Prof. Andrzej Chochół rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uczelniane Kolegium Elektorów dokonano (6.04) wyboru prof. UEK, dr hab. inż. Andrzeja Chochóła, obecnego rektora uczelni, na drugą kadencję – 2016-2020. Rektor-elekt uzyskał poparcie 215 elektorów na 290 ważnie oddanych głosów wI turze wyborów. Kontrkandydat, prof. UEK dr hab. Paweł Lula, uzyskał 75głosów.

- Chciałbym, aby Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stał się najlepsząuczelnią ekonomiczną w Polsce, wiodącym ośrodkiem akademickim w Europie oraz Uniwersytetem rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej. Tak nakreślona wizjawymaga zaangażowania naszej Wspólnoty uniwersyteckiej we wszystkichwymiarach funkcjonowania Uczelni. Powinniśmy więc razem kontynuować tedziałania, które pozwoliły odnosić nam sukcesy, jak i inicjować nowe, będąceodpowiedzią na wyzwania, przed którymi stajemy jako społeczność akademicka. Moje propozycje na kadencję 2016-2020 ująłem w ramy pięciu pól programowych:dydaktyce, badaniach naukowych, rozwoju organizacyjnym, uczelni wprzestrzeni społeczno-gospodarczej, wspólnoty uniwersyteckiej – zwracał siędo społeczności akademickiej w swoim programie wyborczym.

W dydaktyce na najistotniejsze uznaje nowoczesne kształcenie, które jest fundamentem rozwoju uczelni. Dzięki innowacyjnym i konkurencyjnym pracom badawczo-rozwojowym prowadzonym przez pracowników UEK powiązana z nimi oferta dydaktyczna powinna pozytywnie wyróżniać uczelnię na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym. W tym obszarze priorytetowe będzie wykorzystanie potencjału wszystkich kluczowych partnerów wewnętrznych i zewnętrznych do podnoszenia jakości kształcenia prowadzonego na UEK. Pilnym działaniem będzie także nowego akademika na campusie Uniwersytetu Ekonomicznego.

Nastąpił znaczący postęp w zakresie rozwoju naukowego pracowników UEK, a wszystkie nasze wydziały uzyskały kategorię A jednostek naukowych – przypominał rektor, podkreślając jednocześnie, że należy wzmocnić te pozytywne tendencje, czego praktycznym wyrazem będzie zogniskowanie naszej aktywności wokół działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej, promocji dorobku naukowego pracowników i rozwoju czasopism uczelnianych.

W zakresie rozwoju organizacji zwraca uwagę, że konsekwentna realizacja aspiracji wymaga nadania rangi podstawowej działaniom na rzecz kształtowania odpowiedzialnej polityki kadrowej, zdobywania kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych i utrzymania wysokich kategorii wydziałów, zrównoważonej polityki finansowej i inwestycyjnej oraz doskonalenia struktur i mechanizmów zarządzania.

Konieczne jest także umacnianie pozycji w przestrzeni społeczno-gospodarczej poprzez aktywność na rzecz sektora gospodarczego, administracyjnego i społecznego, w tym na płaszczyźnie: komercjalizacji badań naukowych i transferu wiedzy, programowania ścieżek rozwoju zawodowego studentów i wspierania przedsiębiorczości studenckiej, animacji przestrzeni publicznej i promocji marki UEK. Zwiększy to przewagi konkurencyjne uczelni względem innych ośrodków uniwersyteckich.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Chochół (ur. 6 sierpnia 1954), ekonomista i towaroznawca, w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończył kierunek Towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i rozpoczął pracę w Instytucie Odlewnictwa, na etacie asystenta naukowo-badawczego. Od 1982 r. pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – najpierw jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie profesor nadzwyczajny. Pracę doktorską obraonił w 1987 r. na podstawie pracy zatytułowanej Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej w swojej macierzystej uczelni, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę Badania destrukcji powłok emalierskich i ich wykorzystanie w ocenie jakości wyrobów emaliowanych.. Od samego początku swojej pracy zawodowej prowadzi zajęcia ze studentami – głównie wykłady i seminaria magisterskie.

W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Towaroznawstwa, następnie prorektora ds. studenckich, a od 2012 roku – rektora UEK.

W latach 1998–2001 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Oddział w Krakowie, a w latach 2002–2007 prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. W latach 2004–2008 był też wiceprezydentem The International Society of Commodity Science and Technology z sekretariatem w Wiedniu. Był członkiem, a od 2011 r. jest wiceprezesem Sekcji Towaroznawczej Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu. Członek Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie oraz Grand Valley State University. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, wypromował dwóch doktorów, był też recenzentem wielu doktoratów, habilitacji i artykułów naukowych.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów