Prof. Stefan Kwiatkowski rektorem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało (20.04) wyboru prof. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego, obecnego prorektora ds. nauki, na funkcję rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej na kadencję 2016-2020. Rektor-elekt zgłosił  kandydatów na prorektorów APS na kadencję 2016-2020: na funkcję prorektora ds. kształcenia – dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska, na funkcję prorektora ds. nauki – dr hab., prof. APS Jarosław Rola.

Prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski, polski pedagog, urodził się 21 stycznia 1948 r. w Lisewie. W 1971 r. ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, w 1989 r. stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, a w 1994 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2007-2011 był przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2011-2012 członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

W latach 1987-1991 był wicedyrektorem Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych na Politechnice Warszawskiej, w 1991 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN - początkowo jako wicedyrektor, a od 1993 r. jako dyrektor. Obecnie kieruje Katedrą Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Imponująco przedstawia się jego aktywność w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych: od 1995 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, gdzie w latach 2003-2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a od 2007 r. jest jego przewodniczącym. Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Od 2009 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych, od 2005 r. funkcję przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Równie aktywny jest na forum międzynarodowym: od 1993 r. jest ekspertem Międzynarodowej Organizacji Pracy,  w latach 1994-1999 był członkiem zarządu PHARE Regional Distance Education Project, w latach 1997-1999 zarządu Konsorcjum SMART Programme - Strategic Measures for Achieving Reform Targets, od 1997 r. Zespołu Doradców EFT - European Training Foundation, od 2003 r. członkiem zagranicznym Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Jest autorem 480 artykułów i 76 pozycji zwartych, był promotorem w 40 przewodach doktorskich, recenzentem 75 rozpraw doktorskich, 17 rozpraw habilitacyjnych, recenzentem w 9 postępowaniach o nadanie tytułu profesora i w 2 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów