Prof. Wojciech Ślączka rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie

Dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM, obecny pełnomocnik rektora ds. morskich oraz dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej, został (12.04) rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020. O władzę na uczelni ubiegali się trzej kandydaci, profesorowie Cezary Behrendt,  Artur Bejger oraz Jerzy Hajduk. Wyboru dokonano większością głosów. W programie wyborczym rektor-elekt deklarował, że jego celem będzie przekształcenie Akademii w Uniwersytet Morski w Szczecinie, poprzez tworzenie nowych wydziałów.

Zamierza budować pozycję uczelni jako istotnego i najważniejszego zaplecza naukowego oraz eksperckiego dla władz centralnych i ministrów właściwych ds. nauki, rybołówstwa, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, off-shore, energetyki wiatrowej.

Istotne jest także podnoszenie atrakcyjności studiowania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania, budowę systemu praktyk wpierających armatorów i pośredników pracy dla marynarzy, pomoc w zatrudniania studentów na morskich statkach handlowych poprzez rozwój biura karier.

Rektor-elekt jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie. Po studiach został pracownikiem swojej macierzystej uczelni. W kadencji 2008-2012 był prorektorem ds. morskich, następnie dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego oraz pełnomocnikiem rektora ds. morskich. W 2004 r. został powołany przez dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na członka komisji egzaminacyjnej ds. kwalifikacji na stanowiska oficerskie, dwa lata później powołany przez ministra Gospodarki Morskiej na członka zespołu do Spraw Biało-Czerwonej Bandery.

Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statku budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelownie ryzyka w transporcie morskich. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim.

Efekty swoich badań wykorzystywał w licznych projektach naukowo-badawczych dot. inżynierii ruchu morskiego. Wiele z nich zostało wykorzystanych do projektowania akwenów portowych, dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz podczas definiowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych statków. Jednym z jego głównych osiągnięć o charakterze aplikacyjnym jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów