski na najbliższe cztery lata, postuluje m.in.: wprowadzenie na wydziałach specjalnych komórek obsługujących projekty badawcze realizowane oraz pomagających w przygotowaniu wniosków grantowych a także zbudowanie centralnej komórki, zajmującej się przygotowywaniem dużych, ogólnouniwersyteckich grantów; zdecydowanie zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni poprzez zdobywanie studentów zagranicznych; zdobywanie nowych studentów poprzez uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej; zwracanie uwagi na fakt, że jedną z form reklamy Uniwersytetu jest wzorowe prowadzenie zajęć dydaktycznych; rozwijanie kontaktów ze szkołami; podejmowanie wszelkich form promocji Uniwersytetu.

Skutecznie i w sposób przemyślany, powinny przebiegać działania zmierzające do zbudowania Centrum Transferu Technologii; wprowadzenia e-learningu; opracowania planu remontów obiektów uniwersyteckich i pozyskania na nie środków; znacznego rozszerzenia oferty studiów podyplomowych; poszerzenia możliwości kształcenia nauczycieli.

Prof. dr hab. Adam Jezierski (ur. 1948) jest chemikiem. W 1970 r., na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, uzyskał dyplom magistra chemii, w 1978 r. zrobił doktorat, zaś stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych otrzymał w 1986 r. W 1995 roku został profesorem nauk chemicznych, a od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1990–1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (po reorganizacji Wydziału Chemii), w latach 1999–2005 – prodziekana Wydziału Chemii, a od 2008 r. pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (dwie kadencje).Specjalizuje się w fizykochemii nieorganicznej, spektroskopii molekularnej. Zajmuje się m.in. problemami ochrony gleby, utylizacji odpadów, zastosowaniem nowoczesnych metod fizykochemicznych do badania środowiska. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi i uczestniczy w dużych międzynarodowych programach badawczych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą chemicznych przemian materii organicznej w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem chemii wolnych rodników; utylizacji odpadów; roli metali ciężkich oraz innych ksenobiotyków w środowisku przyrodniczym; zastosowania metod rezonansów magnetycznych w badaniach środowiska przyrodniczego; zastosowania spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w badaniach wpływu czynników chemicznych i biologicznych na błony komórkowe oraz zastosowania nowoczesnych biodegradowalnych środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Opracowane przez niego i stosowane metody pozwalają na szybki i efektywny monitoring jakości i przemian materiału organicznego w przyrodzie oraz ocenę stanu środowiska przyrodniczego i organizmów żywych w oparciu o reakcje wolnorodnikowe.

Jest współorganizatorem działającego na UWr od roku 1992 interdyscyplinarnego seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis oraz redaktorem wydawnictw tego Studium (dotychczas wydane 19 tomów). Prowadzi seminaria i współredaguje wydawnictwa. Jest zaangażowany w popularyzację nauki, a w kadencji 2015–2020 jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO Dolnego Śląska.

Autor ponad 130 publikacji w czasopismach międzynarodowych i książkach. Aktywnie uczestniczył w 140 konferencjach międzynarodowych, współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się problemami m.in. ochrony gleb, utylizacji odpadów i reakcji wolnorodnikowych w środowisku przyrodniczym. Liczba cytowań publikacji sięga 900.

Wykładał na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Rosji oraz Chinach, zapraszany jest ponadto do licznych ośrodków zagranicznych z referatami. Jest członkiem gremiów naukowych międzynarodowych konferencji, recenzentem czasopism naukowych i uczestnikiem międzynarodowych programów badawczych dotyczących ekologii.

Wypromował czterech doktorów i kilkudziesięciu magistrów chemii. Prof. Jezierski lubi piesze górskie wycieczki w Sudetach i wycieczki rowerowe w okolicach Wrocławia. Lubi muzykę barokową i romantyczną, sam też gra na fortepianie i organach głównie dla gości odwiedzających Uniwersytet oraz dla starszych pracowników UWr. Czyta i stara się zrozumieć książki dotyczące historii myśli filozoficznej. Lubi i ceni polską poezję XIX i początku XX wieku. Aby zapewnić sobie niezbędną dawkę optymizmu w chwilach trudnych czyta książki Stanisława Lema.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki