Prof. Edward Włodarczyk rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, obecny rektor, został ponownie wybrany (14.04) na stanowisko rektora  Uniwersytetu Szczecińskiego, na kadencję 2016-2020. Wygrał zdecydowaną większością głosów, zagłosowało na niego 70 ze 106 biorących udział w głosowaniu elektorów. O stanowisko rektora ubiegali się również: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, dziekan Wydziału Humanistycznego, która zdobyła 35 głosów oraz dr hab. Wojciech Krysztofiak, pracownik naukowy WH, który nie uzyskał żadnego głosu. Jeden głos oddany w głosowaniu był nieważny.

W swoim programie wyborczym Włodarczyk podkreślał, że do 2020 r. US powinien pełnić rolę nie tylko najsilniejszej pod względem kapitału intelektualnego uczelni na Pomorzu Zachodnim, ale także budować markę rozpoznawalną w Polsce i Europie, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego oraz w świecie. - Moim hasłem będzie: „E pluribus unum” – „Z wielu jedno”. Ta piękna sentencja, przypisywana Wergiliuszowi, może także służyć wzmocnieniu US i dać podstawy do realizacji ambitnych planów. Uniwersytet to dobro wspólne. To dobro należy nie tylko pielęgnować współpracując z sobą na poziomie wydziałów i w wymiarze całej uczelni. Tę niezbędną kooperację  należy stale wzmacniać. Bez silnego uniwersytetu nie będzie mocnych wydziałów i odwrotnie – pisał w programie wyborczym.
Władze uczelni powinny systematycznie podnosić jakość badań naukowych i poziom kształcenia, ale także wspierać rozwój kapitału intelektualnego i współpracować z otoczeniem gospodarczym, społecznym i kulturalnym - wskazywał.

Rektor-elekt do 20 kwietnia zgłosi do Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatów do funkcji prorektorów, a 26 kwietnia Uczelniane Kolegium Elektorów wybierze nowych prorektorów Uniwersytetu Szczecińskiego. Prof. Włodarczyk (urodzony 5.10.1946 roku w Gilowie) w latach 1964–1969 studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską Działalność Wiktora Kulerskiego w parlamencie Rzeszy w latach 1903-1911, a w 1977 roku dysertację doktorską Wielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914. Przewód habilitacyjny zamknął na tej samej uczelni, zdając kolokwium w 1988 roku. Tematem rozprawy habilitacyjnej był Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914. Wielokrotnie prowadził badania w archiwach niemieckich, dzięki kilkumiesięcznym stypendiom Akademii Nauk Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Historische Kommission zu Berlin.

Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 roku, natomiast w 2001 roku stanowisko profesora zwyczajnego. Był promotorem 12 rozpraw doktorskich,  recenzentem w 20 przewodach doktorskich, 15 habilitacyjnych i w 12 postępowaniach o tytuł profesora.

W 1969 roku został zatrudniony w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (Pracownia w Szczecinie), przechodząc szczeble awansu naukowego od asystenta po stanowisko docenta oraz kierownika Pracowni Zakładu Historii Pomorza w Szczecinie (1989-1992).

Z US związany jest od 1992 r., kiedy został zatrudniony na stanowisku profesora US w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Humanistycznego, a od 2002 do 2008 r. pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego. W latach 2008-2012 latach pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia US.  W 2012 r. został rektorem uczelni.

Publikacje naukowe Włodarczyka skupiają się m.in.: na dziejach przemysłu i industrializacji w dziewiętnastowiecznych Niemczech, uwzględniając problematykę pomorską; dziejach miast, głównie portowych w XIX i XX w.; dziejach polityki i gospodarki morskiej Prus oraz w mniejszym stopniu Polski w XVIII–XX w.

Szczegółowe zagadnienia przedstawione w artykułach Włodarczyka dotyczyły rozwoju przemysłu stoczniowego, powiązań pomiędzy rynkiem pracy a rozwojem przemysłu. W publikacjach nie zabrakło też miejsca na omówienie życia miejskiego w Szczecinie i Gdańsku.

Odrębną tematykę artykułów Włodarczyka stanowią zagadnienia poświęcone polityce celnej Prus i stosunkowi pruskich władz rządowych do organizacji gospodarczych.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów