Prof. Tomasz Łodygowski rektorem Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, obecny rektor, ponownie został (23.03) rektorem Politechniki Poznańskiej w kadencji 2016-2020. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Zdaniem rektora-elekt uczelnia potrzebuje ciągłej i systematycznej pracy nad doskonaleniem oferty edukacyjnej, tworzenia kryteriów aktywności naukowych i ścieżek awansowych oraz sprawnego administrowania. Doskonalenie tych form działalności Uczelni powinno odbywać się wyłącznie na drodze ewolucyjnej. Konieczna jest sprawna kontynuacja wcześniej osiągniętych już sukcesów w dziedzinie działań inwestycyjnych i remontowych zgodnych z nakreślonymi wcześniej w strategii Uczelni kierunkami rozwoju.

W prezentacji kandydata przyznał, że podjęciu decyzji o kandydowaniu na funkcję rektora poznańskiej Alma Mater towarzyszyło mu doświadczenie minionych lat, dające wiedzę na temat ograniczeń zewnętrznych, w których działa uczelnia, oraz fakt, że z niektórymi z nich bardzo trudno się pogodzić.

- Doszedłem jednak do przekonania, że moje doświadczenie zdobyte na naszej Uczelni i w wielu gremiach krajowych i międzynarodowych jest dla społeczności akademickiej gwarancją, że nie zabraknie mi niezbędnej na tym stanowisku wyobraźni i determinacji w działaniach na rzecz stabilnego rozwoju naszej Politechniki – deklarował.

Mówiąc o zarządzaniu uczelnią ma przede wszystkim na myśli współpracę i aktywność kadry naukowej i studentów. Profesorów przynoszących splendor uczelni i dbających o rozwój swoich następców, nauczycieli akademickich niosących na swych barkach gros obowiązków związanych z pełnieniem misji dydaktycznej, a jednocześnie ambitnie dążących do osiągnięcia wytyczonych celów naukowych, przedstawicieli administracji – jednostek, których kompetencje zapewniają bezpieczeństwo formalno-prawne oraz młodzież studencką, za wykształcenie której i w pewnym zakresie za wychowanie oraz szanse na rynku pracy jesteśmy odpowiedzialni. Szczególnej roli nabiera partnerska współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów.

- Jestem głęboko przekonany, że osiągnięciu zakładanych w naszym środowisku celów naukowych czy edukacyjnych sprzyjają głównie jedność społeczności akademickiej i zaufanie. Kluczem do tej jedności jest jawność i czytelność zasad i intencji. Zaufanie buduje się mozolnie przez lata, a niestety łatwo traci się w krótkim czasie. Pielęgnowanie tych dwóch wartości uważam za ważne zadanie rektora – pisał.

Prof. Łodygowski urodził się w Poznaniu. Ukończył studia w roku 1974 na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Po studiach został w macierzystej uczelni, od ponad 40 lat politechnika jest jego jedynym miejscem pracy.

Prof. Łodygowski specjalizuje się w mechanice konstrukcji, w szczególności z zastosowaniem metod komputerowych. W 1982 roku obronił doktorat na temat nieliniowej analizy konstrukcji, sprężysto-plastycznych, a następnie 1997 roku habilitował się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w zakresie numerycznej analizy zjawisk lokalizacji deformacji plastycznych w materiałach ciągliwych i gruntach (za co otrzymał nagrodę indywidualną Wydziału IV PAN). Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych. Tytuł profesora uzyskał w roku 2005.W kadencjach: 2002-2005 i 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej.

W latach 1986 - 1988 stypendysta Fundacji Fulbrighta w Northwestern University, Evanston, USA . W latach 1992 - 1994 stypendysta Fundacji A.von Humboldta, Universität Hannover, RFN.

Lubi wycieczki i fotografię.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów