Prof. Jarosław Janicki rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. Jarosław Janicki, obecnie dyrektor Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych został (19.04) nowo wybranym rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kadencję 2016-2020. 59 osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru rektora-elekta spośród 3 kandydatów – prof. dr hab. Kazimierza Nikodema, prof. dr hab. inż. Jacka Stadnickiego i prof. dr hab. Jarosława Janickiego. Głosowanie odbyło się w dwóch turach. W drugiej turze wszystkie oddane głosy były ważne, a kandydat uzyskał 32 głosy.

Prof.  Jarosław Janicki dziękując za wybór na funkcję rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zapewnił, że jego działania będą ukierunkowane na dalszy dynamiczny rozwój uczelni, wyjątkowej w strukturach polskiego szkolnictwa wyższego, która kształci inżynierów, humanistów, specjalistów zarządzania, pielęgniarki i ratowników medycznych. Do jednych z najważniejszych działań rektor-elekt zalicza podniesienie  poziomu badań naukowych, co przyczyni się do rozwoju własnej kadry naukowej i umożliwi uzyskanie kolejnych praw doktoryzowania i habilitowania.

Prof. dr hab. Jarosław Janicki jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym uzyskał tytuł magistra w zakresie fizyki (1978 r.). Stopień doktora nauk technicznych nadała mu Rada Naukowa Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w 1987 r. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Materiałowej nadała mu Rada Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku.

Pełnił lub nadal pełni wiele zaszczytnych, ale jednocześnie odpowiedzialnych funkcji między innymi dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (2012-2016), prorektora ATH ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej (2008-2012), dziekana Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku (2005-2008), dyrektora Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych (od 2004-nadal), dyrektora Centrum Zastosowań Informatyki, prodziekana (1993-1999).

Swoje badania naukowe koncentruje na zagadnieniach struktury polimerów, mieszanin i nanokompozytów polimerowych w powiązaniu z właściwościami mechanicznymi i termicznymi. W badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki instrumentalne zwłaszcza metodę małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXS w połączeniu z metodami WAXS, DSC, SEM i metodami spektroskopowymi.

Doświadczenie zawodowe profesora J. Janickiego zostało wzbogacone poprzez liczne staże zagraniczne w tym roczny staż w prestiżowym Case Western Reserve University, Cleveland, USA; oraz 3-miesięczny staż w Catholic University of Leuven, Belgia. Na zaproszenie Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych przebywał w uniwersytetach amerykańskich (University of Washington, North Carolina State University, University of Utah, University of Wisconsin) a także instytucjach państwowych USA. Realizując międzynarodowe projekty badawcze odbył staże w ośrodkach naukowych Hiszpanii,  Finlandii, Norwegii, Czechach, Słowacji, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii.

Aktywność naukowa i szeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi i krajowymi umożliwiła profesorowi realizację licznych projektów badawczych. Kierował 2 projektami kluczowymi finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dwoma projektami międzynarodowymi w ramach 6 i 7 PR UE oraz projektem Bilateral Flamish–Polish joint scientific project. Ponadto był kierownikiem 2 projektów zamawianych PBZ oraz 4 projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Janicki przyczynił się do powstania tzw. Bielskiej Szkoły Badań Strukturalnych Polimerów, powszechnie uznawaną za jedną z najlepszych w tym obszarze w Polsce i szeroko znaną w świecie. Jest współtwórcą wynalazku wyróżnionego srebrnym medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki "Brussels Eureka" (2014). Jest autorem lub współautorem ponad 147 publikacji, z czego 52 to publikacje o zasięgu światowym z listy filadelfijskiej, a wyniki badań prezentował na 73 konferencjach międzynarodowych.

Prof. J. Janicki gra w tenisa, uprawia narciarstwo, lubi wyprawy górskie. Korzysta z każdej okazji żeby słuchać dobrej muzyki, w szczególności jazzowej, jest aktywny i ciekawy świata.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów