Prof. Jacek Woźny rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Jacek Woźny, obecny dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, zwyciężył w wyborach na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rektor-elekt zdobył w I turze wyborów 84 głosy, jego kontrkandydat, prof. Ryszard Gerlach z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW – 32 głosy. Dwie osoby oddały głos nieważny. W wyborach głosowało 118 elektorów. - Dziękuję za zaufanie. Postaram się go nie zawieść - mówił prof. Woźny po wyborach,  odwołując się do kampanii wyborczej, która jego zdaniem była spokojna i rzeczowa. - To może być wzór dla innych uczelni. Wraz ze swoim konkurentem nie mieliśmy nic do ukrycia. Jasno przedstawialiśmy swoje wizje funkcjonowania uczelni.

Prezentując w kampanii wyborczej swoją kandydaturę prof. Jacek Woźny wskazywał na potrzebę profesjonalizacji na poziomie zarządzania uczelnią. Dla tego celu chce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów MBA. Rektor-elekt zamierza działać przede wszystkim dla zachowania dominującej pozycji UKW w Bydgoszczy. Nowy rektor deklarował, że chce utrzymać status uniwersytetu szerokoprofilowego, co oznacza zwiększenie uprawnień do doktoryzowania się na poszczególnych wydziałach. Obecnie najbliżej tego są kierunki ekologia i fizyka, które wypełnią potrzebne minimum. - Ale przecież na tym nie możemy pozostać. Chciałbym by nasze możliwości do doktoryzowania się i habilitacji na różnych kierunkach jeszcze wzrosły - deklarował prof. Woźny.

Ważną deklaracją rektora  jest też chęć współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w sprawie związku bydgoskich uczelni dla silniejszej pozycji akademickiej Bydgoszczy na zewnątrz, czego oczekują parlamentarzyści i samorządowcy. Jednym z postulatów nowego rektora było także utworzenie na UKW klubu studenckiego z prawdziwego zdarzenia. Pomysł spodobał się działaczom samorządu.

Prof. dr hab. Jacek Woźny urodził się w 1962 roku, jest archeologiem i historykiem. Zajmuje się archeologią pradziejową i historyczną ziem polskich,  wierzeniami religijnymi i symboliką społeczeństw archaicznych, archeologią regionu kujawsko-pomorskiego, archeologią militarną.

Studia archeologiczne ukończył na UMK w Toruniu w 1987 r., doktorat na UAM w 1994, tamże habilitację w 2000 r., zaś tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 2010 r. Od 1989 roku do chwili obecnej jest związany z UKW. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym dwuletnie menedżerskie studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Jest autorem około 200 prac naukowych, w tym ośmiu monografii, sześciu prac zbiorowych pod redakcją naukową, jednego podręcznika i około 130 artykułów, recenzji i polemik, a także 44 haseł encyklopedycznych. Wśród najważniejszych publikacji należy wymienić monografie Symbolika wody w pradziejach Polski, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich, Archeologiczne skarby pradziejów Bydgoszczy, Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków. Wymienię jeszcze pozycję z innej dziedziny niż archeologia, a mianowicie Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w zarządzaniu wydziałem publicznej uczelni wyższej (2014).

Prof. J. Woźny wypromował dwóch doktorów, był recenzentem 11 prac doktorskich obronionych w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie i Poznaniu, na UMK, UAM, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim i na UKW. Był recenzentem i członkiem komisji w dwóch przewodach habilitacyjnych. Jest promotorem blisko 200 prac licencjackich i magisterskich.

Zajmował odpowiedzialne stanowiska na uczelni oraz na Wydziale Humanistycznym UKW - był zastępcą dyrektora Instytutu Historii, przez dwie kadencje prodziekanem ds. Nauki WH, również przez dwie kadencje dziekanem WH,  a także prorektorem ds. dydaktycznych. Ponadto przewodniczył Uczelnianej Komisji ds. Regulacji Wynagrodzeń, Senackiej Komisji Budżetu i Finansów oraz Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Od 2005 roku jest wiceprzewodniczącym Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 2005-2008 był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Archeologicznego,  od 2012 r. jest członkiem Instytutu Kaszubskiego, jest także Współpracownikiem Zespołu Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.

Był współorganizatorem Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej w zakresie sesji tematycznej Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych. Jest współredaktorem Encyklopedii Bydgoszczy. Był członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. M.in. Czystość i brud, Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce. Wygłaszał referaty na 80 konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.

Realizował projekty badawcze, zarówno statutowe, jaki i o charakterze regionalnym. Prowadził wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowiskach w Bydgoszczy-Pałczu, Smolnikach, Starym Mieście w Bydgoszczy, które obejmowały gród, zamek, mennicę. Kilkanaście lat na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bydgoszczy prowadził badania powierzchniowe. Profesor był recenzentem wniosków Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W czasie wolnym pasjonuje się czytaniu, słuchaniu i kolekcjonowaniu płyt z muzyką rockową i jazzową. Pasjonują go też wędrówki po Sudetach i Bieszczadach oraz wyprawy do Grecji. Jest zapalonym wędkarzem.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów